Driftredovisning

Nämnd/styrelse
Belopp i tkr
Netto-
kostnader
2019
Intäkter
2020
Kostnader
2020
Netto-
kostnader
2020
Budget
2020
Avvikelse
2020
Kommunfullmäktige – 451 0 – 279 – 279 – 575 296
Kommunstyrelsen – 164 314 12 421 – 178 211 – 165 790 – 175 479 9 689
därav gemensam verksamhet – 38 525 12 416 – 49 785 – 37 369 – 43 004 5 635
därav transfereringar – 125 789 5 – 128 426 – 128 421 – 132 475 4 054
Drift- och servicenämnd – 32 047 206 039 – 241 589 – 35 550 – 35 558 8
därav skattefinansierad verksamhet – 32 047 171 245 – 206 740 – 35 495 – 35 503 8
därav avgiftsfinansierad VA 0 34 794 – 34 849 – 55 – 55 0
Bildningsnämnd – 331 366 76 740 – 429 376 – 352 636 – 352 608 – 28
Social- och arbetsmarknadsnämnd – 334 127 80 527 – 430 259 – 349 732 – 351 545 1 813
Taxe- och avgiftsnämnd 0 4 762 – 4 762 0 0 0
Revision – 770 0 – 679 – 679 – 690 11
Valnämnd – 390 0 0 0 – 25 25
Överförmyndare – 2 009 1 329 – 3 416 – 2 087 – 1 685 – 402
Summa nämnder och styrelse – 865 474 381 818 – 1 288 571 – 906 753 – 918 165 11 412
Finansiering 908 028 1 008 804 – 42 839 965 965 934 065 31 900
TOTALT 42 554 1 390 622 – 1 331 410 59 212 15 900 43 312