Den kommunala koncernen

Sammanställd redovisning

Redovisningen ger en samlad bild av det totala ekonomiska åtagandet för kommunen och dess bolag. I den sammanställda redovisningen ingår Grästorps kommun och Grästorps Fjärrvärme AB, GFAB. Sammanställningen baseras på kommunens och bolagets resultat- och balansräkningar. Alla interna mellanhavanden är borttagna. Kommunens redovisningsprinciper var vägledande när redovisningen upprättades. I aktiebolag anses kommunen ha ett väsentligt inflytande om den har en röstandel på minst 20 procent. Kommunens andel i Grästorps Fjärrvärme är 40,2 procent. Grästorps kommun är även delägare i andra verksamheter där kommunens andel är mindre än 10 procent. Kommunens ekonomiska åtagande i dessa verksamheter är försumbart och ingår inte i den sammanställda redovisningen. Kommunens engagemang i Kooperativa hyresrättsförening Trygga Hem ingår heller inte i sammanställningen.

Grästorps Fjärrvärme AB startade 1999 med produktion och försäljning av fjärrvärme i Grästorps tätort. Bolaget ägdes tidigare helt av Grästorps kommun. Numera har den andra delägaren i bolaget, Lantmännen Agrovärme AB, en ägarandel på 59,8 procent.

Bolaget producerar och säljer färdig värme. Energin framställs av biobränsle och distribueras via fjärrvärmekulvert till fastigheter i Grästorps tätort. Panncentralen i Grästorp är integrerad med kulvertnätet. Bolagets verksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Den anmälningspliktiga produktionen stod för den klart dominerande delen av bolagets nettoomsättning. Bolaget har ett kontrollprogram för att besiktiga utsläpp och ta hand om restprodukter.

Det finns planer på att bygga ut kulvertnätet ytterligare och att ansluta nya kunder till det befintliga kulvertnätet.

Av bolagets redovisning framgick att resultatet 2019 blev 0,9 mkr efter bokslutsdispositioner. Försäljningsintäkterna uppgick till 8,5 mkr och kostnaderna, inklusive avskrivningar och bokslutsdispositioner, var 7,6 mkr, vilket gav ett rörelseresultat på 0,9 mkr. Bolagets balansomslutning blev 27,3 mkr, varav eget kapital utgjordes av 26,0 mkr. Bolaget har inga långfristiga skulder. Bolagets soliditet uppgick till 85 procent.

Sedan 2016 är kommunen medlem i Göliska IT, som är ett kommunalförbund och ägs tillsammans av Essunga, Götene, Lidköpings, Skara, Vara och Grästorps kommuner. Göliska IT levererar it-drift till medlemskommunerna och flera kommunala bolag. Ägarandelen för Grästorps kommun uppgår till 6,2 procent. Grästorps kommun tog i balansräkningen upp 604 tkr som finansiell tillgång i Göliska IT.

Då Grästorps ägarandel i Göliska IT var relativt låg, ingår bolaget inte i den sammanställda redovisningen.

 

SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 2019

Belopp i tkr Kommunen
2019
Koncernen
2019
Koncernen
2018 2017
Verksamhetens intäkter 101 282 103 604 109 164 125 633
Verksamhetens kostnader – 417 698 – 419 487 – 421 598 – 421 372
Avskrivningar – 14 879 – 15 051 – 13 620 – 14 213
Verksamhetens nettokostnader – 331 295 – 330 935 – 326 055 – 309 952
Skatteintäkter 257 770 257 770 251 162 243 385
Generella statsbidrag 86 552 86 552 81 948 81 204
Finansiella intäkter 794 796 1 037 703
Finansiella kostnader – 1 778 – 1 779 – 1 544 – 1 644
Resultat före extraordinära poster 12 043 12 404 6 548 13 697
Årets resultat 12 043 12 404 6 548 13 697

SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 2019

Belopp i tkr Kommunen
2019
Koncernen
2019
Koncernen
2018 2017
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 315 298 323 142 304 299 287 580
Immateriella anläggningstillgångar 446 624 561 275
Nyttjandetillstånd 446 624 561 275
Materiella anläggningstillgångar 304 872 309 905 288 547 272 085
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 294 144 294 407 272 956 255 734
Maskiner och inventarier 10 728 15 499 15 591 16 351
Finansiella anläggningstillgångar 9 980 12 612 9 592 9 340
Aktier och andelar 8 880 6 192 8 492 8 240
Långfristiga fordringar 1 100 1 100 1 100 1 100
Bidrag till statlig infrastruktur 5 320 5 320 5 600 5 880
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 85 745 91 450 102 014 81 073
Förråd 0 63 60 1 915
Fordringar 34 153 34 663 33 111 30 417
Kassa och bank 51 592 56 725 68 843 48 741
SUMMA TILLGÅNGAR 406 363 414 591 406 313 368 652
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL 184 788 192 570 180 087 173 439
Därav årets resultat 12 043 12 404 6 549 13 697
AVSÄTTNINGAR 16 169 16 169 14 916 13 273
Pensioner och liknande förpliktelser 7 015 7 015 6 258 5 043
Avsättningar 9 154 9 154 8 658 8 230
SKULDER 205 406 205 852 211 310 182 140
Långfristiga skulder 122 876 122 876 126 098 101 909
Kortfristiga skulder 82 530 82 976 85 212 80 231
SUMMA EGET KAPITAL, AV SÄTTNINGAR OCH SKULDER 406 363 414 591 406 313 368 852