Förväntad utveckling

De senaste årens starka konjunkturläge i Sverige mattades av 2019 och kommer långsamt att gå in i en mild lågkonjunktur 2020. Såväl BNP- som sysselsättningstillväxten bromsar in. Tillväxten bedöms bli svag de kommande åren. Bedömningen är att resursutnyttjandet faller som en följd av den låga tillväxten och den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden bryts. Sysselsättningen bedöms minska och arbetslösheten stiga 2020. Konjunkturnedgången är global, och eftersom Sverige är beroende av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden kommer den att bidra till en dämpning av svensk exportmarknad. Inflationstakten förväntas stiga långsammare än 2,0 procent kommande år. Riksbankens styrränta bedöms bli kvar på låga nivåer det närmaste året. En viss ökning av räntenivåerna noterades när befintliga lån omsattes 2019.

Den långsammare ökningen av arbetade timmar dämpar skatteunderlagets ökningstakt. Genom att sysselsättningstillväxten avtar kommer skatteunderlagstillväxten att dämpas. Det motverkas delvis av stigande inkomstökningar. Utvecklingen av skatteunderlaget är en viktig del i kommunens ekonomi. Skatteintäkterna 2019 var i stort sett i nivå med budget. Det är värt att notera att skatteintäkterna varit lägre än budget några år och dessförinnan bidrog situationen med positiva skatteavräkningar starkt till kommunens positiva resultat.

Förutsättningarna i kommunerna blir särskilt ansträngda av att befolkningen i åldersgrupperna där behoven av förskola, skola, vård och omsorg fortsätter att växa, samtidigt som den yrkesverksamma andelen av befolkningen minskar. Den demografiska utvecklingen tillsammans med ökad efterfrågan på välfärd kommer att innebära ett ökat kostnadstryck. Kommunerna står inför stora utmaningar, trots att regeringen ger både generella och riktade statsbidrag till olika områden. Det kommer därför att krävas en rad åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna på ett par års sikt.

Det budgeterade resultatet 2020 är 8,9 mkr. Den kommunala skattesatsen kommer att höjas med 42 öre, vilket ger en förstärkning på intäktssidan. En ny avtalsrörelse pågår 2020 och resultatet av förhandlingarna påverkar planeringsförutsättningarna åren framöver. På lite längre sikt kommer kommunens löpande pensionsutbetalningar att öka, eftersom fler personalgrupper i organisationen uppnår brytpunkten för förmånsbestämd ålderspension.

Den höga investeringstakten de senaste åren tillsammans med fortsatt hög planerad investeringsvolym kommande år, innebär en påfrestning på ekonomin i form av ökade avskrivningar. Med den budgeterade resultatutvecklingen kan kommunen inte självfinansiera investeringarna, utan det krävs ökad lånefinansiering med större finansiella risker som följd.

Behovet av att anpassa kostnaderna genom prioriteringar, omprövning av verksamhet och investeringsnivåer blir därför allt viktigare. Grästorp 5.0 med principerna värdskap, medledare, helhet, digitalisering och innovation är en viktig del i arbetet. I en lärande och innovativ organisation skapas förutsättningar för att tänka nytt och prova nya arbetssätt. Att arbeta med samverkan i olika former och ökad digitalisering skapar förutsättningar för att möta de utmaningar som kommunen står inför, när en allt större del av det framtida ekonomiska utrymmet går åt till att finansiera ökade lönekostnader och pensionsutbetalningar.