Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse
Belopp i tkr
Netto-
utgifter
2019
Inkomster
2020
Utgifter
2020
Netto-
utgifter
2020
Budget
2020
Avvikelse
2020
Kommunstyrelsen – 69 921 0 – 9 725 – 9 725 – 25 295 15 570
Drift- och servicenämnd – 31 430 5 894 – 77 483 – 71 589 – 82 873 11 284
därav skattefinansierad verksamhet – 20 772 1 840 – 38 701 – 36 861 – 41 068 4 207
därav avgiftsfinansierad verksamhet VA – 10 658 4 054 – 38 782 – 34 728 – 41 805 7 077
Bildningsnämnd – 4 581 0 – 1 190 – 1 190 – 1 800 610
Social- och arbetsmarknadsnämnd – 2 088 0 – 988 – 988 – 1 612 624
TOTALT – 108 020 5 894 – 89 386 – 83 492 – 111 580 28 088