Händelser av väsentlig betydelse

Ha08Bild_stig

CORONAVIRUSETS EFFEKTER

Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att covid-19 var en pandemi. Stora delar av kommunens verksamheter påverkades av pandemin och personalen har fått ägna mycket tid och kraft till att hantera pandemins konsekvenser. Kommunledningen planerade och beslutade om åtgärder till följd av regelförändringar och rekommendationer från regering och myndigheter.

Besöksförbud har införts inom äldreboenden, och dagverksamheter och dagcentraler har hållits stängda.

Gymnasieskolan bedrev distansundervisning, och fritidslokaler och ungdomsgårdar har stängts ner. Större evenemang har ställts in, bland annat företags- och föreningsmässan Hallsbergsmässan.

Kommunfullmäktiges sammanträden genomfördes med så kallad kvittning. Det betyder att sammanträdena genomförs med färre deltagare men med deltagare i proportion till ordinarie mandatfördelning.

Sjukfrånvaron bland personalen ökade under året. Inom de verksamheter och yrken där det varit möjligt har personalen arbetat hemifrån.

Pandemin fick väldigt negativa konsekvenser för kultur- och fritidssektorn, med stängda idrottshallar, och inställda evenemang. Men den förde även med sig vissa positiva effekter, som att många människor tog del av det friluftsliv som kommunen erbjuder. För att nämna några exempel har det varit högt tryck på motionsspår, vandringsleder, badplatser, utegym, driving range och grillplatser.

Bland kommunens större företag tvingades Volvo CE, med 360 anställda, att stänga fabriken i fem veckor, och därmed korttidspermittera personalen. Produktionen drabbades även av problem med leverans av produkter från underleverantörer.

ÅRETS SOMMARUTSTÄLLNING

Även om många arrangemang ställdes in 2020, har kulturavdelningen genomfört årets sommarutställning. #ingenlitenlort som utställningen heter, blev mycket uppskattad. Det är en vandringsutställning som handlar om Astrid Lindgren och hennes roll som opinionsbildare. Sommarutställningen i Bergööhuset i Hallsberg invigdes 24 juni och pågick mellan 25 juni och 9 augusti. I entréavgiften ingick också de permanenta utställningarna Bergöövåningen och modelljärnvägen.

Totalt lockade utställningen omkring 1 600 besökare.

ingen_liten_lort

TVÅ NYA BOSTADSOMRÅDEN BYGGS I HALLSBERG

Det finns ett stort intresse för tomterna i Samsala (etapp 2) och Hässlebergsskogen som förbereds för försäljning för bostadsbebyggelse. Tomterna i de bägge områdena börjar säljas när gator och vatten- och avloppsinstallationer är färdigbyggda. Detta arbete pågår i Samsala etapp 2 med Hallsbergs kommuns interna resurser. I den första omgången kommer 12 nya småhustomter att kunna säljas. Småhustomterna kommer att kosta 260 000–300 000 kronor.

I Hässlebergsskogen har kommunen upphandlat byggnation och entreprenören Lib AB påbörjar arbetet inom kort. Här blir det 14 nya bostadstomter som kommer att kosta 260 000 kronor.

För båda områdena tillkommer övriga kommunala avgifter som VA-anslutning, bygglovsavgift, nybyggnadskarta och eventuella husutsättningar1.

NY HUVUDVATTENLEDNING

Under sommaren 2020 byggde kommunen en tre kilometer lång ny del till huvudvattenledningen från Kumla till Hallsberg. Den löper parallellt med järnvägens östra sida, från reningsverket i Kumla till Hallsberg, och kommer att förse 10 000 invånare i Hallsberg och Östansjö med vatten. Ledningen har tagits i drift och den gamla ledningen i det tidigare läget på Ralagärdet kan nu ställas av, och är inte längre något hinder för verksamheter och nya byggnationer väster om järnvägen.

ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har kommunens ansökan om så kallat

Lona-bidrag (lokala naturvårdsprojekt) för anläggande av våtmarker, tidigare beviljats av länsstyrelsen. Tanken är att en våtmark dels kan utgöra en buffert vid kraftiga regn, dels kan utgöra ett tillskott när det gäller både natur- och stadsmiljö med vattenspeglar i anslutning till tätorten. Förutsättningar för olika dammar har utretts, och ett läge i östra Hallsberg, norr om Samsalaområdet, projekteras nu för att en byggnation ska kunna göras under 2021.

HALLSBERGS NÄRINGSLIV

Priset Bästa Tillväxt delas ut till de kommuner i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer eller går med vinst. Hallsberg placerade sig 2020 på en fin tredjeplats i Örebro län! I kommunen fanns 28 företag som utmärkte sig genom att uppfylla alla tre kriterier.

Syna tillvaxt

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) undersökning ”Öppna jämförelser företagsklimat 2019” kom Hallsberg på en glädjande 34:e plats av 173 kommuner i riket. I Örebro län kom Hallsberg på tredje plats. SKR:s undersökning mäter företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice.

Atria Sweden, som har Sveriges största produktionsanläggning för livsmedel, belägen i Sköllersta i Hallsberg, påbörjar ett investeringsprojekt för att omorganisera produktionslinjer och öka produktiviteten vid Atrias svenska anläggningar. Investeringen uppskattas till omkring 30 miljoner euro. Projektet ska utreda en omstrukturering av produktionslinjer och investeringsbehov kopplat till detta, samt möjliga omlokaliseringar. I projektet ska Atria utreda möjligheten att flytta produktionen i Malmö till anläggningen i Sköllersta. Om projektet genomförs kommer investeringen att ge företaget betydande konkurrensfördelar genom mer effektiv och miljövänlig produktion och logistik. Efter planeringsfasen ska företaget besluta om de ska göra denna investering, som i så fall väntas bli klar under 2023.

ARBETSFÖRMEDLINGEN KVAR I HALLSBERG

I juni 2020 beslutade Arbetsförmedlingens styrelse att behålla Arbetsförmedlingens kontor i Hallsberg. Kontoret kommer att få fast personal, erbjuda bokade möten för arbetssökande som behöver det, och samverka med kommunen och andra aktörer. Det är viktigt i ett läge då arbetslösheten stiger.

HALLSBERGS NYA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE HETER BLOMSTERÄNGEN

Sommaren 2020 kunde kommunens invånare vara med och döpa Hallsbergs nya vård- och omsorgsboende. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade senare att boendet ska heta Blomsterängen. Blomsterängen är ett namn som passar in i området. Det relaterar till Kullängen och Långängen men har samtidigt sin särprägel. Blomsterängen öppnar våren 2022 och byggs just nu vid Kullängsområdet, nära vårdcentralen i Hallsberg.

Boendet kommer att ha 128 lägenheter, var och en på 32 kvadratmeter. Byggnaden är ritad av arkitektbyrån Marge Arkitekter. Inriktningen har varit att skapa en varm och trygg plats. Boendet ska kännas hemtrevligt och det ska vara enkelt att umgås med andra, både inne och ute. Byggnaden kommer att ägas av Länsgården Fastigheter AB och Hallsbergs kommun blir hyresgäst.

Blomsterangen

KOMMUNALTEKNISKA HUSET

Inflyttningen i kvarteret Skördetröskan och Kommunaltekniska huset har påbörjats efter en omfattande ombyggnad av den tidigare cylinderverkstaden. Det är verksamheterna i det befintliga gatukontoret, Sydnärkes kommunalförbund och Hallbo, som flyttat till fastigheten, som i framtiden också är tänkt att inrymma en återvinningsstation för allmänheten.

Blomsterangen