Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper

I den sammanställda redovisningen ingår de bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande. Om kommunen har minst 20 procent av rösterna anses den ha ett väsentligt inflytande. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen anses därför ha ett väsentligt inflytande.

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, är en kommunal bostadsstiftelse som främst arbetar med förvaltning av bostadsfastigheter. Hallbo äger och förvaltar bostäder i nästan alla kommunens tätorter. I Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar stiftelsen även kommersiella lokaler.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB, är ett kommunalt bostadsbolag som 2018 köpte Hallsbergs kommuns fastigheter av bostadskaraktär. Bolaget drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun och har i uppgift att inom Hallsbergs kommun köpa, äga, bebygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Utbildningsförbundet, är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Laxå, Askersund och Hallsberg. Förbundets uppdrag är att för medlemskommunerna ansvara för gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där flera av länets kommuner samverkar om en gemensam räddningstjänst. Örebro, Kumla, Lekeberg och Hallsberg har varit med sedan starten 1998. Laxå kom med 2001 och Askersund 2002. År 2010 blev även Nora och Lindesberg medlemmar och 2018 välkomnades Ljusnarsbergs kommun.

Sydnärkes kommunalförbund har till syfte att för medlemskommunernas räkning ansvara för avfallshantering och övriga uppgifter kring insamling och behandling av avfall, samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken. Medlemskommunerna är Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsberg.

Övriga intressebolag

Hallsbergs kommun är också delägare i företag och organisationer som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Kommuninvest ekonomisk förening, Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige och Vätternvatten AB är några av de andra intressebolagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo

År 2020 nådde Hallbo full samsyn kring stiftelsens behov av hyreshöjning för att klara kostnadsökningar 2021 och enades om en generell hyreshöjning på 1,5 procent från och med januari 2021. Stiftelsen står inför stora utmaningar med ett kraftigt eftersatt underhåll av 70 procent av fastighetsbeståndet, vilket är en följd av uteblivna åtgärder under åren 1998–2015 då bolaget istället prioriterade amortering på sina lån. För att nå balans i ekonomin innebär det att förvaltningen behöver titta på vilka möjligheter som finns att minska kostnaderna.

Vid slutet av 2020 hade Hallbo omkring 40 medarbetare. I och med styrelsens beslut om att inte fortsätta utföra ROT-arbeten i egen regi avvecklas ROT-avdelningen under 2021. Det innebär att antalet medarbetare kommer att minska till cirka 25 vid utgången av 2021.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB

Efter upphandling 2018 har två punkthus med totalt 48 lägenheter byggts under 2019 och början av 2020. I maj 2020 stod husen klara och hyresgästerna kunde flytta in. Intresset var stort och alla lägenheter var uthyrda. Husen ligger på norr i Hallsberg, granne med den nybyggda förskolan Äppellunden. Optionen som fanns på att bygga ett tredje hus beslutades i maj 2020 och bygget startade i augusti 2020. Lägenheterna planeras bli klara för inflyttning i november 2021. Byggprojektet följer den ursprungliga tidplanen.

Vakansgraden är och har varit noll i bolagets fastigheter Kronan (72 lägenheter) och Kopparslagaren (20 lägenheter) samt kvarteret Lien (48 lägenheter).

Sydnärkes Utbildningsförbund

Förbundet vidtog en mängd åtgärder under året för att kunna erbjuda elever utbildning med god kvalitet trots pandemin. För att kunna genomföra delar av undervisningen på plats för mindre elevgrupper har verksamheten behövt anpassa scheman, utöka städningen och anpassa möbleringen i alla utrymmen, samt ordna med logistik för att tillhandahålla lunchlådor till elever. Distansundervisningen har krävt stora inköp av it-utrustning.

Den ökade efterfrågan på vuxenutbildning omfattar såväl grundläggande utbildning som gymnasial utbildning samt yrkesutbildningar. Eftersom det är en laglig rätt att kunna studera är det en skyldighet för förbundet att erbjuda dessa utbildningsformer. Den ekonomiska situationen har dock gjort att alla sökande inte kunnat få studieplats.

I juni togs det första spadtaget för den nya fastighet som ska byggas på alléområdet. Fastigheten beräknas bli klar i augusti 2021. Det innebär att förbundet kan lämna de paviljonger förbundet hyrt sedan 2013.

Nerikes Brandkår

Den 12 maj 2020 startade den nya gemensamma operativa ledningsorganisationen Räddningsregion Bergslagen (RRB). Det är en samverkan som omfattar brand- och räddningsverksamhet i 42 kommuner, fördelat på fem län och 17 räddningstjänster. Den nya ledningsorganisationen har visat sig fungera mycket bra och har gett många synergieffekter vad gäller utbildning, inköp, operativ planering, teknikfrågor och förebyggande verksamhet. En stor del av framgången är honnörsordet ”tillsammans”.

I händelse av höjd beredskap och krig har all disponibel personal blivit krigsplacerade i slutet av 2020. Krigsplaceringen är gjord med stöd av direktionsbeslut samt lagen om totalförsvarsplikt.

Sydnärkes kommunalförbund

Under året påbörjades byggnationen av nya återvinningscentraler i Lekeberg och Laxå. De kommer att likna centralen i Askersund. I Lekeberg kommer den nya centralen även att inrymma kommunens återbruksverksamhet med butik. Under hösten beviljades bygglovet för den planerade omlastningsstationen vid Tomta utanför Hallsberg. Den ska upphandlas och byggas 2021. Under året aviserade regeringen planer på att upphäva producentansvaret för tidningar och returpapper. Ansvaret ska läggas på kommunerna med start 2022. Hur insamlingen ska gå till är inte löst ännu. I augusti flyttade förbundskontoret och renhållningspersonal som utgår från Hallsberg in till nya lokaler i fastigheten Skördetröskan. Fastigheten ägs av Hallsbergs kommun.

EKONOMI

Årets resultat för den sammanställda redovisningen var ett överskott med 58 mnkr, mot 35 mnkr 2019. Hallsbergs Bostadsstiftelse visade ett plus på 2,1 mnkr, Hallsbergs Bostads AB redovisade ett plus på 1,3 mnkr, Sydnärkes Utbildningsförbund ett minus på 7,3 mnkr, Nerikes Brandkår plus 2,4 mnkr. Sydnärkes kommunalförbund redovisade nollresultat efter justering mot resultatutjämningsfond.

I Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, var årets resultat efter finansiella poster 2,1 mnkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på 131 tkr. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten utan att förbättra stiftelsens bostäder och områden och möta behovet av nybyggda bostäder. Underhållet följer numera en plan för investeringar i planerat och löpande underhåll.

Resultatet för Hallsbergs Bostads AB, HBAB, blev ett överskott på 1,3 mnkr för 2020, mot budgeterade 636 tkr, främst beroende på ändrade avskrivningsperioder på två komponenter på två av bolagets fastigheter.

Sydnärkes Utbildningsförbund redovisade ett underskott med 7,4 mnkr. Både intäkter och kostnader ökade markant åren 2016–2018 för att sedan vända nedåt. Verksamhetens kostnader har minskat med 25 mnkr mellan 2018 och 2020, och är nu lägre än de var 2017. Intäkterna minskade från Migrationsverket och från medlemskommunerna.

Under 2016–2017 ökade antalet gymnasieelever till följd av fler asylsökande elever. Förbundet gjorde stora insatser för att ta emot alla som sökte till skolan, inklusive rekrytering av personal och anskaffning och iordningställande av lokaler. Vid kulmen hade Alléskolan cirka 330 asylelever, vilket var 20 procent av eleverna på skolan. Antalet asylsökande elever har därefter minskat och de senaste åren har förbundet genomfört en omställning för att minska kostnaderna till en nivå som motsvarar intäkterna. Trots stora kostnadseffektiviseringar har förbundet redovisat underskott de tre senaste åren, vilket medfört en försämrad soliditet och balanslikviditet.

Resultatet för Nerikes Brandkår var ett överskott på 1,4 mnkr. Överskottet beror dels på lägre driftkostnader, dels på att driftchefen haft en lägre tjänstgöringsgrad än planerat.

Sydnärkes kommunalförbund redovisade ett nollresultat efter avsättning till resultatutjämningsreserv. Varje kommuns avfallshantering ska finansieras med kommunens egen taxa, som bestäms av varje kommunfullmäktige. Kommunalförbundet redovisar skulderna till fordran på varje avfallskollektiv. Det innebär att kommunalförbundet inte redovisar något eget kapital.

Företag
Belopp i tkr
Ägarandel,
procent
Årets
resultat
Resultat-
påverkande
för
sammanställda
Balans-
omslutning
Eget
kapital
Soliditet,
procent
Hallsbergs kommun   59 212 59 212 980 571 345 491 35,23 %
Hallsbergs Bostadsstiftelse 100 % 2 074 2 074 606 858 121 631 20,04 %
Hallsbergs Bostads AB 100 %   1 276 332 445 11 407 3,43 %
Hallsbergs Kommunhus AB 100 %     100 50 50,00 %
Sydnärkes Utbildningsförbund 49,23 % – 7 385 – 3 636 205 089 22 872 11,15 %
Nerikes Brandkår 7,50 % 2 427 182 143 105 22 044 15,40 %
Sydnärkes kommunalförbund 38,53 % 0 0 28 660 0  

PROGNOS OCH FRAMTID

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, är utsatt för finansiella risker. En procents ökning av räntorna påverkar resultatet med 3 mnkr. Ökade priser på el och fjärrvärme eller extrem kyla en längre tid kan leda till minskat underhåll. Ökning av outhyrda lägenheter är en annan risk vid minskad efterfrågan. Arbetet 2021 handlar till stor del om förenklingar och effektiviseringar i framtida ROT-projekt, med fokus på badrum samt stambyte för vatten och avlopp. Fokus är också på återhållsamhet vad gäller löpande underhåll, investeringar samt reparationer.

Den 1 mars tillträder Peter Sjerling som ny vd för Hallbo.

Hallbergs Bostads AB, HBAB, bygger ett tredje hus i kvarteret Lien. Huset är lika som de två som blev klara 2020. Totalt blir det 72 lägenheter i kvarteret Lien och inflyttning är planerad till november 2021.

Sydnärkes Utbildningsförbund behöver anpassa organisationen efter behovet och erbjuda tillräckligt med lokaler. Den nybyggnation som pågår måste gå enligt planerna så att förbundet kan säga upp de kostnadskrävande avtalen för den mobila paviljongen och andra externa lokaler. Förbundet fortsätter jobba för att behålla sin kvalitet. Alléskolan och Allévux ska vara ett naturligt val för ungdomar, vuxna och arbetsliv.

Nerikes Brandkår

Målet med den nya lag som trädde i kraft den 1 januari 2021 är att åstadkomma en starkare styrning mot kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst, samt att få en övergripande ledningsverksamhet från och med den 1 januari 2022. Framöver kommer fler krav att ställas på hantering av släckvatten. Nationellt kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att jobba med den frågan men räddningstjänsterna måste också engagera sig. En annan fråga är hantering av bränder där alternativa bränslen/energikällor ingår, exempelvis batterier som numera även används för att driva stora maskiner och fordon, där batterierna kan vara svåra att släcka och genererar mycket hälsofarlig rök.

Sydnärkes kommunalförbund

Kommunalförbundet vill minimera den totala avfallsmängden. Förbundets avfallshantering bedöms vara effektiv och lätt att använda för invånarna i kommunen. År 2020 startade bygget av de två nya återvinningscentralerna. När de står klara ska besökare börja utbildas för att få så kallat grönt kort1. Då två eller tre återvinningsstationer ska öppna samtidigt behöver förbundets resurser delas mellan centralerna. Det innebär en begränsad möjlighet till utbildning på varje central och det kommer därför att ta lite tid innan alla som vill får sitt gröna kort.