Förutsättningar i kommunen

BEFOLKNING

Hallsbergs kommun hade 15 990 invånare i slutet av år 2020. Det var en ökning med 58 personer och en klar förbättring mot 2019 då befolkningen minskade med 22 invånare.

Födelsenettot var negativt med 23 personer, det vill säga det var 23 färre födslar än avlidna i kommunen. I länet var det bara tre kommuner som hade positivt födelsenetto: Lekeberg, Kumla och Örebro.

Flyttnettot inklusive justeringar (+1) var positivt med totalt 81 personer. Totalt 1 158 personer flyttade till kommunen, medan 1 078 flyttade från Hallsberg.

Flyttnettot inom det egna länet var +22, gentemot övriga landet +25 och gentemot utlandet +33.

I hälften av länets tolv kommuner i Örebro län ökade befolkningen. Av kommunerna i Sydnärke var Laxå den enda där befolkningen minskade. Hallsbergs ökning motsvarade 0,4 procent. För länet som helhet var ökningen 0,3 procent, en lägre ökning än under 2019 (0,8 procent).

I riket ökade befolkningen med 0,5 procent. Rikets folkmängd fortsätter öka, men långsammare än de senaste åren. Ökningen 2020 var den lägsta på 15 år. Den låga folkökningen i riket beror både på en minskad naturlig folkökning – det vill säga ett allt mindre födelseöverskott – och på ett lägre invandringsnetto än föregående år.

ARBETSMARKNAD

Det är fortfarande ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. Osäkerheten är stor och det är svårt att göra prognoser. I Arbetsförmedlingens prognos Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020 presenteras ett huvudscenario för hur arbetsmarknaden kan utvecklas 2021 och 2022. Den ökade smittspridningen har dämpat återhämtningen som inleddes efter andra kvartalet 2020. Restriktioner och förändrat beteende hos befolkningen väntas hämma den ekonomiska aktiviteten i slutet av 2020 och under 2021. Effekterna i ekonomin och på arbetsmarknaden bedöms dock inte bli lika kraftiga som under våren 2021, vilket beror på att krisen nu koncentreras till vissa näringsgrenar, framför allt kontaktnära branscher i delar av den privata tjänstesektorn. Industrin, som står för en betydande andel av svensk BNP, fortsätter visa en positiv framtidstro trots ökad smittspridning och fler restriktioner.

I genomsnitt var 4,3 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa vid utgången av 2020. Det var en ökning med 0,8 procentenheter från 2019. Motsvarande andel i Örebro län var 4,2 procent (3,8 procent 2019) och för riket 4,6 procent (3,7 procent 2019).

Utöver dem som redovisades som öppet arbetslösa fanns ett antal personer som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun var de 5,0 procent (4,0). Motsvarande andel i länet var 4,9 procent (3,5) och för riket 4,2 procent (3,2).

Den totala arbetslösheten uppgick därmed till 9,3 procent i Hallsberg, en ökning med 1,8 procentenheter från 2019. För länet var den totala arbetslösheten 9,1 procent (7,3) och för riket 8,8 procent (7,0).

Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas antalet sysselsatta minska fram till andra halvåret 2021 för att sedan sakta börja vända uppåt. I det inledande skedet när den ekonomiska aktiviteten ökar, kommer först anställda som beviljats korttidsarbete att gå upp i arbetstid. Det är först senare i återhämtningsfasen som företagen nyrekryterar personal. För helåren 2020 och 2021 bedöms antalet sysselsatta i riket att minska med 1,6 respektive 0,5 procent, för att sedan öka med 1,3 procent 2022. Det innebär att sysselsättningsgraden sjunker från 68,3 procent 2019 till 67,0 procent 2022.

I maj 2021 planerar Arbetsförmedlingen att införa matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i ytterligare 52 kommuner. Rusta och matcha lanserades i mars 2020 och finns för närvarande i 32 kommuner. Utökningen av tjänsten är ännu ett steg i den successiva reformeringen av Arbetsförmedlingen där fristående aktörer rustar och matchar arbetssökande till jobb eller utbildning. Arbetsförmedlingen kommer samtidigt att säga upp avtalen med leverantörerna av tjänsten Stöd och matchning (STOM) i de berörda kommunerna då tjänsterna inte kan eller bör användas parallellt av juridiska och affärsmässiga skäl. Hallsberg är en av kommunerna i länet där den nya matchningstjänsten KROM ska införas. Målet är effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning med fokus på att varje arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt.

NÄRINGSLIV

I Hallsbergs kommun finns omkring 1 500 företag, varav många är små och medelstora. Här finns även större företag inom industri och logistik. Hallsbergs kommun är Sveriges demografiska mittpunkt. Inom tre timmar når man härifrån sju miljoner av Sveriges befolkning, och inom tolv timmar de nordiska huvudstäderna. Här möts riksvägar, Europavägar och järnväg vilket gör att Hallsberg har ett av Sveriges bästa logistisklägen. Inom tjugo minuters avstånd kan man växla mellan väg, järnväg och flyg. Kommunen har även närhet till Sveriges fjärde största fraktflygplats.

Näringslivet i Hallsberg har påverkats av pandemin precis som övriga Sverige. Utsatta branscher är handel, restauranger, turistnäring med mera. Korttidspermitteringar tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter är det som fått bäst genomslag för att lindra effekterna av covid-19 för företagen.

Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun har stärkts. Nöjd-kund-index (NKI) för 2019 visar på en fortsatt förbättring av näringslivets uppfattning om Hallsbergs kommun. År 2018 fick kommunen index 72, år 2019 gick index upp till 77. Hallsberg rankas som nummer 34 i Sverige och har en tredjeplats i länet. Även Svenskt Näringslivs undersökning visar på en mycket positiv utveckling.

År 2020 blev Hallsbergs kommun rankad som länets tredje bästa tillväxtkommun av företaget Syna, ett bevis på kommunens fortsatt starka näringslivsutveckling.

Kommunen har påbörjat ett samarbete med Business Region Örebro, där Hallsberg ska säkerställa sin nationella position i och med uppbyggnaden av beredskapslager.

Under 2021 kommer kommunens näringslivsplan för åren 2021–2023 att utgöra grunden för det fortsatta näringslivsarbetet i Hallsberg. Planen ska hjälpa till att stärka och utveckla näringslivet och skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt i kommunen i stort.

Kommunen ska bilda och utveckla ett näringslivsråd under planperioden. Syftet är att skapa en god dialog mellan det offentliga och näringslivet, där angelägna frågor har sin naturliga plats för ett framgångsrikt, hållbart och växande Hallsberg.

Mer fokus ska läggas på samarbeten med exempelvis Business Region Örebro, hamnsamarbetena, Västra Stambanegruppen med mera. Samarbetena syftar till att stärka kommunens position som logistiknav både nationellt och internationellt, bidra till att nationella utvecklingsinsatser satsas i området, samt marknadsföra fördelarna med att bo, verka och leva i Hallsbergs kommun.

Under 2021 fortsätter samarbetet med Kumla kommun för att stärka myndighetsarbetet. Näringslivet ska uppfatta kommunens kontakter som snabba, enkla, tydliga och rättssäkra.

BOSTADSMARKNAD

Den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo förvaltar omkring 1 200 lägenheter och 130 lokaler för kommersiell verksamhet i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar.

Det helägda kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB (HBAB) byggde 48 lägenheter i kvarteret Lien, på norr i Hallsberg, med inflyttning våren 2020. Hösten 2020 påbörjades bygget av ytterligare 24 lägenheter i kvarteret Lien.

Totalt fem småhustomter såldes under året, fyra i Hallsberg och en i Pålsboda. Intresset för de kommunala tomterna i Hallsberg är just nu stort, med omkring 50 personer i tomtkön.

Byggnationen av Samsala etapp 2A pågår och sker i kommunal regi. Etappen omfattar 12 nya småhustomter. Byggnation av Hässlebergsskogen pågår och en entreprenör är upphandlad, där blir det 14 nya tomter. Kommunen beräknar kunna påbörja försäljning av de totalt 26 nya småhustomterna i juni med tillträde av tomterna under hösten.

Va-utbyggnaden vid Tisarens norra strand fortsätter. Arbetet pågår med överföringsledningarna på Askersundssidan och Hallsbergs överföringsledningar beräknas starta i september 2021. Bygget av distributionsnätet i Toskabäcken startar i slutet av året. Projekteringen av distributionsnätet pågår för Tisarstrand/Kvarsätter och utbyggnaden ska upphandlas under hösten för att kunna byggas 2022 under förutsättning att investeringarna blir politiskt beslutade. Därefter planeras det sista området i Tunbohässle.

Centrumplanen i Hallsberg har varit ute på dialog, alla synpunkter bearbetas och planen justeras. I övrigt pågår detaljplanearbete för bland annat kvarteret Bokbindaren med flera, Kvarsätter, Pålsboda samt väster om Hallsbergsterminalen.

SKATTESATS

Den totala skattesatsen i Hallsberg 2020 var 33:10. I riket var den 32:28. Den kommunala skattesatsen i Hallsberg höjdes med 50 öre till 21:55 år 2016. Skattesatsen i Region Örebro var 11:55. Kommunen har den tredje lägsta skattesatsen i länet. Snittet för kommuner i riket var 20:72.

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen, Skatteverket.