Drift- och servicenämnden

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 153
Ordförande: Conny Larsson
Förvaltningschef: Clas-Göran Classon

Drift- och servicenämndens verksamhet omfattar:

  • Vatten- och avloppsförsörjning
  • Vägar och trafiksäkerhet
  • Parker, natur- och grönområden
  • Förvaltning av kommunens fastigheter (inklusive bolag)
  • Bygglov
  • Bostadsanpassning
  • Måltidsverksamhet och städverksamhet
  • Tillsyn inom miljö, livsmedel samt tobaks- och alkoholtillstånd

ÅRETS VERKSAMHET

Hos drift- och serviceförvaltningen har pandemin främst påverkat måltids- och städverksamheten då Alléskolans elever i olika omgångar har undervisats hemifrån. Men även fastighetsavdelningen och städavdelningen har fått införa nya rutiner i och med att personalen rör sig mellan olika verksamheter och byggnader.

Fastigheter, byggnation och renoveringar

Inflyttningen i kvarteret Skördetröskan och Kommunaltekniska huset genomfördes efter en ombyggnad av den tidigare cylinderverkstaden. Det är verksamheterna i gatukontoret, Sydnärkes kommunalförbund och funktioner inom Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, som flyttat till fastigheten. I framtiden planeras även en återvinningsstation för allmänheten i anslutning till fastigheten. Slutresultatet blir fina och ändamålsenliga lokaler för den kommunaltekniska verksamheten.

Inom fastighetsavdelningen pågår många projekt kring löpande underhåll och investeringar. Exempel på projekt under året är upphandling av takbyte på Fredriksbergs skola, byte av fönster och panel på Folkasboskolan, ombyggnation av Sydnärkehallens omklädningsrum och duschar, tillgänglighetsanpassning av Alléhallen, ventilationsbyte i Folkasboskolan hus A och byte av styr- och reglerutrustning på Allébadet samt byggnation av ny kulvert med egen anslutning till Transtenskolan där även en ny värmeväxlare installerats i undercentralen.

Renoveringen av förskolan Norrgården har färdigställts med egen personal under sommaren, ett arbete som uppskattats mycket av verksamheten.

Det nya tillagningsköket i Knuten är klart, vilket medför att Alléköket kommer att bli mindre belastat då köket vid Äppellunden blir ett mottagningskök. Totalt innebär det både effektivisering och möjlighet till ökad kvalitet.

I slutet på mars driftsattes en ny hiss i norra trapphuset vid Hallsbergs resecentrums pylonbro. Under hösten anlades två bussangöringsplatser i Vretstorp.

Exploatering av nya bostadsområdet Hässlebergsskogen blev klart tredje kvartalet. Exploateringen av Samsala etapp 2 B avslutades andra kvartalet. I december påbörjades projektering av resterande etapper i Samsala.

Vatten- och avloppsverksamhet

Under sommaren byggde förvaltningen en tre kilometer lång ny del till huvudvattenledningen från Kumla till Hallsberg. Den gamla ledningen i det tidigare läget på Ralagärdet kan nu ställas av, och är inte längre något hinder för verksamheter och nya byggnationer väster om järnvägen.

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har förvaltningens ansökan om så kallat Lona-bidrag för anläggande av våtmarker, beviljats av länsstyrelsen. Tanken är att en våtmark dels kan utgöra en buffert vid kraftiga regn, dels kan utgöra ett tillskott när det gäller både natur- och stadsmiljö med vattenspeglar i anslutning till tätorten. Ett läge i östra Hallsberg, norr om Samsalaområdet, projekteras nu inför en byggnation 2021.

Förvaltningen reparerade 13 dricksvattenläckor och en trasig brandpost, och rapporterade och åtgärdade 12 stopp i avloppsledningsnätet.

Problem uppstod i mitten av januari med bakterier i Vretstorps dricksvatten. Kokning av dricksvattnet rekommenderades tills bakterierna var borta och nya prover visade att det inte förekom bakterier. Bakterierna hittades endast vid tryckstegringsstationen.

I april tog företaget Biototal hand om rötslam så att näringsämnen har kunnat återföras till kretsloppet.

Arbetet med VA-utbyggnad vid Tisaren löper på enligt planering och överföringsledningar har kommit på plats till Tisarbaden där även distributionsnät ska byggas och färdigställas 2021. En VA-sanering på Kärrsvägen i Pålsboda har påbörjats.

Under hösten reviderades VA-taxan för 2021 och nämnden beslutade om en höjning med 3 procent. Det är den första höjningen sedan 2011.

Park- och naturarbeten

Förvaltningen har genomfört flera skogsåtgärder med fokus på almsjuka och bekämpning av granbarkborre.

Utsmyckningen med blommor i parker och rondeller med mera med olika teman, har fått mycket positiv uppskattning från allmänheten och i medier.

Gräskarpar har planterats ut i den gamla branddammen i Vretstorp för ekologisk bekämpning av olika vattenväxter.

Ortsbesök, miljöarbete och tillsyn

Drift- och serviceförvaltningen har gjort ortsbesök i Vretstorp, Östansjö, Svennevad och Hjortkvarn för femte året i rad. I år har man också besökt Skogaholm och Björnhammaren. Förvaltningen får allt fler positiva återkopplingar från de lokala representanter som deltar i besöken.

Arbetet med att utveckla städning utan kemikalier fortsätter 2021. Avdelningen strävar efter att hålla nere plastanvändningen men har under året tillfälligt fått nedprioritera detta på grund av smittrisk.

Kommunen har bytt ut 20 fordon under året, främst inom hemvården. 14 av bilarna är hybridfordon, övriga sex är körbara på så kallade HVO-bränslen (biodiesel).

Miljöenheten gjorde under hösten 2020 inspektioner på kommunens skolor för att kontrollera verksamhetens efterlevnad av miljöbalken, med fokus på egenkontroll, städning och ventilation.

Förvaltningen har upphandlat ett nytt verksamhetssystem för bygglov och miljötillsyn.

Alkohol- och tobakstillsynen hör från och med 2020 till drift- och serviceförvaltningen. Arbetsuppgifterna hanteras av en handläggare som arbetar för alla fem kommuner i Sydnärke. Det är fortfarande social- och arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för den här myndighetsutövningen i Hallsbergs kommun.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2019
Utfall
2020
Budget
2020
Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet – 294 – 199 – 306 107
Förvaltningschef – 2 170 – 2 966 – 2 435 – 531
Fordonsverkstad – 103 – 439 – 18 – 421
Fordonsförvaltare 170 145 – 4 149
Teknisk chef – 3 326 – 2 301 – 2 284 – 17
Gatuingenjör – 8 693 – 8 506 – 8 436 – 70
Gata och park – 12 181 – 11 463 – 12 936 1 473
Fastighet – 853 – 5 080 – 3 605 – 1 475
Bostadsanpassning – 3 210 – 2 461 – 2 665 204
Städ 187 – 226 – 139 – 87
Måltid – 180 106 – 153 259
Miljö – 2 057 – 2 058 – 1 938 – 120
Bygglov 663 – 47 – 584 537
Alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn 0 0 0 0
Totalt – 32 047 – 35 495 – 35 503 8

Kommentarer till resultatet

Drift- och servicenämnden redovisade ett sammanlagt överskott på 8 tkr mot budget. Bygglov samt gata och park stod för de största överskotten medan verksamheten under förvaltningschefen, fastighet och fordonsverkstad redovisade större underskott. Övriga verksamheter redovisade mindre över- respektive underskott.

Underskottet under förvaltningschef består till stor del av åtgärder i samband med flytt av verksamhet till Skördetröskan. Övriga verksamheter redovisade ett bättre resultat än budgeterat där avfallshanteringen stod för det största överskottet.

Fordonsverkstadens underskott beror på lägre intäkter då verksamheten påverkats av flytt till andra lokaler. Den egna personalen har arbetat med att färdigställa de nya lokalerna och har därför haft mindre tid till det ordinarie arbetet.

Överskottet inom gata och park beror till stor del på lägre kostnader för vinterväghållning. Snöröjning och halkbekämpning har inte behövts i någon större omfattning i december.

Inom fastighetsavdelningen var både intäkter och kostnader högre än budgeterat.

Personalkostnaderna var lägre än budgeterat på grund av föräldraledigheter som inte ersatts av vikarier.

Kapitalkostnaderna lämnade ett stort överskott då flera investeringsprojekt dragit ut på tiden.

Bygglovsverksamhetens överskott beror på fler bygglovsärenden än beräknat. Större delen av bygglovsansökningarna brukar komma i samband med vår och sommar men i år har enheten haft intäkter under hela året.

Avgiftskollektivet

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2019
Utfall
2020
Budget
2020
Avvikelse
Inventering VA-rörnät – 788 – 641 – 271 – 370
VA-rörnät, leverans vatten, spillvatten, dagvatten – 9 777 – 9 103 – 8 315 – 788
VA-avgift hushåll och industri 31 245 32 101 31 762 339
Vattenförsörjning, anskaffning, produktion, distribution – 4 328 – 4 195 – 5 120 925
Avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, slamhantering, reservvattentäkter, vattenmätning – 13 266 – 14 862 – 14 419 – 443
Teknisk chef VA (ansvar 350001) – 3 086 – 3 355 – 3 692 337
Totalt 0 – 55 – 55 0

Kommentarer till resultatet

Avgiftskollektivet redovisade ett underskott på 2,2 mnkr som är överfört från fonden för att resultatutjämna till ett resultat i balans. Kvar i fonden efter överföringen finns nu 3 mnkr.

Intäkter för VA-avgifter från hushåll och industri blev bättre än beräknat och gav ett överskott totalt. Nya anslutningsavgifter blev fler än beräknat och slutade på ett överskott. Övriga taxor och avgifter och arrenden lämnade också ett överskott för 2020.

Inventeringar i VA-nätet slutade på ett underskott som till stor del beror på filmning i Björnhammaren, Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Vretstorp och Östansjö.

Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat, delvis på grund av en vakant tjänst som nu är tillsatt.

FRAMTID

För fastighetsavdelningen gäller det att hantera eftersläpningen av underhåll som kommunens fastigheter fortfarande dras med. Genom ett arbete med energibesparande åtgärder kan avdelningen lägga mer pengar på underhåll.

Omfattande åtgärder planeras i kommunens skolfastigheter, bland annat behöver brandskydd och larm installeras. Det behövs även asfaltering av fastighetsytor, belysning och servisledningar. Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över.

Åtgärder i Centrumhuset för underhåll och ventilation planeras och fjärrvärmecentralen bör bytas redan 2021 som en första åtgärd. Kommunen behöver också tillskapa fler källsorteringsbodar samt 29 miljörum.

Måltiderna påverkar prestationsnivån för eleverna i skolan och påverkar de äldres hälsa. Utmaningar för måltidsavdelningen är att överblicka och hantera kostnadsökningen för livsmedel samt både specialkost och anpassad kost. Det handlar också om att minska matsvinnet ännu mer.

För städavdelningen gäller det att fortsätta arbetet med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för teamledarna, och att använda och införa avjoniserat rent vatten i verksamheten samt byta ut städmaskiner.

Den stora utmaningen för den tekniska avdelningen är 2021 års anslag för beläggningsunderhåll, som endast täcker hälften av behovet för att inte gatu- och vägnätet ska försämras ytterligare. Samtidigt behöver stora delar av gatubelysningen bytas ut och stora insatser behövs för brounderhåll. Nya exploateringsområden medför ökade driftkostnader, bland annat för belysning och vägunderhåll. Trafikanordningar och trafikskyltar behöver bytas ut.

Drift- och servicenämnden tar fram en ny VA-plan i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. En ny omarbetad VA-taxa tas också fram inför 2022.

Tisarens VA-distributionsnät byggs enligt plan och projekt Vätternvatten genomförs genom det bolag (Vätternvatten AB) som bildats av Hallsberg, Lekeberg, Örebro och Kumla. En ny överföringsledning till Östansjö ska också utredas. Vattenverken Vretstorp och Hjortkvarn behöver renoveras.

I och med det nya verksamhetssystemet finns möjligheter att förlägga en större del av den administrativa hanteringen för bygglov och miljötillsyn till Kumla kommun. Alkohol- och tobakstillsynen får kortare handläggningstider när alla kommuner utökar delegationen för enkla ärenden.