Kommunstyrelsens ordförande summerar

2019 var första året på den nya mandatperioden och politiken blev överens om att införa tillitsbaserad styrning. Det har inte gått så lång tid ännu, men det ska bli spännande att se hur framtiden utvecklas i denna form.

Under 2019 var det mycket fokus på samhällsbyggnad och då främst på att få till stånd fler detaljplaner. Två nya detaljplaner blev klara och kommer att börja bebyggas 2020. Att invånarantalet minskade blev ett tydligt bevis på att det saknas bostäder på orten. Kommunen fortsätter att arbeta långsiktigt med att köpa in byggbar mark och planera för mer bostäder, både genom förtätning och utvidgning.

Kommunfullmäktige tog i november beslut om att ta sig an det föråldrade vatten- och avloppsnätet i tätorten. Kostnaden för att täcka behovet är cirka 100 miljoner kronor och för 2020 avsattes hela 25 miljoner.

I Svenskt Näringslivs ranking för hela landet hamnade vi på en mycket hedrande 15:e plats. Det är fantastiskt bra att vi år efter år kan ligga bland de 25 bästa kommunerna i landet.

Samarbeten med andra kommuner ökar kontinuerligt och det är den självklara vägen för Sveriges alla mindre kommuner. Grästorp är ofta initiativtagare och att en del kommuner är mer framsynta än andra kan konstateras. De sex kommunerna i västra Skaraborg (V6) är ett exempel på hur gemensamma krafter kan ge långsiktigt bra resultat, ökad effektivitet och mer valuta för skattepengarna.

Grästorp har bra verksamhetsresultat och god ekonomi. Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete och verksamheterna visar goda resultat, ofta till en lägre kostnad jämfört med andra mindre kommuner. Vi får ofta bra erkännanden och resultat genom alla de nationella jämförelser som årligen genomförs.

Trots detta blir ekonomin ansträngd med ett sviktande invånarantal. För att kommunen ska kunna fortsätta satsningen på att utveckla samhället och nya detaljplaner beslutades det om en skattehöjning inför 2020. Vår organisation med en förvaltning visar styrkan när det gäller att ta ansvar för kommunens gemensamma ekonomi. Årets resultat blev positivt och jag vill ge förvaltningen en stor eloge för det fina arbetet.

Det är viktigt att kontinuerligt arbeta innovativt och resurseffektivt, så att skattebetalarnas pengar kan användas så att fler av medborgarnas behov och önskemål kan uppfyllas inom prioriterade områden.

I förvaltningen pågår en stor förändringsprocess, Grästorp 5.0, där riktningen går mot ett mycket mer dynamiskt arbetssätt än tidigare, vilket är en förutsättning för att klara alla framtidens utmaningar som vi ser komma. Med det engagemang och innovativa tankesätt som kommunen har tagit sig an utmaningarna, kommer Grästorp att vara med och leda utvecklingen mot framtidens kommuner i Sverige.

Jag vill till sist rikta ett stort tack till alla medledare och förtroendevalda för ert fantastiska arbete och stora engagemang i Grästorps utveckling. Ni gör skillnad och ni skapar värde för alla invånare och företag i kommunen.

Kent Larsson augusti 2016 högupplöst höjdare foto Cecilia Bäcklund

Kent Larsson
kommunstyrelsens ordförande