Balansräkning

Belopp i mnkr Not Kommun
2020
Kommun
2019
Koncern
2020
Koncern
2019
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 718 663 1 643 1 469
Maskiner och inventarier 9 32 34 46 49
Finansiella anläggningstillgångar 10 37 40 15 17
Summa anläggningstillgångar   787 737 1 704 1 535
           
Omsättningstillgångar          
Förråd med mera 11 7 7 7 7
Kortfristiga fordringar 12 78 74 108 94
Kassa och bank 13 109 63 185 129
Summa omsättningstillgångar   194 144 300 230
           
SUMMA TILLGÅNGAR   981 881 2 004 1 765
           
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          
           
Eget kapital 14 345 286 468 408
därav årets resultat   59 42 65 35
därav resultatutjämningsreserv   45 14 0 14
därav övrigt eget kapital   241 230 0 359
           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 75 70 81 77
Andra avsättningar 16 11 11 13 13
Summa avsättningar   86 81 94 90
           
Skulder          
Långfristiga skulder 17 282 282 1 113 972
Kortfristiga skulder 18 268 232 329 295
Summa skulder   550 514 1 442 1 267
SUMMA          
           
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   981 881 2 004 1 765
           
Panter och ansvarsförbindelser 19 1 232 1 107 438 451
Ansvarsförbindelser          
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna   323 334 355 368
Övriga ansvarsförbindelser   909 773 83 83