Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Kommunfullmäktige
Antal ledamöter: 45
Ordförande: Hans Karlsson

Revision
Antal ledamöter: 6
Ordförande: Siv Palmgren

Valnämnd
Antal ledamöter: 7
Ordförande: Niklas Nilsson

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt markutnyttjande av olika slag. Kommunfullmäktige sammanträder 7–10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen och att fungera som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan, med en helhetssyn över partigränserna.

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt.

ÅRETS VERKSAMHET

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige genomförde sex sammanträden (sju 2019), och beslutade i 114 ärenden (119 ärenden 2019). Här redovisas de större ärenden, riktlinjer och dokument som fullmäktige behandlade och beslutade om:

 • Bokslut och årsredovisning 2019 samt beslut om ansvarsfrihet
 • Revisionsberättelse för år 2019
 • Skattesats för 2021
 • Mål och budget 2021 och flerårsplaner 2022–2023
 • Ställningstagande om investering i nyproduktion av lägenheter
 • Vatten- och avloppstaxa samt avfallstaxa för 2021
 • Renhållningsordning 2021–2025
 • VA-policy
 • Revidering av överenskommelse för Sydnärkes IT-nämnd
 • Revidering av reglemente och överenskommelse för Sydnärkes lönenämnd och taxe- och avgiftsnämnden
 • Delårsrapport 2020 och beslut i samband med delårsrapporten
 • Gemensamma planeringsförutsättningar 2021–2023
 • Beslut om kostnadsram för kommunstyrelsen för köp och försäljning av fastigheter
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Policy för likabehandling
 • Kommunalt partistöd
 • Utökad kommunal borgen för Hallsbergs Bostadsstiftelse
 • Tertialrapport
 • Biblioteksplan och kulturplan 2020–2023
 • Kommunalt bidrag för enskilda vägar.

Revision
Revisorerna genomförde sedvanliga granskningar av delårsrapport och bokslut, och gjorde dessutom en granskning av kommunens dokumenthantering.

Valnämnd
Valnämnden hade ingen verksamhet 2020 då inga val hölls under året.

Sydnärkes överförmyndarnämnd
Sydnärkes överförmyndarnämnd ansvarar för tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I arbetet ingår utredningar, ekonomisk granskning, rekryteringar, utbildningar samt att vara ett stöd för ställföreträdare. Medlemskommunerna som ingår i Sydnärkes överförmyndarnämnd är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Överförmyndarkansliet finns i Kumla kommun, som är värdkommun för den gemensamma nämnden. Sydnärkes överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och fem ersättare.

Nämnden har uppnått målet att det ska finnas tillräckligt med gode män med god marginal. Nämnden har nått målet genom att ta fram en rekryteringsplan med kontinuerliga rekryteringsinsatser under året. Det har även varit ett stort inflöde av nya ärenden och i vissa fall finns föreslagna ställföreträdare till de specifika ärendena, vilket bidrar till att nämnden får fler nya gode män och förvaltare.

EKONOMI

DRIFT

Belopp i tkr Utfall
2019
Utfall
2020
Budget
2020
Avvikelse
2020
Kommunfullmäktige – 451 – 279 – 575 296
Revision – 770 – 679 – 690 11
Valnämnd – 390 0 – 25 25
Överförmyndare – 2 009 – 2 087 – 1 685 – 402

Kommentarer till resultatet
Kommunfullmäktiges överskott gentemot budget beror på färre sammanträden under året. Valnämnden hade ingen verksamhet och inga sammanträden 2020. Överförmyndarverksamhetens underskott beror på fler ärenden än beräknat under året.

FRAMTIDEN

För att möta ställföreträdares behov och öka effektiviteten behöver överförmyndarnämnden fortsätta arbetet med digitalisering.