Balanskravsresultat

Balanskravet

Från budgetåret 2000 kräver lagen att kommunens budget ska vara balanserad, det vill säga att intäkterna måste vara större än kostnaderna. För att uppfylla kravet räcker det inte med att kommunen redovisar ett positivt resultat på sista raden i balansräkningen. En särskild balanskravsutredning måste göras för att svara på frågan om kommunen uppnår ekonomisk balans. Har kommunen en resultatutjämningsreserv ska förändringen av reserven också redovisas i balanskravsutredningen.

Balanskravsutredning

(mkr) 2019 2018 2017
Årets resultat enligt resultaträkningen 12 043 6 113 13 119
Justering av samtliga realisationsvinster +340
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12 383 6 113 13 119
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv – 1 000 – 2 000
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat 11 383 6 113 11 119

Av utredningen framgår att kommunen klarade balanskravet och att ytterligare en avsättning av medel till resultatutjämningsreserven gjordes med 1,0 mkr. Resultatutjämningsreserven uppgick till 13,5 mkr vid årsskiftet. Justeringen av samtliga realisationsvinster avsåg en realisationsförlust i samband med likvidationen av Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag.

Av tidigare balanskravsutredningar framgår även att kommunen klarade balanskravet 2000–2002 och 2005–2017, men inte åren 2003 och 2004. Enligt kommunallagen ska kommunen reglera det negativa resultatet om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna. Kommunen ska även återställa det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige kan besluta att låta bli att göra en sådan reglering, om det finns synnerliga skäl. Den kommunala redovisningslagen anger i sin tur att om fullmäktige beslutar att inte göra en reglering av ett negativt resultat, ska kommunen i förvaltningsberättelsen för det aktuella året skriva att man beslutat att inte reglera underskottet. Kommunen ska redogöra för sina skäl till beslutet och även beskriva när och på vilket sätt man i stället tänker återställa det negativa resultatet.