Teknisk verksamhet

1 Sammanfattning

Verksamheten byter inriktning

Samhället förändras snabbt och nya behov uppstår. Från och med 2020 börjar teknisk verksamhet arbetet med att byta inriktning till samhällsbyggnad, för att på ett mer strategiskt sätt kunna möta behovet av utveckling.

Många sökte tjänster

Flera nyrekryteringar gjordes och det var många sökande till varje tjänst. Det är tydligt att Grästorps kommun är en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att se till att medledarna är delaktiga i rekryteringar. Att verksamheten har god måluppfyllelse med nöjda kunder spelar också in.

Måltid med mervärde minskar matsvinn

Kostenheten fick bra betyg i kundundersökningar. Måltidens mervärde är ett arbetssätt som tillämpas i samarbete med bildningsverksamheten. Det bidrar till att elever och andra kunder uppskattar måltidsstunden på ett annat sätt. Dessutom minskade matsvinnet när enheten informerade om kostnader och konsekvenser.

Problem med optisk läsning på återvinningscentralen

Renhållningen fungerar väl i kommunen och man arbetar med att öka tillgängligheten. Ett streck i räkningen är att den optiska utläsningen av matavfall slutat fungera. Enheten söker nya lösningar på problemet.

Förstagångsboenden sökes

Fastighetsenheten arbetar med privata fastighetsägare för att Grästorps ungdomar ska hitta små hyresrätter som förstagångsboende.

Växtvärk i Grästorp

Det byggs för fullt i kommunen och nya detaljplaner behövs, inte bara för bostäder och industrimark, utan också för infrastrukturen i form av till exempel vägar och vatten- och avloppsledningar som krävs när kommunen växer. Det finns pengar avsatta för investeringar, men för att kunna sätta igång behövs ett bättre beställar- och utförardirektiv med möjlighet att upphandla fler entreprenörer.

 

1.1 Grunduppdrag och vision

Grästorps vision

Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring, vi välkomnar dig!

Uppdraget för teknisk verksamhet är att åstadkomma högsta möjliga kvalitet efter ekonomiska och personella resurser. Verksamheten behöll sin ekonomiska och kvalitativa nivå i alla enheter. Uppdraget utfördes enligt verksamhetens intentioner. Investeringsnivån ställde höga krav på organisationen, som levererade bra efter personalförutsättningarna. Förvaltningen lyckades dock inte nå 100 procent av investeringsbudgeten. För en bättre måluppfyllelse behövs en förstärkning av beställarorganisationen.

Kostenheten förbättrade sitt resultat genom minskat matsvinn och genom att fortsätta laga alla måltider i grundskolan och förskolan från grunden med råvaror av hög kvalitet. Endast kvällsmålet på helger i äldreomsorgen lagades inte alltid från grunden. Alternativa rätter erbjöds till barn och unga och cirka 30 procent bestod av ekologiska livsmedel. Sammantaget höll måltiderna hög klass. Kostenheten tog ett helhetsansvar för alla måltider i bildningsverksamheten, gjorde en större satsning på vegetariska alternativ till eleverna i grundskolan och sänkte kostnaderna genom smarta inköp.

Enheten gata, park, vatten och avlopp (VA) ombesörjde skötsel av skogsområden och grönytor. Drift av vägnätet, där gatubelysning och snöröjning ingår, utfördes enligt plan. Enheten arbetade förebyggande med underhållet på ledningsnätet samt med fortsatt va-sanering. Återvinningscentralen (ÅVC) tar emot och hanterar stora mängder avfall. Enheten märker att mängden avfall på ÅVC ökar, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Att inrätta tjänsten projektledare för va har haft effekt i form av ökad måluppfyllelse i va-projekten.

Fastighetsenheten förvaltade objekten via planerade underhållsåtgärder för att behålla nuvarande fastighetsskick med investeringsmedel som tilldelades via investeringsplanen. Det största pågående projektet är ombyggnaden av Lunnevibadet. Även en rad andra investeringar påbörjades och slutfördes, såsom familjecentralen och seniorcentret. Lokalvården fungerar bra och ser till att fastigheterna är i gott skick. Renoveringen av lägenheterna på Velandagatan slutfördes under sista delen av året.

Lunnevi bad och camping är stängd på grund av renovering av badhuset. Personalen är utplacerad på övriga enheter i kommunen. Hälsa Grästorp tog fram ett program som ger alla kommunanställda möjlighet till friskvård.

 

1.2 Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2019
Bokslut
2018
Bokslut
2017
Intäkter 66 540 65 319 60 842
Kostnader 97 933 97 362 90 988
Nettokostnader 31 393 32 043 30 146
Budget 32 300 33 227 30 423
Budgetavvikelse 907 1 184 277

Hustak i centrum

 


2 Prioriterade mål

Förklaring till de färgmarkeringar och symboler som används i rapporten framgår av tabellen nedan.

circle-green Målvärdet är uppnått         
diamond-yellow Målvärdet är delvis uppnått         
square-red Målvärdet är inte uppnått         

2.1 Kund och medborgare

2.1.1 Invånare och kunder ska vara nöjda

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Medborgarnas betyg på renhållning relativt rikssnittet (skala 1–100) 71 67
right-arrow circle-green Medborgarnas betyg på vatten och avlopp relativt rikssnittet (skala 1–100) 79 79
right-arrow circle-green Webbinformation till medborgare relativt rikssnittet, procent 89 85
Analys
Problem med matavfallet

Medborgarnas betyg på renhållningen kan troligtvis ha sjunkit något. Det beror på att den optiska utläsningen av matavfall inte fungerar längre. Tekniska arbetar intensivt med att hitta lösningar på problemet. Förhoppningen är att matavfallshanteringen ska vara i drift 2020. Det befintliga avtalet löper annars till 2022. Målet är att hitta en långsiktig lösning på hur matavfallet ska hanteras på ett hållbart sätt.

Förstärkning för vatten och avlopp

Samhällsbyggnadsverksamheten rekryterade en ny projektledare för att arbeta med va-frågor.

Synpunkter ger tips på förbättringar

En medborgarundersökning genomfördes våren 2016. Verksamheten har sedan dess fortsatt att prioritera arbetet med värdskapet, eftersom effekterna är goda. Verksamhetens arbete med ökad tillgänglighet för interna och externa kunder trappas upp tack vare synpunkter via sociala medier och synpunktshanteraren. Samhällsbyggnadsverksamheten var aktiv i ett antal medborgardialoger och samråd.

2.2 Verksamhet

2.2.1 Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Antalet besökare på badet under året 10 650 10 000
Analys
Lunnevi rustas

Grästorps kommun utvecklar verksamheten på Lunnevibadet. Det innebär ett utökat utbud av friskvårdsaktiviteter som gäller för både kommunens medborgare och medarbetare. Utomhusmiljön förstärks på Lunneviområdet med en ny konstgräsplan och kiosk. Campingplatserna blir bättre anpassade för dagens storlek på husvagnar och husbilar. Paddeltennis är under projektering. Renoveringen av Lunnevibadet startade i samarbete med konsultbolaget Weedo Tech och kommunens ramleverantörer.

Samarbete förbättrar folkhälsan

Hälsa Grästorp erbjuder ett stort utbud av aktiviteter. Teknisk verksamhet är en aktiv del i det lokala folkhälsorådet och ser fram emot att utveckla folkhälsan tillsammans med andra i enlighet med de regionala ambitionerna.

2.2.2 Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen

2.2.2.1 Förbättra barns och ungas fysiska uppväxtmiljö
Mått Utfall Målvärde
down-arrow circle-green Matlagning från grunden, procent 95 90
Analys
Framgångsrikt måltidsarbete

Det interna arbetet mellan kost- och bildningspersonal utvecklas varje år för att ge Måltidens mervärde till kunder och elever. Det gäller hela måltidssituationen, bland annat miljö, mat och klimat. Måltiden ska vara en prioriterad stund på dagen. Positiv återkoppling har kommit från kunderna i bildningsverksamheten. Matsvinnet minskade efter information, vilket är positivt för ekonomin och miljön. Enhetens upphandlingsarbete fokuserar på att pressa priser på råvaror och samtidigt hålla hög kvalitet. Kostenheten erbjöd varierade måltider som lockade barn och ungdomar att äta skolmåltiderna. Enheten skapade också så kallade likvärdiga måltider i grundskolan. Det gällde främst frukost och mellanmål och startade fullt ut under höstterminen. Samma resa med äldreomsorgen som genomförts med bildningsverksamheten påbörjades.

Dialog för förbättrade uppväxtvillkor

Dialogen mellan verksamheten och föreningslivet är ständigt aktiv för att skapa bra barn- och ungdomslokaler, liksom dialogen med folkhälsorådet för att förbättra ungas uppväxtvillkor. Verksamheten arbetar med privata fastighetsägare för att Grästorps ungdomar ska hitta små hyresrätter som förstagångsboende.

 


2.2.3 En attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande

Verksamheten arbetade med markförvärv enligt översiktsplanens intentioner. Arbetet med att projektera och färdigställa nya detaljplanerade områden var prioriterat. Markanvisningar upprättades för företag att etablera boenden på orten. Va-samverkan fortsatte och gick in i nya faser, för att kunna garantera vattentillgången på lång sikt i Grästorps kommun. Tillsammans med Trafikverket arbetade verksamheten med att flytta genomfartstrafiken från Södra vägen till Östra vägen. Projektet förväntas vara klart 2023. En ny detaljplan arbetas fram för att det ska gå att genomföra.

Antalet hushåll ökade, samtidigt som antalet invånare minskade.

Verksamheten klarade inte att nå anslagen investeringstakt, på grund av försenade projekteringar. Marknaden är överbelastad när det gäller byggenskap och det är svårt att finna tillgängliga resurser när det gäller arbetskraft.

Ingen medborgardialog genomfördes 2019, men planeras till 2020.

Mått Utfall Målvärde
up-arrow circle-green Antal nyproducerade boenden under året 11 10
dash-black circle-green Antal hushåll i kommunen jämfört med föregående år 2 674 2 658
right-arrow diamond-yellow Medborgarnas uppfattning om tillgänglighet och utbud av bostäder i kommunen relativt rikssnittet (medborgarundersökning), NRI 54 53
down-arrow square-red Utförandegrad av tilldelade uppdrag, procent 60 80
Analys
Detaljplaner för industri och arena

Industrimark söder om järnvägen håller på att detaljplaneras. Arbetet förväntas vara klart våren 2020. Arbetet med Arena Skubbet fortsätter, dock saknas beslut och underlag för att slutföra detaljplanen.

Kommunen köper mark

Inköp och exploatering av mark sker löpande de närmaste åren.

2.2.3.1 Förbättra utemiljön i kommunen
Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Medborgarnas betyg på gator och vägar relativt rikssnittet (skala 1–100) 56 55
right-arrow circle-green Medborgarnas betyg på gång- och cykelvägar relativt rikssnittet (skala 1–100) 59 55
right-arrow circle-green Medborgarnas betyg på kommunens miljöarbete relativt rikssnittet (skala 1–100) 65 56
Analys
Nya gång- och cykelvägar ökar trafiksäkerheten

Den senaste mätningen gjordes 2016, och arbetet med att utveckla samhället är i full gång. En ny gång- och cykelväg anlades vid Rönnvägen. Det var en del i arbetet med att skapa säkra vägar för barn och unga för att ta sig till och från skol- och idrottsområden. Planen är att fortsätta utvecklingen och binda samman hela området från Brännebacka till Lunnevi och Centralskolan med gång- och cykelvägar.

 

2.2.3.2 Skapa bättre förutsättningar för kommunalt vatten och avlopp på landsbygden
Mått Utfall Målvärde
down-arrow square-red Antal nya va-abonnenter utanför verksamhetsområdet 44 200
Analys
Få va-anslutningar på landsbygden

Måttet bygger på va-föreningens (Vatten och avlopp i Flo ekonomisk förening) arbete med anslutningar av landsbygden i Grästorps kommun 2019. Kommunens ansvar är att ta hand om sina verksamhetsområden inom va-kollektivet vid till exempel ett nytt bostadsbygge, där de nya bostäderna ansluts till det kommunala va-kollektivet, och påverkar inte resultatet när det gäller landsbygdens anslutningar.

2.3 Personal

2.3.1 Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Nöjd medarbetarindex (NMI) 80 80
right-arrow circle-green Alla verksamheter har ett mål som för dem mot Grästorp 5.0 Ja
dash-black circle-green Alla arbetsgrupper och medledarteam har gjort en självskattning och valt ett framtidsfokus för utveckling Ja
Analys
Lyssnande och tillgänglighet ger goda resultat

Verksamheten upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Grunden för antagandet är det goda resultatet i medarbetarundersökningen och verksamhetens analyser i samband med medarbetarsamtal. Framgången är ett resultat av stort engagemang, tydlighet, lyssnande och tillgänglighet.

Lärande organisation

Teknisk verksamhet tog till vara medarbetarnas kompetens och engagemang. Teknisk verksamhet är en innovativ och lärande organisation där kollegialt lärande är en viktig framgångsfaktor. Arbetet genomsyrar hela organisationen. Verksamheten startade arbetet med Grästorp 5.0 som ger organisationen en tydlig riktning om vad som behövs för att kommunen ska vara en effektiv organisation. Det gör att man snabbt kan ändra riktning och prioritera om för välfärdens bästa.

Lyckade rekryteringar

Sårbarheten minskade tack vare rekryteringar och rutiner i verksamheten. Rekrytering till nyckelfunktioner inom teknisk verksamhet är en viktig faktor som enheten lyckats bra med. Grästorps kommun är en attraktiv arbetsgivare och har förvånansvärt lätt att rekrytera kompetenta medledare. Kommunen kommer alltid att behöva göra ett antal rekryteringar varje år. Att skapa delaktighet i rekryteringar ger förståelse och hållbarhet i medledarskapet.

 


2.4 Ekonomi

2.4.1 Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser

Mått Utfall Målvärde
up-arrow circle-green Andel inköpta ekologiska livsmedel, procent 29 27
down-arrow square-red Kommunens byggnaders normalårskorrigerade energiförbrukning (kWh/kvm, år) 198 171
down-arrow diamond-yellow Årets energisparåtgärder (kWh/år) 205 000 213 000
down-arrow circle-green Minskad andel kött i måltiderna, procent 8,9 8
Analys
God måluppfyllelse

Verksamheten visade effektivitet inom flera ansvarsområden. Kostenheten var personaleffektiv och målmedveten i sin satsning på att utveckla verksamheten till att fortsätta vara en av Sveriges bästa. Fastighet och städ levererade ett gott underhåll av fastighetsbeståndet.

Fortsatt samverkan krävs

Park, gata, va och återvinningscentralen arbetade hårt för att upprätthålla god service till medborgarna trots begränsade resurser. För att ta ytterligare steg inom park, gata och va krävs fortsatt samverkan med föreningar, medborgare och näringsliv.

Nya avtal och mer personal behövs

Ett nytt elavtal upphandlades och trädde i kraft under hösten. Verksamheten behöver etablera fler samverkansavtal för att klara behoven och kraven. Framtida satsningar på att bygga fler bostäder i kommunen medför behov av mer personal.

2.4.2 Hålla budget

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Budgetavvikelse Ja
Analys
Färre investeringar gav överskott

Verksamheten visade god ekonomisk hushållning och redovisade en budget i balans. De beräknade kapitalkostnaderna minskade med anledning av lägre investeringsvolym och resulterade i ett överskott på 907 tkr. Samtliga enheter bidrog till det goda resultatet.

Budget i balans skapar tillit

Arbetet med ekonomin är ett fokusområde för ledningsgruppen och har gett positivt resultat. Flera år i rad har verksamheten levererat en budget i balans, vilket skapar tillit och förtroende för att förvalta Grästorps kommuns fortsatta samhällsbyggnadsutveckling. Alla medledare har förståelse och kunskap om förutsättningarna och visade ett resultat inom budgetram.

3 Kvalitetsgarantier

Färgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektive rött visar om garantin är uppfylld eller inte (se illustration nedan).

circle-green Kvalitetsgarantin uppfylls         
square-red Kvalitetsgarantin uppfylls inte         
Verksamheten garanterar följande servicenivå:
Kvalitetsgarantier
circle-green Snöröjningsarbete ska påbörjas vid snödjup som överstiger 6 centimeter där kommunalt ansvar gäller.
circle-green Gräsklippning ska ske när gräsets längd överstiger 7 centimeter.
circle-green Efter larm och jour- eller beredskapstid ska insats vara påbörjad inom 30 minuter.
circle-green Säkerhetsbesiktningar av lekplatser ska utföras i egen regi vid minst två tillfällen per år.
circle-green Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs på alla kommunens fastigheter.
circle-green Vi lovar att frågor via e-post från medborgare besvaras inom två arbetsdagar.
dash-black Kvartalsrapporter brandlarm
dash-black Månadskontroll reservkraft

Verksamheten nådde målen för kvalitetsgarantier. Medledarnas engagemang är nyckeln till bra service. Beredskap och snabba inställelsetider finns inom Grästorps kommun. Medborgarna har alltid nära till medledarna genom ständig närvaro i kommunen. Fastighet arbetade kontinuerligt med att skapa rutiner för underhåll, vilket ger resultat på lång sikt.

Verksamheten är redo att få nya, mätbara mål och arbetar aktivt med att införa Grästorp 5.0, som är ett verktyg för att skapa och växa inom tillitsbaserad styrning.

4 Framtida strategier

Verksamheten vill öka detaljplanerandet av nya områden 2020, vilket medför mer projektering och utbyggnad inom kommunen. Va-sanering för att få bort ovidkommande vatten i reningsverket ska prioriteras. Det strategiska arbetet med att utveckla samverkan kring vattenförsörjningen fortgår 2020, liksom det med markförvärv för att stärka Grästorps kommuns långsiktiga planer enligt översiktsplanens intentioner. Verksamheten vill arbeta på att få en bättre måluppfyllelse kring investeringsplanen och fortsätta att verka för att Grästorp ska vara en bra företags- och föreningskommun att verka, bo och leva i.

 


5 Nyckeltal och verksamhetsmått

År 2019 År 2018 År 2017
Antal anställda 56 60 55
Antal män 20 37 21
Antal kvinnor 36 23 34
Personalkostnad (tkr) 28 030 28 066 26 017
Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader 29 29 28
Gator inklusive p-platser och GCM-vägar* per kvm 285 000 285 000 271 000

* Väg för gående, cyklister och mopeder

Teknisk verksamhet

Verksamhet
(tkr)
Anslagsnivå Budget 2019 Redovisning 2019
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt
03 Allmän kommunadministration 320 373 39
05 Teknisk administration 5 514 505 5 307 610
08 Särskilda serviceverksamheter 5 061 5 141 5 207 5 409
11 Särskilda servicefunktioner 6 489 6 061 6 780 6 614
15 Personal fastighetsavdelning 4 582 4 652 4 183 4 179
21 Markförsörjning 156 55 141 63
27 Tillhandahållande av bostäder 144 500 1 121 614
31 Kommunala vägar 4 466 110 4 775 126
32 Arbetsmaskiner externa arbeten 2 598 1 200 5 253 5 104
33 Enskilda vägar exkl tätortsvägar 400 398
34 Personal förråd 6 663 6 471 7 137 6 428
36 Resecentrum 253 68 298 65
41 Parkverksamhet 1 733 1 603
42 Fritidsanläggningar 10 317 1 578 9 970 1 454
44 Övriga fastigheter 216 240 210 251
54 Vattenförsörjning och avloppshantering 6 806 7 775 6 892 8 320
56 Avfallshantering 4 712 4 456 5 183 4 458
63 Skolbarnomsorg (kost) 840 0 840
64 Grundskola (fastigheter och kost) 18 093 13 541 17 554 13 721
72 Förskoleverksamhet (fastigheter och kost) 7 791 4 197 8 028 4 197
78 Jon Jespers restaurang 5 735 4 162 6 215 4 587
88 Räddningsstation 388 265 465 301
SUMMA Teknisk verksamhet 93 277 60 977 97 933 66 540

Sammanställning

Kostnad Intäkt Netto
Budget 93 277 60 977 32 300
Redovisning 97 933 66 540 31 393
Resultat – 4 656 5 563 907