Social- och arbetsmarknadsnämnden

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 576
Ordförande: Veronica Wallgren
Förvaltningschef: Jaana Jansson

Social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar omfattar dessa verksamheter:

  • Hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar
  • Stöd till ensamkommande barn
  • Hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende
  • Äldreomsorg, hälso- och sjukvård
  • Insatser till personer med funktionsnedsättning
  • Integration och arbetsmarknadsfrågor
  • Förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde
  • Att delta i samhällsplaneringen för att stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering
  • Särskild uppmärksamhet för att ge stöd till barn

ÅRETS VERKSAMHET

Vård och omsorg

En handlingsplan mot våld i nära relationer har upprättats för hela förvaltningen i samarbete med länsstyrelsen. Planen införs i verksamheterna 2021.

Förvaltningen har startat ett projekt för att utveckla demensvården inom äldreomsorgen. Syftet är att skapa ett demenscentrum med hög kunskap om demensvård och demenssjukdomar. I projektet har en kompetenstrappa skapats för all omvårdnadspersonal och förvaltningen har påbörjat utbildning till BPSD-ombud (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom).

Inom digitalisering har förvaltningen börjat införa e-tillsyn (tillsyn via kamera) och hittills finns tillgång till fyra kameror. Som en kvalitets- och trygghetsskapande åtgärd har så kallade hotellås installerats på ett par av kommunens boenden. Det innebär att en digitalnyckel ser till att dörren låses upp när den boende tar i handtaget, vilket hindrar att personer på demensenheter går in i fel lägenhet.

En handbok om palliativ vård (vård i livets slutskede) har tagits fram för vård och omsorg.

I september flyttade korttidsboendet Regnbågen till Kullängen vilket ökade antalet korttidsplatser från 11 till 16 platser.

Covid-19 har haft stor påverkan på alla verksamheter och särskilt inom äldreomsorgen, som införde flera åtgärder, exempelvis besöksförbud på vårdboenden och stängda dagverksamheter och dagcentraler. Det fanns dock möjlighet för besök utomhus och bokningssystem där närstående kunde boka tid för besök. Mycket tid har lagts på att utbilda personal i smittskydd och säkerställa att all personal har mycket goda kunskaper i vårdhygien.

Många äldre och deras närstående far illa av pandemin, genom ökad ensamhet och isolering som också ökar risken för psykisk ohälsa. Förvaltningen öppnade därför en äldrelinje under året för att ta emot oroliga äldre och anhöriga via telefon. I oktober infördes individuell dagverksamhet med bland annat hembesök, telefonkontakter, promenader och mindre matgrupper för att tillgodose en viss del av behovet inom social dagverksamhet.

Individ- och familjeomsorg, IFO

Under årets första månader ökade anmälningarna inom barn- och familjeenheten jämfört med samma period 2019. Från maj och resten av året minskade inflödet något. Totalt blev ökningen markant, från 826 år 2019 till 1 227 anmälningar 2020. Det går inte att påvisa ett tydligt samband mellan barn- och familjeenhetens ökning av antal ärenden och pågående pandemi. Det som ändå sticker ut är att det förekommer psykisk ohälsa hos föräldrar till följd av rädsla för sjukdomen.

IFO påbörjade införandet av en digital e-tjänst för orosanmälan kring barn och unga och arbetet slutförs 2021.

Under våren 2020 har familjeteamet drivit stödverksamheten Tåget, för barn och tonåringar som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. På familjeteamet genomförs även familjekursen Trygghetscirkeln.

Antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd ökade jämfört med föregående år. Under året infördes digital ansökan om ekonomiskt bistånd.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning, VFF

På grund av pandemin har många brukare inom socialpsykiatrin avbokat sin insats. En av anledningarna kan vara oro för att bli smittad. Verksamheten har erbjudit telefonsamtal och träffar utomhus för att försöka minska avbokningarna och därigenom även minska känslan av oro.

Arbetsuppgifter för servicegruppen har blivit färre på grund av pandemin då det inte varit möjligt för deltagarna att utföra arbete på bland annat äldreboenden.

Arbetsmarknad och integration

ESF-projektet (Europeiska socialfonden) ”All-in” har avslutats efter att ha pågått sedan mars 2018. Sammantaget har projektet fått ut 48 personer i arbete eller studier, vilket är ett mycket gott resultat. Projektet införs därför som en permanent del i verksamheten 2021.

Integrationspedagogen har arbetat mot föreningar för att nå så många barn som möjligt och få dem involverade i en fritidsaktivitet. Fler än 100 barn har varit delaktiga i någon fritidsaktivitet.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2019
Utfall
2020
Budget
2020
Avvikelse
Förvaltningsgemensamt 638 – 4 257 – 4 978 721
Vård- och omsorgsboende – 113 340 – 94 284 – 94 999 715
Hemtjänst – 90 877 – 112 969 – 112 977 8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning – 76 559 – 81 980 – 79 019 – 2 961
Individ- och familjeomsorg – 49 445 – 49 730 – 52 643 2 913
Arbetsmarknad och integration – 4 544 – 6 513 – 6 929 416
Totalt – 334 127 – 349 733 – 351 545 1 812

Kommentarer till resultatet

Osäkerhetsfaktorer under året har framför allt varit den pågående pandemin och den försenade lönerevisionen som blev klar i slutet av året.

Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisade ett överskott på 1,8 mnkr mot budget 2020. Ekonomin har påverkats av osäkerhetsfaktorer, framför allt den pågående coronapandemin men även den försenade lönerevisionen som blev klar i slutet av året.

Kommunen utökade nämndens budget med 200 tkr i slutet av året för att kompensera för ökade livsmedelskostnader. På grund av pandemin har förvaltningen även kompenserats med totalt 4,8 mnkr från staten, varav 3,5 mnkr är ersättning för högre sjuklönekostnader och 1,3 mnkr är ersättning för andra merkostnader som inköp av hygienartiklar och förbrukningsmaterial.

I tabellen ovan ingår inte budget och utfall för ensamkommande flyktingbarn och integrationsenheten eftersom verksamheterna finansieras av statsbidrag. Inte heller projekt som finansieras av statsbidrag ingår i tabellen. Förvaltningen tilldelades 2020 tillfälliga medel för översyn av förvaltningsövergripande verksamhet och kompetensutveckling. På grund av pandemin har dessa medel inte kunnat användas och gav därför ett överskott mot budget.

Inom området vård- och omsorgsboende omfattar kostnaderna förutom boenden även kostnader för utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset i Örebro, distrikts- och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter.

Nämnden beslutade i april 2020 att minska kommunens vård- och omsorgsboendeplatser med 11 lägenheter, vilket gav en besparing motsvarande sju årsarbetare. Den ansträngda situationen i sjuksköterskeorganisationen ledde till ett underskott, då brist på egen personal skapar behov att hyra in personal. Även hyresintäkterna gav ett underskott på grund av tomma lägenheter.

Hemtjänsten införde successivt heltid som norm. Det är en utmaning för verksamheten att inte överskrida budgeten när fler medarbetare väljer att arbeta heltid. Dagverksamheterna har varit stängda större delen av året på grund av pandemin, vilket bidrog till att området totalt redovisade en budget i balans.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning redovisade ett underskott på 3 mnkr. Personlig assistans stod för en stor del av underskottet, beroende på brukare med stora behov samt fler köp av externa placeringar.

Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden: gemensamt, vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen för ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden för ekonomiskt bistånd blev 2,4 mnkr högre än 2019, och översteg budget med 1,9 mnkr. Ökad arbetslöshet på grund av pandemin är en orsak till de ökade kostnaderna.

Institutionsvård och familjehemsvård för barn och ungdom lämnade ett överskott på 3,1 mnkr mot budget och öppenvården för barn och ungdom lämnade ett överskott på 0,6 mnkr. Verksamheterna fokuserar på att arbeta mer med hemmaplanslösningar, vilket bidragit till de minskade kostnaderna för placeringar.

På grund av pandemin har arbetsmarknads- och integrationsenheten haft färre beredskapsanställda än budgeterat och därmed även lägre bidrag från Arbetsförmedlingen. Kostnaderna för feriearbetande skolungdomar gav ett överskott på 0,5 mnkr.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2016 2017 2018 2019 2020
Antal brukare i hemtjänst (exklusive larm, mattjänst) 281 241 230 235 270
Beläggningsgrad totalt, i genomsnitt, % 80 77 75 77 80
Beläggningsgrad brukartid, i genomsnitt, % 61 58 57 56 60
Försörjningsstöd, belopp, tkr 4 690 5 154 4 442 6 997 10 219
Antal hushåll med försörjningsstöd under året 180 264 296 255 264
Genomsnittlig bidragstid med försörjningsstöd, månader 6,7 10,0 7,9 5,3 5,8
Andel heltidsarbetande i förvaltningen, % 48 59 63 73

FRAMTID

En utmaning inför framtiden är att rekrytera, behålla och kompetensutveckla den personal som verksamheterna behöver. Äldreomsorgen behöver mycket personal som har den kunskap och kompetens som krävs för att arbeta med bland annat avancerad vård i hemmet. En annan utmaning är att förbättra vården för brukarna med ökat fokus på individens behov. Digitaliseringen är en utveckling som är positiv, men som kräver resurser i början. Utvecklingen av välfärdsteknik kan aldrig ersätta människan, men behöver vara ett komplement i framtiden.

Arbetet med lokalanpassning behöver fortsätta med syfte att skapa en bättre plats för dem vi är till för och även en god arbetsmiljö för alla medarbetare.

Mellan åren 2015 och 2035 väntas åldersgruppen 80 år och äldre öka med 76 procent i landet, från omkring 500 000 personer till närmare 890 000. För att klara av vård och omsorg på dagens nivå krävs en omfattande utbyggnad av äldreomsorgen. För att möta det ökade behovet av dagvård för demenssjuka personer, framför allt yngre dementa, har nämnden gjort en omorganisation. Befolkningsprognosen visar att det blir allt fler ”äldre äldre” (de allra äldsta) och det är viktigt att arbeta förebyggande och lyfta fram individens eget ansvar för sin hälsa och få fler att hålla sig aktiva så länge som möjligt. Hallsberg har anställt en anhörigkonsulent för att kunna arbeta mer förebyggande och avlasta närstående.

Familjeteamets strukturerade arbetssätt uppskattas av föräldrar. Helst ska föräldrar söka stöd och insatser hos familjeteamet utan att det först behöver ske en orosanmälan. Trygghetscirkeln är en insats som införs 2021, som en del i det förebyggande arbetet. Trygghetscirkeln ska erbjudas både utanför centralorten och via en länk till digital utbildning. Förvaltningen behöver stärka samverkan mellan familjeteamet och öppenvården Stegen för att fånga upp barn till föräldrar som går på Stegen och för att ge ungdomar stöd och behandling för sitt missbruk.

Öppenvården Stegen står inför utmaningen att tidigare nå ut till fler som har ett risk- eller missbruk av alkohol och narkotika, för att kunna erbjuda stöd och hjälp. Ytterligare en utmaning är att hitta alternativa behandlingsformer i kommunen som kan tillgodose vårdbehovet för varje individ.

Under 2020 har barn- och familjeenheten fått fler anmälningar och ärenden och sett en ökning av familjevåld och våld mot barn. En utmaning som individ- och familjeomsorgen ständigt står inför är också svårigheten att rekrytera familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och ledsagare då få personer vill åta sig sådana uppdrag.

En granskning av ärenden kring ekonomiskt bistånd visar att vuxenenheten har flera flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står långt från arbetsmarknaden. Pandemin har lett till att fler invånare har hamnat i arbetslöshet och därför har utbetalningar av ekonomiskt bistånd ökat.

Samarbetet med Regionen ska utvecklas och mer samverkan på chefsnivå ska utvecklas för att se över helheten för de personer som behöver insatser från både region och kommun.

AMI, arbetsmarknads- och integrationsenheten, ser ett behov av mer variation i arbetsträning och arbetsuppgifter. Utmaningar blir att hitta fler externa leverantörer till verksamheten, att erbjuda fler arbetslösa möjlighet till arbetsträning, och erbjuda gruppaktiviteter som stärker språket. Enheten har en planerad satsning på ungdomar genom KAA-projekt (kommunernas aktivitetsansvar) tillsammans med Laxå och Askersund, en satsning på ungdomar i samråd med företag och Arbetsförmedlingen, och satsningar på att skapa fler extratjänster.