Investeringsredovisning

Kommunen investerade i fastigheter och anläggningar för totalt 37,5 mkr netto 2019.

De mest omfattande investeringarna var:

  • Lunnevibadet, 6,8 mkr
  • gata, vatten- och avloppsnät inklusive saneringsåtgärder, 5,6 mkr
  • familjecentralen, 4,4 mkr
  • planerat underhåll och mindre investeringar, 3,5 mkr
  • förvärv av fastigheten Örnen, 3,3 mkr.

I november 2018 fastställde kommunfullmäktige 2019 års investeringsbudget till 41,2 mkr. Kommunstyrelsen beslutade i april att ombudgetera cirka 23 mkr för pågående projekt från investeringsredovisningen 2018. Efter beslutet förändrades budgeten för investeringar till totalt 64,2 mkr.

Investeringsutgifterna uppgick till 38,4 mkr och investeringsinkomsterna till cirka 0,9 mkr 2019. Därmed blev den totala investeringsvolymen 25,8 mkr lägre än budgeterat.

De senaste åren har kommunen haft för höga nettoinvesteringar i förhållande till resultatutvecklingen. Investeringsnivån 2019 kunde dock finansieras utan att kommunen behövde öka lånefinansieringen. Trots det kunde kommunen inte självfinansiera investeringarna, eftersom summan av årets resultat och avskrivningar var lägre än årets investeringar.

De senaste tio åren har kommunen redovisat en nettoinvesteringsnivå som var högre än 20 mkr vid sju tillfällen: åren 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 och 2019. De senaste fem åren, 2015–2019, investerade kommunen 151,6 mkr netto, vilket motsvarar drygt 30 mkr årligen.

Inför 2020 budgeterade kommunen 64,6 mkr till investeringar. Det gör att investeringsnivån således fortfarande är mycket hög. Vatten- och avloppsnätet är i stort behov av renovering och upprustning. För ändamålet finns 25 mkr avsatta i 2020 års investeringsbudget. Det är den enskilt största investeringsposten. Andra större investeringar är den pågående renoveringen av Lunnevibadet och byte av tak i Åse Vistehallen. Satsningar på gång- och cykelvägar finns budgeterade för sammanlagt 8,5 mkr. Vidare ingår ett anslag på 5,3 mkr för planerat underhåll. Det ska betraktas som investeringsutgifter enligt gällande regelverk.

Nivån på investeringsutgifterna de senaste fem åren var 151,6 mkr. Under samma period var summan av årets resultat och avskrivningar 118,3 mkr. Investeringsnivån sedd i relation till årets resultat och avskrivningar visar en obalans på totalt 33,3 mkr sedan 2015. Med årets resultat på 12 mkr minskar dock obalansen. Varje år måste obalansen finansieras med ökad upplåning eller minskning av likviditeten. En alltför hög investeringsvolym en längre tid medför ökade driftkostnader och avskrivningsnivåer. Det medför även behov av lånefinansiering som påverkar kommunens räntekostnader, finansnetto och årets resultat. Med den planerade nivån i investeringsbudgeten för 2020 och planen för 2021–2022 tvingas kommunen öka lånefinansieringen betydligt de kommande åren för att kunna finansiera investeringsutgifterna om de genomförs enligt plan.

Nedanstående tabell visar pågående och avslutade investeringsprojekt. För en fullständig investeringsredovisning, se not 11 i finansieringsanalysen.

Investeringar

Investeringar

Nämnd och projekt Projekt-nummer Nettoanslag
per projekt
Nettoinvestering
t o m 2018
Utgifter
2019
Inkomster
2019
Nettoinvestering
2019
Nettoinvestering
t o m 2019
Kommunstyrelsen
– allmän verksamhet 1 183 1 183
varav
IT 0002,'0183, 9 140 8 447 1 183 1 183 9 630
0190
– teknisk verksamhet 36 666 912 35 754
varav
va och gata 208 21 100 14 815 5 614 609 5 005 19 820
familjecentralen 240 7 300 813 4 384 4 384 5 197
Lunnevi IP konstgräs 251 2 000 67 1 922 1 922 1 989
exploateringsområde kommande 254 6 000 0 1 959 1 959 1 959
Lunnevi IP 257 2 000 0 1 235 1 235 1 235
Lunnevibadet 248 11 000 2 084 6 824 6 824 8 908
fastighetsförvärv Örnen 7 260 3 250 0 3 300 3 300 3 300
planerat underhåll 300 16 000 10 975 3 538 3 538 14 513
– social verksamhet 603 603
SUMMA 38 452 912 37 540

Kolumnen Nettoinvestering t o m 2019 innehåller investeringar från och med redovisningsåret 2010.