Noter

Not 1: Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 Ekonomisk förvaltning, och av den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Hallsbergs kommun följer den kommunala bokförings- och redovisningslagen, och tillämpar med få undantag rekommendationerna från RKR.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 2020 motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar. Anläggningstillgångar som maskiner och inventarier aktiveras1 i möjligaste mån månaden efter inköp. Vid större projekt, som till exempel byggnader, aktiveras tillgången vid årsskiftet som pågående. Efter att byggnationen är klar tillämpar kommunen komponentavskrivning. När det gäller anskaffning av maskiner, inventarier och liknande av mindre värde har kommunen oftast tillämpat beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp. Anskaffningar till högre belopp och med en varaktighet på mer än tre år redovisas som investering.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs huvudsakligen linjärt för den bedömda nyttjandetiden, baserat på anskaffningsvärdet.

Komponentavskrivning

Hallsbergs kommun följer RKR:s rekommendationer och inför komponentavskrivning successivt. Alla förskolor, skolor och de flesta fastigheter är komponentavskrivna. Det gäller även vatten, avlopp, gator och vägar. Hallsbergs kommun införde generell komponentavskrivning 2017 för nya investeringar.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Hallsbergs kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 5 (november 2018). Avtal som startade före den 1 januari 2018 redovisas som operationella. Framtida leasingavgifter redovisas som ansvarsförbindelser.

Särskild löneskatt

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation för redovisning av särskild löneskatt. Det innebär att löneskatten periodiseras på samma vis som pensioner. Löneskatt på intjänade pensioner och utbetalda pensioner belastar årets resultat.

Skatteintäkter

För periodisering av skatteintäkter använder kommunen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos.

Timlöner

Timlöner och OB-ersättningar som avser december, men utbetalas i januari, periodiseras för att kostnaden ska belasta rätt period.

Löner och lönerevision

Retroaktiva lönekostnader för Kommunals medlemmar under perioden november–december 2020 har bokförts i bokslutet med sammanlagt 0,6 mnkr.

Riskkostnader

Ett försäkringsbolag krävde ersättning från Hallsbergs kommun för två privatfastigheter som skadades i samband med den stora översvämningen 2015. Kommunen menar att händelsen var extraordinär och att man inte hade ansvar för följderna – något som underkänns av mark- och miljödomstolen, som dömt kommunen att betala 3,3 mnkr i ersättning.

Kommunens VA-försäkring bedöms täcka kostnaderna. Självrisken på 0,3 mnkr är redovisad i bokslutet.

Konkurrensverket har i förvaltningsrätten yrkat på att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift med 0,8 mnkr på grund av otillåten direktupphandling. Kommunens LOU-försäkring bedöms täcka kostnaderna. Självrisken på 0,2 mnkr är redovisad i bokslutet.

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamhet

VA-lagen säger att VA-verksamhetens intäkter, kostnader, resultat och ställning ska särredovisas. Redovisningen finns därför i en separat bilaga.

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet

Över- och underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska redovisas som skuld respektive fordran till avgiftskollektivet. Överskotten för VA-verksamheten bokförs därför som en kortfristig skuld till avgiftskollektivet.

Bidrag från Migrationsverket

Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som inte resultatförts i bokslutet. Outnyttjade bidrag från Migrationsverket för flyktingverksamhet och ensamkommande barn (EKB) redovisas som kortfristig skuld i bokslutet för 2020, liksom tidigare år. De outnyttjade bidragen till flyktingenheten uppgick till 11,3 mnkr till och med bokslut 2020. Inom EKB uppgick outnyttjade bidrag till 16,1 mnkr. Sammantaget uppgick de balansförda bidragen till 27,4 mnkr.

Kommunen ska hantera kostnader för flyktingverksamhet som sträcker sig längre in i framtiden än de enskilda år då överskotten uppkommit. Samtidigt beslutade staten att kraftigt sänka bidragen från Migrationsverket från och med den 1 juli 2017. De nyanländas möjlighet till försörjning genom arbetsinkomster är en faktor som har stora effekter på kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Bosättningsuppdraget enligt bosättningslagen kan bli en mycket svår utmaning för Hallsbergs kommun, liksom för många andra kommuner i Sverige. De ekonomiska konsekvenserna är mycket svåra att bedöma. För att undvika förhastade beslut om hur kommunen ska hantera bidragen, har ekonomiavdelningen tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan över beräknad användning av de samlade bidragen. De framtida beräknade kostnaderna kräver en ansvarsfull hantering av samlade bidragsöverskott, vilket motiverar kommunens redovisning i bokslutet 2020.

Avsättningar

Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt och/eller belopp. Avsättningar för lakvattenrening vid Vissberga deponi har tagits upp till det belopp som kommunen bedömer krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på beräkningar som ursprungligen gjordes 2012 då kommunen gjorde en första avsättning med 7 mnkr. Efter det har kommunen gjort både avsättningar och tagit i anspråk avsättningar. Kalkylen uppdateras när det finns underlag för nya bedömningar. I bokslutet 2020 har kommunen tagit i anspråk 0,5 mnkr. Avsättningarna för lakvattenrening uppgick totalt till 10,6 mnkr.

Kommunen har gjort flera utredningar 2010–2016 och byggt en provisorisk driftanläggning där tester har gett mycket goda reningsresultat. Processen har försenats på grund av svårigheter att rekrytera projektledare med rätt kompetens för att utveckla anläggningen. Under 2020 har kommunen gjort fortsatta studier av de förändringar som togs i bruk 2017–2018. Anläggningen tycks fungera bra när vattnets temperatur stiger under sommaren. Tyvärr är detta bara under en kort del av året. Slutsatsen är att med nuvarande konstruktion går det att klara utsläppsvärdena på sensommaren med en relativt låg arbetsinsats och tillsyn några gånger per vecka. De järnvägstunnlar som ska byggas i utkanten av Hallsbergs tätort och Östansjö kommande år kommer att kräva reningsanläggningar. Avloppsvattnet kan komma att få den karaktär som Vissberga deponi i nuläget genererar. Om tekniken fungerar och är ekonomiskt godtagbar kan det vara ett intressant alternativ för Hallsbergs kommun i framtiden. Kommunen fortsätter sin omvärldsbevakning för att bygga en kunskapsbank som underlättar framtida investeringsbeslut.

Kommunen har inte gjort någon årlig nuvärdesberäkning. I dessa delar följer alltså inte kommunen RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser och ianspråktaganden.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla sammanställda räkenskaper som ger en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder, till exempel i bolag, förbund och stiftelser.

De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Metoden innebär att kommunens bokförda värden på aktier, andelar och grundfondskapital i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens räkenskapsposter tas med i sammanställningen.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Alla transaktioner av väsentlig betydelse mellan bolagen elimineras i den sammanställda redovisningen. Inga förvärvade övervärden eller undervärden fanns i koncernen.

I de sammanställda räkenskaperna ingår bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande genom minst 20 procent av rösterna. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunal-förbund och kommunen anses ha ett väsentligt inflytande.

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, redovisade ett högre grundfondskapital än kommunen. Eftersom kommunen tillämpar försiktighetsprincipen har värdet på grundfondskapitalet skrivits ner i tidigare bokslut.

De sammanställda räkenskaperna bygger på preliminära uppgifter från de enheter som ingår.

Kommunen har inte utvärderat om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens principer, och därmed gjordes heller inga justeringar för eventuella avvikelser. Det är endast för Hallbo som det skulle kunna vara aktuellt. Sydnärkes Utbildningsförbund, Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund drivs som kommunalförbund. Hallsbergs Bostads AB, HBAB, drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun och följer den kommunala redovisningslagen.

Belopp i mnkr Kommun
2020
Kommun
2019
Koncern
2020
Koncern
2019

RESULTATRÄKNING

Not 2: Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 26 35 26 36
Taxor och avgifter 62 62 77 77
Hyror och arrenden 24 25 112 108
Bidrag 104 105 164 165
Försäljning av verksamheter och entreprenader 38 39 69 64
Försäljning av exploateringsfastigheter 3 2 2 2
Försäljning av anläggningstillgångar 2 1 3 – 1
Övrigt –  30 24
Summa 259 269 483 475

Not 3: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter – 643 – 626 – 770 – 752
Pensionskostnader – 59 – 56 – 72 – 67
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial – 8 – 11 – 26 – 30
Bränsle, energi och vatten – 23 – 24 – 51 – 54
Entreprenader och köp av verksamhet – 201 – 212 – 233 – 234
Lokal- och markhyror – 32 – 31 – 22 – 18
Förbrukning inventarier och material – 40 – 43 – 50 – 53
Lämnade bidrag och transfereringar – 35 – 31 – 36 – 33
Realisationsförluster –  –  – 
Övriga kostnader – 93 – 82 – 63 – 62
Summa – 1 134 – 1 116 – 1 323 – 1 303
Sammanlagd kostnad räkenskapsrevision – 100 – 100

Not 4: Avskrivningar
Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar – 29 – 25 – 54 – 47
Nedskrivning – 1 –  – 6 – 
Övriga nedskrivningar        
Summa – 30 – 25 – 60 – 47

Not 5: Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 713 712 713 712
Preliminär slutavräkning innevarande år – 4 – 7 – 4 – 
Slutavräkningsdifferens föregående år – 11 –  – 11 – 7
Summa 698 705 698 705

Not 6: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning 181 175 181 175
Strukturbidrag –  –  –  – 
Regleringsbidrag/-avgift 16 11 16 11
Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag 13 – 10 13 – 10
LSS-utjämningsavgift – 9 – 6 – 9 – 6
Kommunal fastighetsavgift 34 33 34 33
Generella statsbidrag 36 9 36 9
Övriga bidrag        
Summa 271 212 271 212

Not 7: Finansiella intäkter
Ränteintäkter –  –  –  1
Ränteintäkter och inkassoavgifter kundfordringar –  –  – 1 – 
Borgensavgift 2 2 2 – 
Realisationsvinst finansiella anläggningstillgångar     –  – 
Övriga finansiella intäkter 1 1 1 2
Summa 3 3 2 3

Not 8: Finansiella kostnader
Räntekostnader långfristiga lån – 3 – 3 – 7 – 7
Räntekostnader pensioner – 2 – 2 – 2 – 2
Räntekostnader leverantörs- och bankskulder     –  – 
Övriga finansiella kostnader – 3 – 1 – 3 – 1
Summa – 8 – 6 – 12 – 10

BALANSRÄKNING

Not 9: Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
Ingående bokfört värde 663 583 1 469 1 259
Nyanskaffningar 80 102 226 253
Försäljning med mera – 1 – 2 – 2 – 2
Nedskrivning – 1 –  – 6  
Årets avskrivningar – 23 – 19 – 43 – 37
Realisationsvinst        
Omklassificeringar –  – 1 –  – 4
Summa 718 663 1 643 1 469
Genomsnittlig nyttandeperiod, år 28 29    

Bokfört värde per fastighetskategori
       
Markreserv (0 år) 53 54 58 58
Verksamhetsfastigheter (20–67 år) 330 359 1 098 952
Fastigheter för affärsverksamhet (20–50 år) 126 125 222 224
Publika fastigheter (33 år) 137 97 136 97
Fastigheter för annan verksamhet (20 år) 5 5 5 5
Pågående byggnadsarbeten (0 år) 67 23 125 133
Summa 718 663 1 643 1 469

Maskiner, fordon och inventarier
       
Ingående bokfört värde 34 33 49 48
Nyanskaffningar 4 6 6 11
Försäljning med mera        
Årets avskrivningar – 6 – 6 – 10 – 10
Omklassificeringar –  1    
Summa 32 34 45 49
Genomsnittlig nyttandeperiod, år 5 6    

Avskrivningstid för maskiner, fordon och inventarier (3–10 år)
       

Summa materiella anläggningstillgångar
       
         
Linjär avskrivning tillämpas för huvuddelen av de materiella anläggningstillgångarna, avvikelse finns för hyresbostäder. Ingen avskrivning av pågående investeringar. Inom parentes anges de huvudsakliga avskrivningstiderna för respektive kategori.

Not 10: Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i HBAB 10 10 10 10
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 2 2 2 2
Långfristiga fordringar HIBA 1 2 1 3
Förlagslån Kommuninvest –  2 –  2
Bostadsrätter 0 0 –  – 
Grundfondskapital Hallbo 24 24 24 24
Eliminering koncern     – 34 – 34
Övriga finansiella anläggningstillgångar        
Summa 37 40 3 7

Not 11: Förråd med mera
Förråd och lager –  –  –  – 
Exploateringsfastigheter 7 7 7 7
Summa 7 7 7 7

Not 12: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17 18 18 18
Statsbidragsfordringar –  –  11 – 
Skattefordringar –  –  1 1
Moms 7 7 10 9
Kommunal fastighetsavgift 25 23 25 23
Övriga kortfristiga placeringar –  –  2 2
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 16 17 31 36
Övriga kortfristiga fordringar 13 9 12 5
Summa 78 74 110 94

Not 13: Kassa och bank
Bank 109 63 184 129
Plusgiro –  –  –  – 
Summa 109 63 184 129

Not 14: Eget kapital
Ingående balans eget kapital 286 244 410 371
Årets resultat 59 42 58 35
Summa 345 286 468 410

Not 15: Avsättningar för pensioner
Specifikation – avsatt till pensioner        
Särskild avtals-/visstidspension     4 4
Förmånsbestämd/kompletterande pension 48 43 49 44
Ålderspension 11 12 11 12
Pension till efterlevande 1 1 1 1
Summa pensioner 60 56 65 62
Löneskatt 14 14 16 15
Summa avsatt till pensioner 74 70 81 77
Antal visstidsförordnanden        
Politiker        
Avsatt till pensioner        
Ingående avsättning 57 52 62 58
Nya förpliktelser under året        
Nyintjänad pension 5 4 5 5
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 2 2 2
Ändring av försäkringstekniska grunder        
Pension till efterlevande        
Övrigt        
Pensionsutbetalningar – 2 – 2 – 3 – 3
Utgående avsättning 60 56 66 62
Förändring av löneskatt 14 14 15 15
Summa 74 70 81 77
Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 95 % 95 %

Not 16: Andra avsättningar
Lakvattenrening        
Ingående balans 11 13 13 14
Avsättningar under året        
Ianspråktaget belopp under året –  – 1 – 1 – 1
Outnyttjat belopp som återförts        
Utgående balans 11 13 13 14
Andra avsättningar        
Summa 11 11 13 13

Not 17: Långfristiga skulder
Låneskuld 257 258 1 086 947
Förinbetalda anslutningsavgifter 24 22 24 22
Investeringsbidrag 1 2 3 3
Utvecklingsåtgärder Länstrafiken –  –  –  – 
Övriga långfristiga skulder     –  – 
Summa 282 282 1 113 972

Not 18: Kortfristiga skulder
Kreditinstitut och kunder –  –  –  – 
Leverantörsskulder 68 56 92 78
Moms 1 1 4 4
Personalens skatter och avgifter 11 10 18 16
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 142 113 167 138
Övrigt 46 52 48 59
Summa 268 232 329 295

Not 19: Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser        
Ingående pensionsförpliktelse 269 280 296 308
Pensionsutbetalningar – 18 – 18 – 21 – 20
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7 9 8 10
Aktualisering        
Övriga ansvarsförbindelser 2 – 2 3 – 2
Summa pensionsförpliktelser exklusive löneskatt 260 269 286 296
Löneskatt 63 65 69 72
Övriga pensionsförpliktelser inklusive löneskatt –  –     
Summa ansvarsförbindelser 323 334 355 368
Aktualiseringsgrad 96 % 96 %    

Borgensåtaganden
       
Kommunägda företag        
Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo) 451 360 451 360
Sydnärkes Utbildningsförbund 63 55 63 55
Hallsbergs Bostads AB (HBAB) 313 275 313 275
Delsumma 827 690 827 690

Egna hem och småhus
       
SBAB        
Delsumma        

Bostadsrättsföreningar
       
Brf Transtenen 41 41 41 41
Brf Terassen 34 34 34 34
Delsumma 75 75 75 75

Summa borgensåtaganden
       

Leasing
       
Bilar 7 7 7 7
SUF:s hyresavtal     11 6
Övrigt     6 2
Summa 7 7 24 15

Borgen för kommunens egna lån hos Kommuninvest i Sverige AB
Hallsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per den 31 december 2018 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hallsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per den 31 december 2020 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 191 870 776 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 241 641 012 kronor.
         
Upplysning om framtida lokalhyreskostnader        
Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: totalt 7 objekt med 3 olika hyresvärdar.        
Hyresavtal som förfaller:        
Inom 1 år 23 22 28 29
Senare än 1 år men inom 5 år 89 86 101 100
Senare än 5 år     –  – 

KASSAFLÖDESANALYS

Not 20: Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsförlust mark och byggnader 1   1  
Realisationsvinst finansiella anläggningstillgångar        
Justering ökning långfristiga fordringar        
Justering bokfört värde        
Övriga poster     3  
Summa 1   4