Driftredovisning

Sammanställningen visar verksamhetens redovisade resultat och fördelningen mellan kommunens olika verksamheter. En redovisning av ekonomin finns även i kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens enskilda redovisningar. I driftredovisningen ingår verksamheternas interna kostnads- och intäktsposter. Dessa poster elimineras sedan i finansförvaltningens redovisning för att resultatet ska bli detsamma som visas i kommunens externredovisning – resultaträkningen.

Verksamheterna redovisade ett sammanlagt överskott mot budget med 4,3 mkr, en avvikelse som motsvarade cirka 1,3 procent av nettobudgeten. Samtliga verksamheter visade överskott.

Sammanfattningsvis överskred kostnaderna budgeten med 4,2 mkr. Intäkterna blev 8,5 mkr högre än budgeterat. Budgetavvikelserna varierade mellan miljö-och byggnämndens överskott på knappt 0,1 mkr och bildningsverksamhetens överskott på 1,6 mkr. Bildningsverksamhet och social verksamhet bidrog tillsammans med 3,1 mkr till resultatet. För bildningsverksamhetens del berodde resultatet bland annat på lägre personalkostnader och tilläggsbelopp som inte användes, samtidigt som intäkterna från riktade statsbidrag var högre än budgeterat. Social verksamhet hade lägre personalkostnader, samtidigt som kostnaderna för placeringar blev lägre än budgeterat. Lägre personalkostnader, minskat matsvinn och en välfungerande maskinpark bidrog till överskottet i teknisk verksamhet. Bland övriga avvikelser i verksamheten kan nämnas ökade kostnader för detaljplanearbete och markförsörjning. Ytterligare medel till detaljplanearbetet tillfördes från den finansiella reserven.

Finansförvaltningen redovisade ett underskott på 0,4 mkr exklusive avskrivningar. De stora budgetavvikelserna som redovisas på kostnads- respektive intäktssidan beror på elimineringen av interna poster. Arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pensionskostnader redovisade en avvikelse mot budget med –1,4 mkr, vilket var en direkt följd av ett förändrat löneläge, där en av orsakerna var olika riktade lönelyft i verksamheten. Under året disponerades 0,8 mkr ur den finansiella reserven, resterande del på 0,2 mkr redovisas som överskott. Kostnadsökningar i finansförvaltningen balanserades delvis mot förändringar på intäktssidan. Därmed blev den totala budgetavvikelsen relativt liten. I finansförvaltningen redovisades även 0,3 mkr, som utgjorde en kostnad motsvarande 1/25-del av kostnaden för den statliga medfinansieringen av utbyggnaden av E20.

Nivån på avskrivningarna var en följd av genomförda investeringar. Avskrivningarna uppgick till 14,9 mkr, vilket var i nivå med budget. Avskrivningskostnaderna påverkades av att många investeringsprojekt blev klara under året och aktiverades. Avskrivningarna var högre jämfört med tidigare år. Både 2017 och 2018 påverkades avskrivningsnivån av nedskrivningar på förskolebyggnader.

Om avvikelserna i finansförvaltningen och avskrivningarna läggs till, var den totala budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen 4,0 mkr.

 


Budgetföljsamhet, mkr

Budgetföljsamhet mkr

Budgetföljsamhet, procent

Budgetföljsamhet procent
NÄMND KOSTNAD INTÄKT NETTOKOSTNAD
Redovisning Avvikelse
mot budget
Redovisning Avvikelse
mot budget
Redovisning Avvikelse
mot budget
Kommunstyrelsen
– allmän verksamhet 68 811 – 1 689 20 749 1 880 48 062 191
– teknisk verksamhet 97 933 – 4 656 66 540 5 563 31 393 907
– bildningsverksamhet 139 425 277 16 335 1 327 123 090 1 604
– social verksamhet 183 103 1 727 60 240 – 199 122 863 1 528
Miljö- och byggnämnd 2 137 174 1 128 – 112 1 009 62
Summa 491 409 – 4 167 164 992 8 459 326 417 4 292
Finansförvaltningen – 73 711 9 700 – 63 710 – 10 123 – 10 001 – 423
Summa 417 698 5 533 101 282 – 1 664 316 416 3 869
Avskrivningar 14 879 112 14 879 112
SUMMA 432 577 5 645 101 282 – 1 664 331 295 3 981
NÄMND KOSTNAD INTÄKT NETTOKOSTNAD
Redovisning
2019
Redovisning
2018
Redovisning
2019
Redovisning
2018
Redovisning
2019
Redovisning
2018
Kommunstyrelsen
– allmän verksamhet 68 811 66 505 20 749 19 496 48 062 47 009
– teknisk verksamhet 97 933 97 362 66 540 65 319 31 393 32 043
– bildningsverksamhet 139 425 138 743 16 335 17 731 123 090 121 012
– social verksamhet 183 103 187 309 60 240 66 101 122 863 121 208
Miljö- och byggnämnd 2 137 1 998 1 128 1 054 1 009 944
Summa 491 409 491 917 164 992 169 701 326 417 322 216
Finansförvaltningen – 73 711 – 71 922 – 63 710 – 62 736 – 10 001 – 9 186
Summa 417 698 419 995 101 282 106 965 316 416 313 030
Avskrivningar 14 879 13 462 14 879 13 462
SUMMA 432 577 433 457 101 282 106 965 331 295 326 492