Finansieringsanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Not 2019 2018 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Årets resultat 8 12 043 6 113 13 119
Justering för av- och nedskrivningar 15 897 13 462 14 037
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 1 764 1 117 1 233
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 29 704 20 692 28 389
Ökning/minskning, kortfristiga fordringar – 1 753 – 2 645 12 771
Ökning/minskning, förråd, exploateringstillgångar 10 0 1 841 21
Ökning/minskning, kortfristiga skulder – 2 050 5 236 2 107
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 25 901 25 124 43 288
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 – 37 539 – 29 258 – 48 459
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 12 – 216 – 401 – 1 292
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 13 2 300 0 0
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 35 455 – 29 659 – 49 751
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån 14 66 860 79 425 41 466
Amortering av skuld 15 – 71 175 – 55 389 – 26 417
Ökning av långfristiga fordringar 16 1 257 282 1 244
Minskning av långfristiga fordringar 17 – 165 – 129 – 121
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 3 223 24 189 16 172
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början 64 369 44 715 35 006
Likvida medel vid årets slut 51 592 64 369 44 715