Redovisningsprinciper

Redovisningen baseras på bokföringsmässiga grunder och följer god redovisningssed enligt reglerna i kommunal redovisningslag. Rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR) används där det är tillämpligt.

Undantag från rådets rekommendationer gjordes i följande fall:

Rekommendation R4. Materiella anläggningstillgångar av mindre värde skrevs av från det år (12 månader) då anläggningen togs i bruk eller var färdig. Det är ett avsteg från rekommendationen som anger att all avskrivning ska ske vid den tidpunkt då anläggningen tas i bruk. Då det endast avser tillgångar av mindre värde är skillnaden marginell och får ingen avgörande ekonomisk betydelse i redovisningen. Med hänsyn till anläggningens totala avskrivningstid bedöms det inte utgöra något hinder.

Rekommendation R5: Redovisning av hyres- och leasingavtal tillämpades inte enligt rekommendationen. Samtliga leasingavtal redovisades som hyresavtal. Däremot lämnades upplysningar om leasingavtalens omfattning och löptider i nothänvisningarna, vilket bedöms ge tillräcklig ekonomisk information.

Rekommendation R2. Inkomst från anslutningsavgifter periodiserades mot investeringsutgiftens avskrivningstid. Av det totala beloppet för anslutningsavgifter periodiserades 85 procent, medan 15 procent bokfördes som intäkt i driftredovisningen för att täcka uppkomna kostnader i samband med anslutningen. Vid lägre belopp, upp till 250 tkr, intäktsfördes anslutningsavgifterna i sin helhet, eftersom en periodisering över tillgångens avskrivningstid inte skulle vara meningsfull med hänsyn till beloppens storlek.

Exploaterad tomtmark som gjorts i ordning till försäljning klassificerades som omsättningstillgång. De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och oreglerad övertid skuldbokfördes och kostnaden redovisades på verksamhetsnivå. Den avgiftsbestämda delen av pensionerna, inklusive AKAP-KL, bokfördes under kortfristiga skulder med utbetalning 2020. För den förmånsbestämda delen har kommunen en försäkringslösning. Intjänad pension före 1998 redovisades i sin helhet som ansvarsförbindelse (blandmodellen). Beräkningsunderlaget för pensioner utgår från riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 17). Kostnaden för löneskatt på pensioner behandlades i redovisningen på samma sätt som pensionskostnaden. Den sammanställda redovisningen upprättades enligt förvärvsmetoden. På investeringar i materiella anläggningstillgångar som pågick över bokslutsdagen gjordes ingen avskrivning. Anläggningstillgångar togs upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar.

Avskrivningstiden för tillgångar beräknas efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. De generella avskrivningstider kommunen tillämpade i bokslut 2019, där inte komponentavskrivning tillämpades, framgår i tabellen.

I 2019 års bokslut tillämpades komponentavskrivning av större färdigställda objekt. Arbetet med att anpassa redovisningen till nya avskrivningsregler fortsätter genom en löpande översyn av komponentindelning för nya pågående objekt. Någon översyn av äldre objekt är inte påbörjad. En anpassning av kostnaderna för planerat underhåll genomfördes helt, eftersom de aktiverades i bokslutet.

Avskrivningstider ÅR
Inventarier 3–10
Fordon 10
Bostadshus 20–33
Idrottsanläggningar 20
Byggnader 20–33
Gator och vägar 33
VA-verk, ledningsnät 35

Avskrivningstider som används där komponentavskrivning inte tillämpas.

Känslighetsanalys Resultatpåverkan
(mkr)
Löneökning med 1 procent – 2,6
10 heltidstjänster +/– 5,1
Ökad upplåning med 10 mkr 0,05
Ränteförändring med 1 procent +/– 1,1
Förändring av generella statsbidrag och utjämningssystem med 1 procent +/– 0,9
Skattehöjning med 1 krona 12,0

Analys av hur resultatet påverkas vid olika antaganden vid förändring av de ekonomiska förutsättningarna.