Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat blev 12,0 mkr, vilket motsvarade 2 115 kronor per invånare. Resultatet var 5,2 mkr högre än budget. Jämfört med 2018 var det en förbättring med 5,9 mkr.

Den procentuella ökningen av nettokostnaderna på 1,5 procent var lägre än ökningen av skatte- och bidragsintäkterna, som ökade med 3,4 procent jämfört med 2018.

Grästorps kommun uppfyllde kommunallagens krav på en ekonomi i balans och kravet på god ekonomisk hushållning. Genom god kostnadskontroll och budgetdisciplin kan Grästorp även fortsättningsvis ha stabil ekonomi och långsiktigt klara en nivå som uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning.

Investeringsvolymen var 37,5 mkr netto. Investeringarna kunde inte finansieras enbart genom årets resultat och avskrivningar, vilket gjorde att likviditeten minskade. Inga nya lån togs och soliditeten förbättrades jämfört med 2018.

Finansnettot var sämre än 2018 och belastade kommunens resultat med cirka 1,0 mkr. Kommunen behöver göra en noggrann prioritering av olika behov för att hålla investeringarna på en nivå som kan finansieras långsiktigt, utan alltför stora påfrestningar på ekonomin. En ökad upplåning för att finansiera höga investeringsnivåer ökar det negativa finansnettot och påverkar också soliditeten negativt.

 

Ekonomin i sammandrag

NYCKELTAL

2019 2018 2017 2016 2015
Antal invånare 31 december 5 693 5 731 5 750 5 721 5 644
   förändring under året – 38 – 19 29 77 14
Verksamhetens
   kostnader, inklusive avskrivning mkr 432,6 433,5 433,9 426,2 377,4
   intäkter mkr 101,3 107,0 123,4 126,2 94,7
   nettokostnader mkr 331,3 326,5 310,5 300,0 282,7
   nettokostnader/invånare kr 58 193 56 966 54 007 52 438 50 096
Nettoinvesteringar mkr 37,5 29,2 48,5 17,4 18,9
Nettoinvesteringar/invånare kr 6 594 5 105 8 428 3 044 3 352
Utdebitering % 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57
Skatteintäkter mkr 257,8 251,2 243,4 231,6 221,0
Totala tillgångar mkr 406,4 398,3 361,2 331,2 323,7
Totala tillgångar/invånare kr 71 379 69 506 62 810 57 890 57 350
Anläggningstillgångar/invånare kr 55 383 52 621 49 539 44 013 43 811
Omsättningstillgångar/invånare kr 15 061 16 885 13 271 13 877 13 469
Avsättning/skuld, pensioner mkr 7,0 6,3 5,0 4,5 4,2
Ansvarsförbindelse, pensioner mkr 133,5 134,1 137,0 138,1 145,8
Anläggningslån, faktisk skuld mkr 122,6 126,9 102,9 87,0 91,0
Låneskuld/invånare kr 21 539 22 003 17 895 15 207 16 123
Eget kapital mkr 184,8 172,7 166,6 153,5 146,5
Eget kapital/invånare kr 32 459 30 142 28 979 26 833 25 951
Soliditet % 46 43 46 46 45
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse % 13 10 8 5 0
Borgen och förpliktelser1) mkr 227,2 212,2 200,9 178,6 163,9
Borgen och förpliktelser/invånare kr 39 903 37 032 34 942 31 214 29 035
Likvida medel mkr 51,6 64,4 44,7 35,0 43,7
Likviditet2) % 104 114 94 100 95
Finansnetto mkr – 1,0 – 0,5 – 0,9 – 1,0 – 1,5
Årets resultat/invånare kr 2 115 1 067 2 282 1 128 2 339
Årets resultat i % av skatt och statsbidrag % 3,5 1,8 4,1 2,1 4,4

1) Exklusive ansvarsförbindelse pensioner
2) Likvida medel och korta fordringar/korta skulder