Väsentliga personalförhållanden

Hallsbergs kommun hade vid årets slut 1 339 månadsavlönade medarbetare med en stor majoritet kvinnor, 82 procent. Snittåldern är 45 år och 76,5 procent av de månadsanställda arbetar heltid. Den totala sjukfrånvaron var 8,21 procent och frisknärvaron (0–5 sjukdagar under året) var 43 procent.

 

  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
Antal anställda 1 242 1 252 1 290 1 330 1 339
Antal årsarbetare* 1 124 1 202 1 248 1 243 1 265

* Alla medarbetares totala arbetstid omräknad till heltider. Antal årsarbetare blir mindre än antal anställda eftersom alla inte arbetar heltid.

ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN SAMT ANDEL HELTIDSARBETANDE

Förvaltning Kvinnor Män Totalt Andelen heltidsarbetande, %
(2019 inom parentes)
Bildningsförvaltningen 439 120 559 83 (81,5)
Drift- och serviceförvaltningen 96 57 153 84 (83)
Kommunstyrelseförvaltningen 37 7 44 98 (97,5)
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 521 62 583 73 (63)
Totalt 1 093 246 1 339 76,5 (73)

Frisknärvaro

Frisknärvaron (0–5 dagars sjukfrånvaro) var 43 procent (55).

Frisknärvaro är andelen månadsanställda som under året inte har haft någon sjukfrånvaro alls eller varit sjukfrånvarande i högst 5 dagar.

Covid-19-pandemin som drabbade landet under stora delar av 2020 drabbade även Hallsberg och medarbetarna här, vilket lett till ökad sjukfrånvaro och minskad frisknärvaro. Långtidssjukfrånvaron, det vill säga frånvaro 60 dagar eller mer, har däremot minskat. Det beror främst på att antalet sjuktimmar har ökat och långtidsfrånvarons andel minskar då i relation till den totala sjukfrånvaron. Regionens smittskydd har påtalat vikten av att vara hemma från jobbet vid minsta sjukdomskänsla och det har kommunen som arbetsgivare följt. Under sommaren minskade sjukfrånvaron för att sen öka igen under hösten.

Nyckeltal för sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron vid årsskiftet 2020/2021 var 8,21 (6,39) procent, vilket speglar pandemins påverkan under 2020.

Sjukfrånvaro, % 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 7,84 7,47 6,77 6,39 8,21
Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar 41,46 38,20 29,89 30,37 20,52
Total sjukfrånvaro kvinnor 8,71 8,24 7,48 7,07 9,13
Total sjukfrånvaro män 3,82 4,09 3,75 3,57 4,56
Total sjukfrånvaro –29 år 5,47 6,84 5,48 5,41 7,11
Total sjukfrånvaro 30–49 år 7,29 6,63 6,11 5,85 8,02
Total sjukfrånvaro 50– år 8,86 8,53 7,61 7,42 8,80

SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING, %

Förvaltning Total
sjukfrånvarotid
(2019-12-31)
> 60 dagar Kvinnor Män Sjukfrån
varotid
t o m 29 år
30–49 år 50– år
Hallsberg totalt 8,21 (6,39) 20,52 9,13 4,56 7,11 8,02 8,80
Bildningsförvaltningen 7,18 (5,39) 18,52 7,89 4,64 6,79 6,66 8,10
Drift- och serviceförvaltningen 5,42 (6,13) 19,00 6,98 2,90 3,09 3,48 7,21
Kommunstyrelseförvaltningen 2,80 (1,73) 12,10 3,28 0,07 0,70 5,78 1,55
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 10,23 (7,64) 22,62 10,86 6,18 7,42 10,62 10,88

Företagshälsovård

Hallsbergs kommun ingår i den gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling (Regionhälsan). Regionhälsan erbjuder sina resurser till Region Örebro län och kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Två politiker från Hallsberg ingår i nämnden för företagshälsovården. Hallsbergs kommun är också representerat i Regionhälsans ägarråd via personalchefen.

Företagshälsovården delar in sitt arbete i hälsobefrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Hallsbergs kommun använder mest hälsobefrämjande insatser och det är också den del där företagshälsovården vill komma in, alltså i ett tidigt skede för att sätta in tidiga åtgärder för att få friskare medarbetare.

Arbetsskador

Under hela året har kommunen gjort ett stort antal riskbedömningar och riskanalyser för att säkra arbetsmiljön för medarbetarna med tanke på pandemin.

Arbetsskador, orsak 23 (88) Tillbud 84 (44)
Sjukdom 1 Hot 32
Olycksfall 18 Övrigt 52
Färdolycksfall 1
Hot och våld 3

Den största delen arbetsskador var olycksfall, framför allt halkolyckor och felbelastningsskador. En mindre del var hot och våld, både inom skolan och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den största delen tillbud beror på osandade gångar samt olåsta dörrar och fönster. Åtgärder för att minska både arbetsskador och tillbud pågår ständigt i form av bland annat handledning samt diskussioner på arbetsplatsträffar om hur man kan jobba med bemötande.

PERSONALOMSÄTTNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA

Orsak Antal 2020-12-31
Pension 27
Slutat på egen begäran 75
Annan anställning i kommunen 28
Övrigt 45
Totalt 175

”Annan anställning i kommunen” avser den interna rörligheten då medarbetare exempelvis byter befattning, förvaltning, anställningsform, sysselsättningsgrad eller vid en omorganisation. Vanligast är byte av anställningsform (tidsbegränsad anställning som övergår till tillsvidaretjänst) eller ändrad sysselsättningsgrad. För att siffrorna ska spegla verkligheten förutsätter det att rätt avgångsorsak registreras vid avslutad anställning eller förändring i anställningsförhållandet. ”Övrigt” kan exempelvis vara sjukersättning, avliden eller att orsaken inte har uppgetts.

Kompetensförsörjning

För att säkra kompetensförsörjningen arbetar kommunen ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda och för att locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. Varje förvaltning arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen verksamhet. Att öka sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i kompetensförsörjningen. Under 2021 kommer kommunen arbeta med ett delprojekt i projektet Nära vård, som omfattar kompetensförsörjning för de flesta befattningar inom vården. Projektet genomförs på samma sätt i hela länet och ska vara klart till sommaren 2022.

Heltid som norm

Arbetet med heltid som norm pågår i hela Sverige. Det är ett stort förändringsarbete och därför har tiden för att genomföra detta förlängts från 2021 till 2024. Andelen heltidsanställda har i Hallsbergs kommun ökat från 68,5 procent 2017 till 79 procent 2020. Det är främst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen som andelen heltidsanställda har ökat, från 48 procent till 73 procent vid årsslutet 2020.

Pensionsavgångar

Under året har 27 medarbetare gått i pension.

BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 2022–2030 PER FÖRVALTNING, BERÄKNAD PENSIONSÅLDER 67 ÅR

Förvaltning 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt
2022–2030
Bildningsförvaltningen 4 5 14 12 6 7 15 10 8 81
Drift- och serviceförvaltningen 0 3 4 3 4 5 8 6 9 42
Kommunstyrelseförvaltningen 1 0 0 1 2 2 3 4 1 14
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2 9 8 10 11 14 13 18 15 100
Totalt 7 17 26 26 23 28 39 38 33 197

Löneöversyn

Löneöversynen för 2020 blev en lång och utdragen process. Flera centrala avtal blev inte klara förrän i november på grund av pandemin. Inom kommunen hanteras fem olika huvudöverenskommelser och löneöversynen genomfördes löpande. 2020 års löneöversyn är avslutad med alla anställda utom för Kommunals medlemmar där ny lön betalas ut i februari 2021, för Kommunals medlemmar gäller den nya lönen från och med den 1 november 2020. För övriga avtal gäller ny lön från och med den 1 april 2020.

Jämställdhet

Kommunen gör varje år en lönekartläggning för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen. 2020 års lönekartläggning visade att det inte finns några osakliga löneskillnader.

Utbildning och kompetensutveckling

Det pågår alltid olika utbildningsinsatser inom förvaltningarna. Från centralt håll ordnar kommunen en introduktionsdag för nya medarbetare två gånger under året. Nya chefer inbjuds också till en central introduktionsdag. Alla kommunens chefer tillsammans med skyddsombud och arbetsplatsombud har gått en arbetsmiljöutbildning på tre dagar. Chefsdagar hålls fyra gånger under året med inbjudna externa föreläsare och intern information. De som önskar får individuell pensionsrådgivning.

Under året kunde inte alla utbildningar genomföras på grund av pandemin. Digitala lösningar för att genomföra utbildningar finns nu och 2021 kommer kommunen att genomföra ett antal utbildningar och möten digitalt.

Personalförmåner

Hallsbergs kommun erbjuder personalförmåner som flextidsavtal, växling för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag.