Kommunstyrelsen

Antal ledamöter: 15
Antal anställda: 44
Ordförande: Magnus Andersson
Förvaltningschef: Lena Fagerlund

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Förvaltningens uppgift är att samordna strategisk ledning och styrning och bistå övriga verksamheter. Förvaltningen omfattar dessa avdelningar: administration, personal, ekonomi, samhällsplanering samt näringslivsfrågor, kommunikation och säkerhet.

ÅRETS VERKSAMHET

Inom ramen för Centrumplanen pågår ett strategiskt arbete för att möjliggöra stadsutveckling och bostäder. Detaljplan Bokbindaren är en del i det arbetet. För att komma vidare med planarbetet pågår en fördjupad miljöutredning och en utredning för dagvattenhantering och klimatanpassning. I kvarteret Bokbindaren har kommunen även rivit ett antal fastigheter, bland annat den gamla macken med efterföljande miljösanering. Eon Värme har också rivit den gamla fjärrvärmepannan i området.

Intresse fortsätter att vara stort för småhustomter och tomtförsäljningen ökar. Totalt har 35 småhustomter sålts under året varav 28 i Hallsberg, 5 i Sköllersta och 2 i Pålsboda.

Utbyggnationen av allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens norra strand påbörjades sensommaren 2020 och beräknas bli klar 2021. När distributionsnätet i Toskabäcken är klart kommer de första cirka 80 fastighetsägarna i området att kunna få kommunalt vatten och avlopp. Projektering av distributionsnätet pågår för Tisarstrand/Kvarsätter och byggnationen beräknas kunna starta hösten 2020. Därefter ska kommunen planera det sista området i Tunbohässle.

Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun har stärkts. Mätresultat visar på en fortsatt förbättring av näringslivets uppfattning om Hallsbergs kommun. År 2020 blev Hallsbergs kommun även rankad som tredje bästa tillväxtkommun i länet av företaget Syna.

Kommunstyrelsen har tagit fram och beslutat om en näringslivsplan som ska stärka och utveckla näringslivet samt skapa förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt i kommunen.

Näringslivet i Hallsberg har påverkats av pandemin liksom i övriga Sverige. Utsatta branscher är handel, restauranger, och turistnäring. Korttidspermitteringar tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter är det som fungerat bäst för att lindra effekterna av pandemin för företagen.

Hallsberg har påbörjat ett arbete tillsammans med Business Region Örebro, där kommunen ska säkerställa sin nationella position i och med uppbyggnaden av beredskapslager.

FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, blev svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen säger att barnets rättigheter ska beaktas vid alla avvägningar och bedömningar i beslut som rör barnet. Kommunen har tagit fram rutiner för hur det ska hanteras i kommunens beslutsprocesser.

Kommunstyrelsen ansvarar för många övergripande stöd- och verksamhetssystem. Ett nytt system för rekrytering har införts som ett stöd för chefer under hela rekryteringsprocessen. Ett system för e-arkiv har också upphandlats i samverkan med kommunerna i Sydnärke. I slutet av året installerade Hallsberg tillsammans med Kumla ett nytt kart- och gis-verktyg (geografiskt informationssystem).

Varje år genomför och planerar kommunen ett stort antal upphandlingar, vilket kräver god planering, kunskap och kännedom om rutiner och regler hos alla förvaltningar. Upphandlingsplaner har tagits fram som underlag för planering och prioritering. Kommunen har också uppdaterat avtalskatalogen för att den ska ha aktuell information om pågående ramavtal.

Hela året har präglats av pandemin. Initialt innebar det ett omfattande arbete med att uppdatera och samordna kommunövergripande och nämndspecifika pandemiplaner. Kommunikation har varit en central uppgift för att tillhandahålla aktuell information om åtgärder och händelseutveckling, både internt och gentemot medborgarna. Kommunen har ordnat så att medarbetare kan arbeta på distans där det är möjligt. Arrangemang som har ställts in är bland annat Hallsbergsmässan och öppet hus i Kånsta kvarn.

EKONOMI

DRIFTVERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2019
Utfall
2020
Budget
2020
Avvikelse
Kommunstyrelsen – 6 180 – 5 979 – 6 284 305
Kommundirektör – 5 678 – 4 163 – 5 547 1 384
Administrativa avdelningen – 3 626 – 3 610 – 4 296 686
Näringslivs-, kommunikations- och säkerhetsavdelningen – 3 851 – 3 459 – 3 731 272
Ekonomiavdelningen – 8 189 – 8 620 – 9 401 781
Personalavdelningen – 6 685 – 7 120 – 6 973 – 147
Samhällsplanering – 4 195 – 4 418 – 4 471 53
Planeringsreserv med mera     – 2 300 2 300
Totalt – 38 404 – 37 369 – 43 003 5 634

TRANSFERERINGAR

Belopp i tkr Utfall
2019
Utfall
2020
Budget
2020
Avvikelse
Färdtjänstresor med mera – 6 569 – 4 734 – 5 350 616
Företagshälsovård – 1 200 – 1 200 – 1 200 0
It-nämnd – 11 269 – 11 570 – 11 454 – 116
Lönenämnd – 2 925 – 2 955 – 3 000 45
Nerikes Brandkår – 12 596 – 12 911 – 13 104 193
Sydnärkes Utbildningsförbund – 89 565 – 93 003 – 94 906 1 903
SKL/Mälardalsrådet/övriga medlemsavgifter – 996 – 1 442 – 1 381 – 61
Gemensamt arkiv   – 338 – 376 38
Övrigt – 669 – 268 – 1 704 1 436
Totalt – 125 789 – 128 421 – 132 475 4 054

Kommentarer till resultatet

Kommunstyrelsen redovisade för sin egen verksamhet ett överskott på 5,6 mnkr inklusive kommunens outnyttjade planeringsreserv. Exklusive planeringsreserven på 2,3 mnkr redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 3,3 mnkr.

Avvikelserna varierar mellan kommunstyrelseförvaltningens avdelningar men överskottet har uppstått främst beroende på vakanser och onyttjade medel för utveckling. Utveckling och kompetensutbildning har tyvärr fått stå tillbaka på grund av den pågående pandemin.

Medlemsbidraget till Sydnärkes Utbildningsförbund baseras på antalet invånare 16–19 år i respektive medlemskommun. Hallsbergs andel ökade jämfört med tidigare år och väntas öka även kommande år. Budgetmedel finns reserverade för denna ökning. Färdtjänstens kostnader har jämfört med tidigare år minskat rejält beroende på färre resor till följd av pandemin.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

Volymmått 2020 2019 2018 2017 2016
Försäljning av småhustomter 35 23 32 18 15
Antal antagna detaljplaner 0   3 2 3
Antal producerade nybyggnadskartor 44 38 31 41 24
Antal husutstakningar 18   36 9 19
Antal levererade grundkartor 3 3 2 2 6
Antal leverantörsfakturor 35 290 37 437 33 681 32 773 27 939
Antal kundfakturor 56 489 58 196 57 986 57 517 58 643
 varav TAN 39 202 39 760 39 484 39 640 41 316
Antal inkomna motioner 2 5 4 7 8
Antal inkomna förslag från kommuninvånare 26 14 25 24 10

FRAMTID

Antalet sålda småhustomter fortsätter öka och det finns ett stort intresse för nya tomter. Dessutom visar fler externa aktörer intresse för att bygga bostäder. Reviderade riktlinjer för markanvisningar och rutiner för tomtkö underlättar den fortsatta hanteringen. Trots pandemin råder det ett mycket positivt utvecklingsklimat i näringslivet, som visar sig genom många kontakter för etableringar. Det innebär att kommunen behöver planera och utveckla nya markområden för bostäder och verksamheter.

Nya bostäder ger möjlighet för Hallsberg att växa och utvecklas. I takt med att kommunen växer ökar antalet elever i skolorna. År 2021 börjar bygget av en ny förskola. Kommunen ska göra en översyn av alla skollokaler för att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Den långsiktiga planeringen visar att kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna. Kommunen har i budgetprocessen fokuserat på effektiviseringar och långsiktigt hållbara strategier. Trots 2020 års resultat, som till stor del beror på ökade statsbidrag på grund av pandemin, måste försiktighetsprincipen vara vägledande i det fortsatta budgetarbetet. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver utveckla modeller för att stärka arbetet ytterligare.

Digitaliseringen är en del av verksamhetsutvecklingen och ska bidra till att effektivisera och möta samhällets och kommuninvånarnas behov. Men all verksamhetsutveckling kräver både ekonomiska och personella resurser. Utvecklingsprojekt ska utgå från kommuninvånarnas behov, säkerställa effektivitet och kvalitet, hållbarhet och miljö samt ge möjlighet till samverkan med andra kommuner. Ett prioriterat område är att skapa både e-arkiv och e-tjänster både för medborgare och för kommunens egna verksamheter och processer.

Näringslivsplanen blir en grund för fortsatt näringslivsarbete och kommunen ska bilda ett näringslivsråd med syfte att skapa en god dialog mellan det offentliga och näringslivet.

Utvecklingen i samhället driver på säkerhetsfrågorna ur olika perspektiv och kommunen ska fortsatt fokusera på totalförsvarsuppbyggnad, med ökad samverkan mellan myndighet och näringsliv. Informationssäkerheten fortsätter utvecklas genom bland annat policyuppdatering, utbildning och säkerhetsklassning av system.

Den strategiska kompetensförsörjningen är fortsatt mycket viktig för hela den offentliga sektorn. Som arbetsgivare ska kommunen utveckla tydliga strategier för att bygga Hallsbergs arbetsgivarvarumärke.

När pandemin avtar ska kommunen utvärdera erfarenheter och använda dem som positiva möjligheter till utveckling.