Risk och kontroll

KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Kassalikviditet, % 2016 2017 2018 2019 2020
Kommunen 79 190 74 59 70
Sammanställd redovisning 96 115 87 79 89

Kassalikviditet är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten för kommunen uppgick till 70 procent vid årets slut. Det var en förbättring med 11 procentenheter. Likviditeten har varit så god att kommunen kunnat finansiera sina investeringar på 83 mnkr utan nya lån. Den sammanställda redovisningen visade en förbättring med 10 procentenheter. Koncernen har utökat sina lån med 114 mnkr under året.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen värderar tillgångar och skulder i balansräkningen utifrån kravet på en rättvisande resultaträkning. Med rättvisande avses bland annat att mätningen är konsekvent över tiden och att enskilda år är jämförbara. I redovisningssammanhang betraktas därför verksamheten som om den ska fortsätta i all oändlighet (fortlevnadsprincipen). Det är samtidigt komplicerat att värdera kommunala tillgångar. Tillgångarna är ofta av så kallad allmännyttig karaktär och saknar marknadsvärden. Sammantaget med balansräkningens resultatutredande roll innebär det att kommunen behöver ha en restriktiv hållning vid värdering av balansräkningens poster (försiktighetsprincipen).

Fastigheter, anläggningar och inventarier upptogs i bokslutet till ett värde av 750 mnkr.

De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt 37 mnkr. Aktier och andelar i övriga bolag uppgick till 2,4 mnkr. Det bokförda värdet för andelar i Kommuninvest ekonomisk förening var 0,5 mnkr. Det totala insatskapitalet efter de insatsemissioner som kommunen medverkade i 2002–2015 uppgick till 13,8 mnkr. Det redovisas inte som en finansiell tillgång utan med en upplysning i bokslutet. Aktierna i det nybildade bolaget Vätternvatten AB bokfördes med 1,9 mnkr. Grundfondskapitalet i den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo uppgick till 23,6 mnkr.

LÅNESKULD

Låneskuld, mnkr 2016 2017 2018 2019 2020
Kommunen 471 464 260 260 257
Sammanställd redovisning 922 820 834 971 1 086

Kommunens låneskuld uppgick till 258 mnkr. Under 2020 tog kommunen inga nya lån. Låneskulden i den sammanställda redovisningen uppgick till 1 086 mnkr (drygt en miljard), vilket var en ökning med 142 mnkr sedan 2019.

Kommunens räntekostnader uppgick till 2,7 mnkr. Låga rörliga och fasta räntor har gjort det möjligt att binda lån på längre löptider till låg ränta, vilket har minskat räntekostnaderna.

KAPITALBINDNING LÅNESKULD

Stapeldiagram.
Tillsvidare 3 månader:  6,25 miljoner kronor. År 2020: 44 miljoner kronor. År 2021: 49 miljoner kronor. År 2022: 36,27 miljoner kronor. År 2023: 20 miljoner kronor. År 2024: 33 miljoner kronor. År 2025: 29,96 miljoner kronor. År 2026: 15 miljoner kronor. År 2027: 26,2 miljoner kronor.

FÖRDELNING RÖRLIG OCH FAST RÄNTA

Den 31 december var 75 procent av låneskulden bunden med fast ränta och 25 procent löpte med rörlig ränta. Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning var 4,19 år och den genomsnittliga räntebindningen var 3,31 år.

Fördelning fast respektive rörlig ränta

Fast och rörlig ränta

En relativt stor andel bundna räntor ger trygghet inför framtiden, eftersom räntekostnaderna då är kända, även om nackdelen naturligtvis är lite högre räntor. Även om ränteläget är gynnsamt, är fasta räntor högre än rörliga. En spridning av kapitalbindningen är viktigt så att inte alla lån omsätts samtidigt.

BORGENSÅTAGANDE

Totalbeloppet för kommunens borgensåtaganden ökade med 137 mnkr. Borgen för Hallbo ökade med 91 mnkr. Bostadsbolagets borgen ökade med 38 mnkr. Borgen för Sydnärkes Utbildningsförbund ökade med 8 mnkr. Hallsbergs andel av utbildningsförbundet uppgick till 49 procent.

I samband med bildandet av det gemensamma kommunala bolaget Vätternvatten AB, som ansvarar för dricksvattenförsörjning från Vättern, beslutade kommunfullmäktige att ingå borgen för bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp på 22 mnkr.

Inga lån har hittills tagits upp i Vätternvatten AB. Hallsbergs andel i bolaget är 7,96 procent. Övriga ursprungliga delägare är kommunerna Örebro, Kumla och Lekeberg samt Laxå Vatten AB. Laxå har senare beslutat att utträda ur bolaget. Under 2021 ska de övriga kommunerna besluta om ägarförändring och ändrad borgen i Vätternvatten AB.

Övriga borgensåtaganden bedöms ha relativt låg risk. Kommunens största borgensåtaganden ligger i Hallbo. Risker som företaget har att möta är framför allt finansiella. En procents ökning av räntorna påverkar resultatet med omkring 3 mnkr. Prisstegring för el och fjärrvärme eller extremkyla under längre tid kan innebära minskade underhållsinsatser. Även vakanserna kan öka om efterfrågan minskar. Årets resultat i Hallbo blev 7 mnkr, vilket var högre än 2019 (0 mnkr). Uthyrningsgraden var oförändrad, 99 procent. Under 2021 ligger Hallbos fastighet med kontors- och vårdlokaler i Stocksätter ute för försäljning till ett pris av 12,9 mnkr.

Hallsbergs kommun ingick 1993 en solidarisk borgen såsom för egen skuld, för Kommuninvest i Sverige AB:s alla nuvarande och framtida förpliktelser. Alla medlemskommuner ingick med likalydande borgensförbindelser.

I takt med att kommunens bostadsstiftelse och det helägda bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB, HBAB, fortsätter investera i nya och ombyggda bostäder, ökar behovet av lån och därmed kommunal borgen. Kommunen bevakar och analyserar fortlöpande hur den egna och koncernens finansiella situation förändras.

PENSIONER

Pensionsförpliktelser

Pensionsåtagandet redovisas utifrån kommunallagens intentioner enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del läggs som ansvarsförbindelse.

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande på 398 mnkr (404 mnkr). De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 323 mnkr och redovisas enligt rekommendationerna som en ansvarsförbindelse. Det innebär att 81 procent av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Kommunen anlitade KPA som pensionsadministratör och KPA har beräknat pensionsskulden. Aktualiseringsgraden den 31 december 2020 var 96 procent. Det var oförändrat jämfört med 2019, och bedöms vara en relativt hög nivå.

För personer som är aktualiserade, det vill säga där alla pensionsgrundande tider är utredda, är pensionsåtagandet beräknat enligt dessa. För dem som inte är aktualiserade uppskattar KPA en pensionsgrundande tid. I takt med att även de aktualiseras, justeras ansvarsförbindelsen.

Inga visstidspensioner redovisades i bokslutet 2020.

Löneskatt för de beräknade pensionsförmånerna redovisades också under avsättningar med 14,6 mnkr (13,8 mnkr).

Pensionsförmåner redovisade som ansvarsförbindelser uppgick till 260 mnkr exklusive löneskatt (269 mnkr). Löneskatten var 63 mnkr (65 mnkr).

Pensionsutbetalningar

De pensionsmedel som intjänats från 1998 utbetalas för den anställdes egen placering hos pensionsförvaltare. Enligt avtalet KAP-KL beräknas den avgiftsbestämda ålderspensionen med en årlig pensionsavgift från och med månaden efter den månad arbetstagaren fyller 21 år.

Avgiften beräknas till 4,5 procent av ett avgiftsunderlag.

Kostnaden för 2020 redovisas som kortfristig skuld och beräknas till 30,6 mnkr inklusive löneskatt.

PENSIONSFÖRVALTNING

Kommunfullmäktige beslutade 2001 om riktlinjer för pensionsförvaltning. Det finns inga medel särskilt placerade för kommunens pensionsutbetalningar. Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten.

Pensionsförvaltning, mnkr 2019 2020
Avsättning för pensioner 70 75
Ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte    
upptagits bland avsättningar 334 323
Finansiella placeringar    
Totalt återlånat 404 398