Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Not Kommun
2020
Kommun
2019
Koncern
2020
Koncern
2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN          
           
Årets resultat   59 42 58 35
Justering för av- och nedskrivningar   30 25 55 33
Justering för gjorda avsättningar   4 5 4 6
Justering för ianspråktagna avsättningar   0 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 20 1 0 4 14
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital   94 72 121 88
           
Ökning (−)/minskning (+) kortfristiga fordringar 12 – 4 5 4 4
Ökning (−)/minskning (+) förråd och varulager 11 0 0 – 10 1
Ökning (+)/minskning (−) kortfristiga skulder 18 35 – 11 33 – 10
Kassaflöde från den löpande verksamheten   125 66 148 83
           
INVESTERINGSVERKSAMHETEN          
Investering i materiella anläggningstillgångar   – 83 – 108 – 238 – 260
Försäljning av materiella anläggningstillgångar     2 – 1 2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   2   3 1
Kassaflöde från investeringsverksamheten   – 81 – 106 – 236 – 257
           
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN          
Nyupptagna lån   0 0 137 135
Amortering av skuld   – 1 – 1 – 1 – 1
Anslutningsavgifter vatten och avlopp   2 3 2 3
Långfristig skuld investeringsbidrag   0 0 0 0
Ökning av långfristiga fordringar   0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar   1 1 1 1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 3 139 138
           
Årets kassaflöde   46 – 37 51 – 36
Likvida medel vid årets början   63 100 133 169
Likvida medel vid årets slut   109 63 184 133