Förväntad utveckling

Det här avsnittet redovisar förhållanden och faktorer som kan påverka den kommunala ekonomin och verksamheten i närtid och vilka risker och osäkerhetsfaktorer det innebär.

Sysselsättning och tillväxt

Utvecklingen av sysselsättning och tillväxt har stor betydelse för kommunens intäkter, som till största delen består av skatter och generella statsbidrag. Grunden för en stark välfärd är en ekonomi i balans. Målet är ekonomiskt överskott i goda tider för att ha en buffert när tiderna blir sämre. Det budgeterade resultatet för 2021 är 24,5 mnkr. För 2022 och 2023 är det budgeterade resultatet 16,8 mnkr respektive 16,5 mnkr. Det är ett resultatmål på 2,5 procent i förhållande till totala skatteintäkter och statsbidrag 2021 och 1,6 procent för 2022–2023.

Skatteunderlag

I sin första skatteunderlagsprognos för 2021 räknar SKR med starkare skatteunderlagstillväxt 2020–2022, men svagare 2023. Såväl BNP som sysselsättning väntas få bättre fart andra halvan av 2021.

Jämfört med de budgeterade intäkterna visar prognosen en ökning för 2021–2023, i huvudsak är det skatteintäkterna som beräknas öka. SKR presenterar nya prognoser för skatteintäkter och kommunal utjämning vid omkring fem tillfällen 2021.

Befolkningsutveckling

Kommunens kostnader påverkas av förändringar i befolkningen samt behov, förväntningar och krav. Kommunen analyserar varje år förutsättningar inför planering och beslut om verksamhetsmål och budget. En viktig del är befolkningsprognosen. I prognosen som låg till grund för budgeten 2020 och flerårsplanen 2021–2022 räknade kommunen med en viss befolkningsökning, bland annat genom inflyttning till kommunen de närmaste åren. År 2020 ökade invånarantalet med 58 personer. En justering av befolkningsprognosen görs våren 2021 inför kommande planeringsperiod 2022–2024. Inför den planperioden finns flera osäkerhetsfaktorer vad gäller invandring, inflyttning och takten på nyproduktion av bostäder. Kommunens förutsättningar blir svårare då befolkningen ökar i åldersgrupperna som behöver förskola, skola, vård och omsorg, samtidigt som den yrkesverksamma andelen av befolkningen minskar. Befolkningsutvecklingen tillsammans med ökad efterfrågan på välfärd innebär ett ökat kostnadstryck. Kommunen står inför stora utmaningar, trots att regeringen ger både generella och riktade statsbidrag till olika områden. Det krävs därför en rad åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna på ett par års sikt. Samtidigt måste kommunen intensifiera arbetet med effektivisering, utveckling och förnyelse genom strukturella åtgärder, mer samverkan och nya arbetssätt inom välfärd och administration. I kommunstyrelsens budgeterade planeringsreserv 2021 för oförutsedda händelser finns bland annat ett utrymme för digitaliseringssatsningar. Digitalisering är en viktig möjlighet att effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten och samtidigt förbättra servicen.

Pensionsskuld

Pensionsskulden i kommuner och regioner beräknas enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS). KPA och Skandia har undersökt livslängden bland sina kunder/pensionstagare. Undersökningarna visar att livslängden bedöms vara högre i kommunsektorn än enligt de antaganden som används i RIPS. Dessa livslängdsantaganden bör därför justeras med målet att införa nya livslängdsantaganden 2021. En effekt av ökad livslängd är ökade kostnader redan från 2021. Kommunen ska våren 2021 ta fram en ny långtidsprognos för pensionsskuld och pensionskostnader, där man tar hänsyn till effekterna av ändrat antagande om livslängd.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste och svåraste utmaningarna i de kommunala verksamheterna. Konkurrensen om de medarbetare som behövs i förskolor och skolor har ökat. Det finns en nationell brist på förskollärare och lärare. Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen har en arbetsgrupp för kompetensförsörjning arbetat med frågan under året, med syfte att trygga kompetensförsörjningen. Under 2021 startar ett delprojekt i projektet Nära vård, som omfattar kompetensförsörjning för de flesta befattningar inom vården. Arbetet ska ske på samma sätt inom hela länet och projektet ska vara klart till sommaren 2022.

Bostads- och lokalförsörjning

Hallsbergs Bostads AB, HBAB, utför drift och förvaltning av hyresfastigheter samt vård- och omsorgsfastigheter på uppdrag av kommunens fastighetsavdelning. Nybyggnation av ytterligare 24 lägenheter i kvarteret Lien på norr i Hallsberg pågår i bostadsbolagets regi. Inflyttning sker under 2021. Bostadsbyggandet är viktigt för Hallsbergs utveckling.

Lokalförsörjningsplanen, som visar behovet av nya och ombyggda verksamhetslokaler de kommande fem åren, uppdateras våren 2021. Planen utmynnar sedan i prioriterade projekt inom strategiska investeringar i budget och flerårsplan.

Planerade investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande treårsperiod. Investeringsramarna tar kommunen fram utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade behov av investeringar som redovisats under budgetprocessen. I investeringsplanen för åren 2021–2023 finns bland annat ett utrymme för en ny förskola i södra Hallsberg.