Allmän verksamhet

1 Sammanfattning

Allmän verksamhet
Linda Esseholt Hermansson
kommundirektör

Fina placeringar i rankningar

Grästorp hamnade på femtonde plats i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige och på första när det gällde myndighetsutövning. Grästorp blev även Sveriges föreningsvänligaste kommun 2019.

Värdskapsarbetet ger resultat

I flera år har kommunen arbetat med att förbättra service och bemötande både internt och gentemot förtroendevalda och medborgare. Resultatet visar sig nu i ökad nöjdhet, inte bara hos företagarna, utan också hos andra medborgare, ledare och medledare.

Ny verksamhet för unga

En ny ungdomsverksamhet planeras i samarbete med konserthuset. Det innebär både nya lokaler och nya aktiviteter. Intervjuer med ungdomar under sommaren gav underlag för bra beslut.

Fler bostäder behövs

Med hjälp av pengar utifrån ska arbetet med att få fram nya bostäder accelerera. Dessutom håller obebodda hus och tomter på att inventeras. Det kan också ge ett välkommet tillskott av bostäder.

Bättre profilering

Allmän verksamhet behöver arbeta med att profilera kommunen på flera sätt. Antalet lokala publiceringar minskade, medan kommunens Facebooksida fick fler gilla-markeringar än målet. Kommunen har numera också en egen podcast: Grästorpspodden.

Många vill jobba i Grästorp

Det är många som söker kommunens utannonserade tjänster. Det visar att Grästorp uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen satsar på personalen

I en unik satsning fick varje medledare arbeta tillsammans med en coach med en metod för insikt och personlig utveckling. Därefter genomfördes drygt 45 workshops, där arbetslagen arbetade med teamutveckling. Utvärderingen visade ett gott resultat.

Kommunsamarbete ger fördelaktigare upphandlingar

V6-kommunerna samarbetar bland annat i upphandlingar. Att upphandla gemensamma system är ekonomiskt fördelaktigt, men även bra om man tänker på sårbarhet.

Verksamhetsidén Grästorp 5.0

Grästorp 5.0 är en ledstjärna för kommunens utveckling. Det handlar om att kunna utveckla välfärden genom att skapa en modern och digital välfärdskommun.

1.1 Grunduppdrag och vision

Grästorps vision

Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring, vi välkomnar dig!

Grunduppdrag

Allmän verksamhets uppdrag är att ansvara för omvärldsbevakning, samhällsservice, information, marknadsföring, kvalitetsutveckling och arbetsmarknad. Tyngdpunkten ligger på att ansvara för processerna inom verksamhets- och ekonomistyrning, personalfrågor, information, ärendehantering, inköp och it i hela kommunen. Allmän verksamhets ansvar för personal, ekonomi och kvalitetsutveckling bidrar till att kommunen får en stabil ekonomi, nöjdare medborgare, framgångsrika ledare och engagerade medledare, som tar ett stort ansvar för kvaliteten. Verksamheten har även ansvar för kultur, bibliotek och ungdomsverksamhet.

En grundläggande framgångsfaktor är att dialogen och samspelet mellan de förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen fungerar väl. De förtroendevalda är tydliga med vad de vill åstadkomma och överlåter till verksamheten att, med frihet under ansvar, genomföra uppdragen enligt sin professionella roll.

Kommunens engagemang i Näringslivssamverkan Grästorp, NSG, innebar att samverkan fortsatte utvecklas bra med en ännu högre placering i Svenskt Näringslivs rankning. Den positiva trenden tycks hålla i sig. Grästorps kommun var enligt organisationen därtill bäst i Sverige när det gällde myndighetsutövning. Även priset Sveriges föreningsvänligaste kommun kammades hem 2019.

Allmän verksamhet har genomgått en ganska stor omvandling de senaste åren. Samverkan med andra kommuner har ökat, främst i den så kallade Västra 6-samverkan. Grästorp har nu ett kommunkontor som byggt på sin kompetens, samtidigt som personalen minskade i antal.

1.2 Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2019
Bokslut
2018
Bokslut
2017
Intäkter 20 749 19 496 15 877
Kostnader 68 811 66 505 51 437
Nettokostnader 48 062 47 009 35 560
Budget 48 253 48 016 37 858
Budgetavvikelse 191 1 007 2 298

Kulturhuset skyltar högupplöst


2 Prioriterade mål

Förklaring till de färgmarkeringar och symboler som används i rapporten framgår av tabellen nedan.

circle-green Målvärdet är uppnått         
diamond-yellow Målvärdet är delvis uppnått         
square-red Målvärdet är inte uppnått         

2.1 Kund och medborgare

2.1.1 Invånare och kunder ska vara nöjda

Mått Utfall Målvärde
up-arrow circle-green Nöjda kunder – chefer (skala 1–4) 3,92 3,7
dash-black circle-green Antal ärenden som kommit in via e-tjänster under året 312 300
right-arrow circle-green Nöjda förtroendevalda (skala 1–4) 3,5 3,5
up-arrow circle-green Hemsida relativt rikssnitt, procent (Kommunens kvalitet i korthet) 86 78
dash-black circle-green Andel föreningar som är nöjda med samarbetet med kommunen, procent (mättes inte 2019) 100 100
dash-black circle-green Tjänstemäns attityder till företagande (företagsrankning) 4 50
dash-black circle-green Andel nöjda medborgare/intressenter med kommunens skriftliga kommunikation, procent (enkät) 0 0
Analys
Värdskap

Verksamhetens mått är valda för att man ska kunna se hur interna kunder, förtroendevalda och medborgare uppfattar service och bemötande (värdskap). Det strukturerade och uthålliga kulturarbetet under många år ger resultat och hög måluppfyllelse.

Den interna servicen uppskattas

Mätningarna visade rekordhöga 3,92 av 4, när det gällde servicen till kommunens chefer inom ekonomi, HR samt utveckling och service. Det är ett fint kvitto på att arbetet med värdskap är framgångsrikt.

Nöjda förtroendevalda

Politikernas nöjdhet mättes senast hösten 2018 och visade då 3,5 på en 4-gradig skala. Mätningen genomförs igen 2020. Även här ger det långsiktiga värdskapsarbetet genomslag.

Bra betyg för webbplatsen

Den senaste mätningen gjordes 2018 och resultatet var tillfredsställande. Verksamheten har dock senare i samtal fångat upp synpunkter och önskemål om ytterligare förbättring. Därför uppdateras hemsidan 2020 och förhoppningsvis ökar då nöjdheten och tillgängligheten.

Grästorp i topp

Svenskt Näringslivs mätning visar att tjänstepersonernas attityder till företagande ligger på en fjärdeplats i Sverige och att Grästorps kommun är bäst på myndighetsutövning. Gott värdskap och snabbt agerande lönar sig. Det räcker dock inte att vara nöjd med en fin rankning. Verksamheten behöver fortsätta att förbättras för att behålla årets placering. Att fortsätta utveckla samverkan med näringslivet är mycket viktigt. Ett tjugotal företagsbesök gjordes under året för att verksamheten skulle fånga upp förbättringsområden.

Irrelevant undersökning slopades

Andelen medborgare och intressenter som var nöjda med kommunens skriftliga kommunikation mättes inte. Måttet togs bort, eftersom det inte ansågs mäta kvalitet av relevans.


2.2 Verksamhet

2.2.1 Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet

Mått Utfall Målvärde
dash-black circle-green Mäns uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen (Nöjd inflytandeindex), medborgarundersökning 53 39
dash-black circle-green Kvinnors uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen (Nöjd inflytandeindex), medborgarundersökning 52 41
Analys
Delaktighet viktig för hälsan

Delaktighet och inflytande hos medborgarna är en viktig förutsättning för god folkhälsa. Den senaste medborgarenkäten (2016) visade att målet om mäns och kvinnors upplevelse av möjlighet till inflytande uppnåtts. Grästorps kommun är mån om att ta vara på invånarnas åsikter, bland annat genom medborgarförslag och trygghetsvandringar.

Metodbank

Kommunutvecklare och folkhälsostrateg utvecklar metoder för dialog och delaktighet. Metoderna samlas i en metodbank. Resultaten av olika medborgarundersökningar analyseras kontinuerligt.

2.2.2 Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen

Mått Utfall Målvärde
dash-black diamond-yellow Ungdomars uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen (Nöjd inflytandeindex), medborgarundersökning 38 40
Analys
Nya lokaler och aktiviteter för unga planeras

Ungdomsverksamheten inryms för närvarande på Nya Centralskolan. En ny ungdomsverksamhet projekteras i samarbete med Konserthuset som har målet: 0514 ska ge unga möjligheter att utvecklas och ta initiativ i en trygg och uppmuntrande miljö.

Ungdomar intervjuades

En intervjuserie med gymnasieungdomar genomfördes under sommaren i ett samarbete mellan bildningsverksamheten, AME och allmän verksamhet. Intervjuer gjordes på bussar, mentimeterfrågor (digitalt frågeverktyg) användes inför feriepraktik och ungdomar som arbetade under ferierna djupintervjuades. Allt sammanställdes i presentationen Grästorps unga har ordet, som ger en bra ögonblicksbild av ungdomarnas tankar om platsen de bor på och hur de ser på framtiden. Presentationen kan användas som underlag vid arbete riktat till denna viktiga målgrupp.

2.2.3 En attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande

Analys
Huspriserna ökade

Kommunen är välskött med nöjda medborgare, vilket skapar framtidstro. Huspriserna gick upp ytterligare, vilket innebär ett betydligt mindre risktagande för dem som bygger nytt.

Externa medel ger utveckling

Arbetet med nya detaljplaner ligger numera hos samhällsbyggnadsverksamheten och fortskrider enligt plan med betydligt större ekonomiska resurser genom en politisk prioritering som fortsätter 2020. Potential 12 är en samarbetspartner i arbetet.

Tomma hus

Arbetet med obebodda hus och tomter fortskred och resulterade i ett antal aktiviteter. Bland annat initierades flera tillsynsärenden för att kommunen ska få bukt med ägare till mindre välskötta fastigheter som stör landsbygdens attraktivitet.

2.2.3.1 Förbättra profileringen av Grästorp
Mått Utfall Målvärde
dash-black circle-green Antal publiceringar under året (lokalmedia) 1 603 1 500
dash-black circle-green Antal gilla-markeringar på Facebook 2 761 2 500
Analys
Fler publiceringar

Antalet publiceringar i lokalmedia nådde de uppsatta målen. Utvecklingsprojektet Arena Skubbet och de två projekten för Platåbergen gav mycket publicitet i media, både i och utanför kommunen.

Gilla Grästorp

Målet för antalet gilla-markeringar på Facebook uppnåddes och överträffades. Totalt antal gilla-markeringar på Grästorps kommuns Facebooksida var 2 761, vilket innebär att målet på 2 500 har uppfyllts med råge. De inlägg som genererade störst räckvidd under året handlade om svinpest och om pedagoghunden Idun.

Bygdebataljen bra profilering

Bygdebataljen i juni genomfördes i landsbygdsrådets regi för första gången. Det blev ett lyckat arrangemang som synliggjorde socknarna i Grästorp, skapade gemenskap och blir ett återkommande arrangemang för att stärka bygden. Detta i sig är också ett steg i att profilera Grästorp som en attraktiv boendekommun.


2.3 Personal

2.3.1 Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Nöjd medarbetarindex (NMI) 81 80
right-arrow circle-green Alla verksamheter har ett mål som för dem mot Grästorp 5.0 Ja
up-arrow circle-green Alla arbetsgrupper/medledarteam har gjort en självskattning och valt ett framtidsfokus för utveckling Ja
Analys
Många vill jobba i Grästorp

De senaste årens rekryteringar visar att Grästorp uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ett stort antal ansökningar gjorde det möjligt att anställa mycket kompetent personal i alla nyrekryteringar. Trotjänare kunde erbjudas nya och mer stimulerande arbetsuppgifter med tillhörande kompetensutveckling. Därmed ökade den samlade kompetensen på kommunkontoret betydligt. Egen personal engageras för chefsdagar och medledarutbildningar. Fler och fler medledare driver utvecklingsuppdrag. Kommunen diskuterar lärande och inställningen ”jag kan inte än men snart” i fler sammanhang. Employer branding-materialet ska visa vad kommunen kan erbjuda som attraktiv arbetsgivare och förmedla en känsla av vad det innebär att jobba i Grästorps kommun.

Grästorp 5.0

Allmän verksamhet fortsätter utveckla teamen i kommunikation, konflikthantering och teamutveckling. Under utvecklingsdagen i juni gjorde alla arbetslag i allmän verksamhet en skattning och valde ett gemensamt fokus inom Grästorp 5.0. Varje arbetslag och enhet arbetar vidare med sitt valda fokus. Sammantaget blev det tydligt att ett gemensamt fokus 2019 och 2020 behöver vara digitalisering. Kompetensutveckling med temat är därför planerad till 2020.

Personlig utveckling bidrar till gott värdskap

Alla medledare i kommunen fick möjligheten att göra en så kallad kärnkvadrant tillsammans med en coach. Därefter genomfördes workshops i arbetslagen för att utveckla kommunikation, relationer och ett styrkebaserat förhållningssätt. Satsningen gav medledarna gemensamma verktyg för fortsatt utveckling. Det var också ett steg i arbetet med medledarskap och med att utveckla värdskapet i organisationen. Ledarutvecklingen pågick hela året med fokus på kärnkvadrant och enneagram (båda modeller för självkännedom och personlighetsutveckling). Tack vare interna kompetenser i organisationen kunde en kvalitativ ledarutbildning genomföras för små medel. Cheferna var positiva till insatsen.

 

2.4 Ekonomi

2.4.1 Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Antal frigjorda timmar per år 100 100
Analys
Effektiviseringspotential i social verksamhet

Social verksamhet står för cirka 40 procent av den kommunala budgeten och bedömningen är att den största möjligheten till nyttorealiseringar (att investeringar ska få avsedd effekt både för den kommunala verksamheten och för invånarna) finns här.

Gemensamma kostnader gås igenom

Det finns kostnader som är gemensamma för hela allmän verksamhet, såsom datalagring och olika system. En översyn för att minska kostnaderna inleddes genom att kartlägga vad som lagras, rensa samt undersöka avtalspriser och vilka system som behövs.

Fördelaktig upphandling i samverkan

Ett nytt ärendehanteringssystem infördes och ett nytt ekonomisystem upphandlades. Att upphandla gemensamma system är ekonomiskt fördelaktigt, men även bra ur sårbarhetsperspektiv, eftersom kommunerna i V6 får liknande arbetssätt och strukturer. När det gällde det nya ärendehanteringssystemet sparade kommunen 1,2 miljoner kronor genom att upphandla gemensamt med andra kommuner i kommunalförbundet Göliska IT. Samverkan på it-området möjliggör nya investeringar, till exempel e-arkiv, där stora delar av kostnaderna kan delas mellan flera kommuner. I och med samverkan finns en effektiv organisation för EU-ansökningar. Det har redan gett resultat i ökade intäkter.


2.4.2 Hålla budget

Mått Utfall Målvärde
up-arrow circle-green Budgetavvikelse Ja
Analys
Ekonomi I balans

Allmän verksamhet redovisade överskott.

De flesta enheter slutade på plus

Resultatet på verksamhetsnivå var positivt. Underskott från räddningsnämnden och överförmyndarnämnden aviserades i slutet av året och försämrade resultatet. AME hade ett positivt resultat och cirka 300 tkr eftersöktes från omställningsfonden, vilket bättrade på intäkterna.

3 Kvalitetsgarantier

Färgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektive rött visar om garantin är uppfylld eller inte (se illustration nedan).

circle-green Kvalitetsgarantin uppfylls         
square-red Kvalitetsgarantin uppfylls inte         
Verksamheten garanterar följande servicenivå:
Kvalitetsgarantier
circle-green Vi lovar att frågor via e-post från medborgare besvaras inom två arbetsdagar.
circle-green Vi lovar att synpunkter eller klagomål ska besvaras inom två veckor (avvikelse synpunktshantering).
circle-green Vi lovar att startsidan på hemsidan ska uppdateras varje vecka.

Inga avvikelser finns gällande kvalitetsgarantierna.

4 Framtida strategier

Allmän verksamhet ska satsa på att förbättra profileringen av varumärket Grästorp. För en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och verkar i kommunen kan enas om en grund som ska vara utmärkande för vad Grästorp står för. Politikernas nya vision är grunden för detta arbete.

Ett annat prioriterat område är nya detaljplaner. I kommunstyrelsens analys av medborgarundersökningen identifierades nyproduktion av bostäder som den viktigaste frågan för att skapa en positiv befolkningsutveckling. Att tomma fastigheter på landsbygden kartläggs kan vara en annan väg att öka möjligheten att hitta boende och byggbara tomter samt öka landsbygdens attraktivitet.

En omfattande centrumutveckling av hela stadskärnan planeras. Resecentrum och Kulturhuset ska sammanbindas på ett bättre sätt och därmed skapa förutsättningar för en populär samlingsplats. Södergatan blir en stadsgata, genom att den tunga trafiken leds bort.

Till en attraktiv kommun hör ett blomstrande näringsliv. Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv och drivande part i Näringslivssamverkan Grästorp med fokus på företagsutveckling, etableringsservice och besöksnäring. Grästorpsmässan skapades i samarbete med företag, föreningar och kommun och bygger samhörighet, varumärke och synlighet. Mässan arrangerades 2017 och genomförs igen 2020.

Ett gemensamt arbete inleddes för alla intressenter på Hunneberg. Grästorps kommun kommer att medverka aktivt för att göra Hunneberg till en exportmogen destination. Kommunen är delaktig, både genom Geoparksprojektet och genom avsiktsförklaringen för Halleberg och Hunneberg, där kommunen är projektägare.

En huvuduppgift för allmän verksamhet är att efter kommunfullmäktiges mål utveckla personalpolitiken i hela kommunen. De viktigaste frågorna rör kompetensförsörjning, lönebildning, kompetensutveckling samt karriärmöjligheter, jämställdhet och mångfald. Det personalpolitiska arbetet utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål: Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som kan rekrytera och behålla den kompetens som verksamheterna kräver. Ett nytt personalpolitiskt program arbetas fram 2020.

Samarbetet mellan bildningsenheten, AME och Näringslivssamverkan Grästorp pågår sedan 2017 för att hantera kompetensbristen på lång och kort sikt. Cheferna för dessa verksamheter, Arbetsförmedlingen och Campus Lidköping träffade arbetsgivare som berättade om sina behov. Tillsammans tog de fram möjliga lösningar och åtgärder. Samarbetet har blivit externt uppmärksammat och utgör ett unikt och konkret sätt att arbeta. Förutom att arbetsgivaren får stöd, resulterar samarbetet i god förståelse mellan de olika verksamheterna internt.

Allmän verksamhet behöver fokusera på att förbättra internkontrollen och arbetsmiljöuppföljningen. Att omsätta den nya tillitsbaserade styrmodellen och måluppföljningen i praktiken behöver prioriteras, liksom en ambitiös plan för verksamhets- och ledarutveckling. Därtill finns en rad aktiviteter och utvecklingsprojekt i verksamhetsplanen som har att göra med samhällsutveckling.

Samverkan med kommunerna i västra Skaraborg visade en mycket positiv utveckling. Nya samverkansområden ska diskuteras och en gemensam V6-utvecklare rekryteras.

Kommunen står inför de största demografiska och ekonomiska utmaningarna i modern tid. Förvaltningen kommer därför att jobba med utvecklingsprojektet Grästorp 5.0 åren 2018–2021. Allmän verksamhet har ett övergripande ansvar för att arbetet bedrivs i alla kommunens verksamheter. Grästorp 5.0 handlar om att kunna behålla och utveckla välfärden genom att skapa en vinnande, modern och digital välfärdskommun. En kommun som tar vara på möjligheterna som den nya världen ger, med digitalisering, globalisering, mångfald, hög förändringstakt och underifrånperspektiv.

 


5 Nyckeltal och verksamhetsmått

År 2019 År 2018 År 2017
Kommunledning och revision 3 221 2 798 2 610
Kostnad per invånare 566 488 454
Allmän kommunadministration inklusive it 16 319 15 477 15 995
Andel av kommunens bruttokostnad 3,91 3,67 3,46
Färdtjänst 1 191 1 063 1 113
Kostnad per invånare 209 185 194
Räddningstjänst 5 531 5 434 5 201
Kostnad per invånare 972 948 905
Antal utryckningar 107 154 145

Allmän verksamhet

Verksamhet
(tkr)
Anslagsnivå Budget 2019 Redovisning 2019
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt
00. Kommunledning och revision 4 428 214 4 437 289
03 Allmän kommunadministration 13 608 1 009 14 347 1 339
04 Ekonomiadministration 4 358 4 111 1
06 Personaladministration 1 097 98 1 483 700
07 Fysisk planering 810 60 1 504
08 Särskilda servicefunktioner 2 083 416 2 244 788
09 Övrig gemensam verksamhet 3 256 205 4 212 799
11 Arbetsområden och lokaler 2 096 2 096
13 Arbetsmarknadsåtgärder 19 036 16 271 14 350 12 731
28 Bostadspolitiska åtgärder 1 150 1 550
36 Kollektivtrafik 120 120
40 Kultur- o fritidskontor 658 50 753 61
43 Turism 145 3 038 2 773
44 Fritidsverksamhet 1 018 12 1 094 117
45 Stöd till fritidsverksamhet 1 214 5 1 199 5
46 Kulturverksamhet 3 894 56 4 178 460
47 Hyror externa lokaler 250 250
48 Stöd till kulturverksamhet 158 156 0
49 Övrig kulturell verksamhet 474 23 311 6
78 Färdtjänst 1 352 75 1 294 78
88 Räddningstjänst 5 542 5 531
89 Totalförsvar, övriga samhällsskyddande åtgärder 375 375 554 602
SUMMA Allmän verksamhet 67 122 18 869 68 811 20 749

Sammanställning

Kostnad Intäkt Netto
Budget 67 122 18 869 48 253
Redovisning 68 811 20 749 48 062
Resultat – 1 689 1 880 191