Resultaträkning

Belopp i mnkr Not Utfall
2020
Utfall
2019
Budget
2020
Avvikelse Koncern
2020
Koncern
2019
Verksamhetens intäkter 2 259 269 373 – 114 483 475
Verksamhetens kostnader 3 – 1 134 – 1 116 – 1 269 135 – 1 324 – 1 303
Avskrivningar 4 – 30 – 25 – 29 – 1 – 60 – 47
Verksamhetens nettokostnader   – 905 – 872 – 925 20 – 901 – 875
               
Skatteintäkter 5 698 705 711 – 13 698 705
Generella statsbidrag och utjämning 6 271 212 244 27 271 212
Verksamhetens resultat   64 45 30 34 68 42
               
Finansiella intäkter 7 3 3 1 2 2 3
Finansiella kostnader 8 – 8 – 6 – 15 7 – 12 – 10
Resultat efter finansiella poster   59 42 16 43 58 35
Extraordinära poster (netto)              
Årets resultat   59 42 16 43 58 35

BALANSKRAVSUTREDNING

Belopp i mnkr Utfall
2020
Utfall
2019
Årets resultat enligt resultaträkningen 59 42
Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader och tekniska anläggningar – 1 0
Avgår: realisationsvinster, maskiner och inventarier 0 0
Avgår: realisationsvinster, aktier och andelar 0 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 58 42
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) – 22 – 15
Balanskravsresultat 36 27