Bildningsnämnden

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 559
Ordförande: Siv Lunander
Tf förvaltningschef: Jonas Bergman-Wallin

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom utbildning och kultur. Verksamheten omfattar:

  • Förskola och pedagogisk omsorg
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Fritidshem
  • Särskola
  • Kulturskola
  • Biblioteksverksamhet
  • Kultur- och föreningsverksamhet
  • Medverkan i Hallsbergs familjecentral

ÅRETS VERKSAMHET

År 2020 präglades väldigt mycket av coronapandemin, som påverkade alla verksamheter inom nämnden. Förskolan och grundskolan fick göra avsteg från sin ordinarie planering, till exempel anpassningar vid skolavslutningar, samlingar med all personal inom förvaltningen har undvikits och processen vid stadieövergångarna fick förändras för att minimera antalet stora samlingar och aktiviteter för alla elever.

Covid-19 ledde till färre praktikplatser inom kommunen. Alla elever i skolår 9 erbjöds därför betald lovskola med ersättning som motsvarade feriepraktik.

Många planerade arrangemang gick inte att genomföra, vilket påverkade både kulturavdelningen och fritidsavdelningen samt kommunens föreningar. Hallsbergs kommun har därför betalat ut extra stöd till föreningslivet. Kommunstyrelsen beslutade om ett extra tillskott på 300 000 kronor utöver ordinarie bidrag som föreningarna får från kommunen.

Antalet besökare i Hallsbergs idrottsanläggningar och Alléhallens bad och gym var betydligt lägre än normalt. Fritidsgården Kuben har i perioder haft stängt men öppnat upp för digitala evenemang.

I Hallsbergs kulturskola minskade antalet elever då man inte kunnat möta nya elever ute i grundskolan. Kulturskolan har anpassat verksamheten till digital undervisning och digital inspelning av konserter och föreställningar.

Pandemin bidrog samtidigt till att många människor tog del av det friluftsliv och de utomhusaktiviteter kommunen har att erbjuda. Motionsspår, vandringsleder, utomhusgym, grillplatser och Hallsbergs driving range har varit välbesökta.

Trenden med allt fler barn och elever i förskolor och skolor fortsätter. Trots att förskolan Äppellunden öppnade med åtta avdelningar har antalet platser inte räckt till. Den tidigare avvecklade förskolan Hässleberg har därför öppnats upp under våren. Även i Pålsboda och Vretstorp behövs fler förskole¬platser. Hallsbergs kommun fick på våren besök av Skolinspektionen som genomförde sin regelbundna kvalitetsgranskning och tillsyn. Tre skolenheter och huvudmannen (dvs bildningsnämnden) var föremål för granskningen. Totalt fattade Skolinspektionen sju beslut, men har aldrig tidigare haft så få saker att anmärka på i kommunen.

Sedan december 2019 deltar kommunen i ett samverkansprojekt kring nyanländas lärande. Under tre år samarbetar Hallsberg med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Under vårterminen gjorde kommunen en behovsanalys och tog fram en åtgärdsplan. I juni godkände Skolverket åtgärdsplanen och kommunen inrättade en tjänst med uppdrag att driva arbetet framåt.

Under våren beviljades kommunen bidrag från Erasmus+ för utbildningsinsatser för rektorer inom området tillgänglig lärmiljö, ökad måluppfyllelse och ökad skolnärvaro. Genom bidraget får rektorerna möjlighet att delta i kurser som organiseras i ett annat EU-land med deltagande skolledare för fortbildning och erfarenhetsutbyte. Projektet pågår i 18 månader men på grund av pandemin kommer det att förskjutas så att utbildningarna kan genomföras.

Förskoleklassen och fritidshemmet har prioriterats under året när det gäller det systematiska arbetet med att följa och utveckla kvaliteten. De två verksamheterna har nu varsin plan som kompletterar de gemensamma prioriterade målen. Verksamheterna är viktiga för elevernas lärande och utveckling.

Två av de biträdande rektorerna har fritidshemmet som sitt särskilda ansvar, och nämnden har inrättat kommunövergripande kollegiala nätverk för de två verksamheterna. Medarbetare deltar också i konferenser i syfte att utveckla verksamheterna och öka likvärdigheten.

Kulturavdelningen genomförde årets sommarutställning #ingenlitenlort, en vandringsutställning om Astrid Lindgren och hennes roll som opinionsbildare. Utställningen var mycket uppskattad och hade omkring 1 600 besökare.

Hallsbergs kommuns kulturplan har reviderats och den nya planen gäller 2020–2023. En ny biblioteksplan har också tagits fram för 2020–2023.

Under sportlovet hade ungdomsgården Kuben en dag för ungdomar med funktionsvariationer. Det kom sju ungdomar och initiativet var uppskattat. Det finns planer på att fortsätta verksamheten men de flesta tillfällen under året fick ställas in på grund av pandemin.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2019
Utfall
2020
Budget
2020
Avvikelse
Nämnd – 410 – 310 – 326 16
Kultur & förening – 2 607 – 2 649 – 2 879 230
Bibliotek – 4 802 – 4 754 – 5 011 257
Kulturskola – 2 693 – 3 182 – 3 226 44
Fritidsgårdar – 2 387 – 2 146 – 2 351 205
Fritid – 15 221 – 15 309 – 14 750 – 559
Förskola och öppna förskolan – 95 474 – 93 274 – 97 060 3 786
Nattis – 1 375 – 1 358 – 1 227 – 131
Förskoleklass, grundskola, fritidshem – 152 529 – 170 030 – 166 502 – 3 528
Ledning & administration – 28 260 – 32 749 – 27 935 – 4 814
Skolskjutsar – 9 493 – 10 273 – 9 842 – 431
Elevstöd – 11 336 – 10 912 – 12 634 1 722
Särskilt stöd personal – 536 – 735 – 1 407 672
Modersmål – 4 243 – 4 955 – 4 183 – 772
Ej fördelad budget 0 0 – 3 275 3 275
Totalt – 331 366 – 352 636 – 352 608 – 28

Kommentarer till resultatet

År 2020 påverkades av pandemin vad gäller ekonomi, verksamhet och personal. Bildningsnämnden redovisade ett underskott på 28 tkr mot budget. Flera av de större enheterna redovisade underskott. Orsakerna är främst ett ökat behov av extra resurser. Samtidigt redovisade några förskolor överskott, i de flesta fall beroende på att de inte lyckats rekrytera personal till alla tjänster. De interkommunala kostnaderna har också ökat då fler barn och elever väljer en skola i en annan kommun eller en fristående skola. Nämnden har även en planeringsreserv för oförutsedda utgifter, som inte utnyttjats.

Bildningsnämndens nettokostnader för 2020 uppgick till närmare 353 mnkr.

Bildningsförvaltningen har fått extra intäkter samt kompensation i budgeten för bland annat sjuklönekostnader, minskade intäkter för fritidsavdelningen, extra utbetalning av föreningsbidrag, livsmedelskostnader, hyreskostnader, kapitalkostnader och måltidskostnader i samband med fler elever.

Kulturavdelningen redovisade ett överskott, vilket beror på att man inte kunde genomföra planerade arrangemang. Som en följd av pandemin ändrade biblioteket sina öppettider vilket också gav ett överskott.

Fritidsavdelningen har drabbats hårdast ekonomiskt under året då det varit färre besökare på fritidsgårdarna. Avdelningen har fått kompensation för detta vilket har minskat underskottet.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2016 2017 2018 2019 2020
Antal barn i förskola 710 759 829 861 852
Antal barn per årsarbetare i förskolan 5,6 5,5 5,5 5,3 5,3
Antal elever i grundskola 1 688 1 843 1 864 1 871 1 898
Antal årsarbetare per 100 elever i skolår 1–9 8,8 8,6 9,4 7,9 9,9
Antal elever i ämneskurs och gruppkurs, kulturskolan 291 283 282 329 273
Antal lån totalt i alla bibliotek i kommunen 79 015 63 039 56 484 52 869 56 179
Antal besökare i huvudbiblioteket, måndag–lördag 53 160 50 866 59 117 59 489 46 800

FRAMTID

Hallsbergs kommun har växt i flera år och antalet barn och elever i förskola och skola fortsätter öka. Lokalbehovet är påtagligt även om förvaltningen har gjort och gör stora insatser för att lösa det. En förstärkning på lokalsidan är nu på gång. Dels planerar kommunen en ny förskola i centralorten, dels görs en översyn av lokalbehovet på kort och lång sikt.

De senaste åren har bildningsnämnden behövt utökad budget för att bibehålla lärartätheten i förskola och skola. Prognoser över förändringen av antalet barn och elever kommande år är av stor betydelse och ska utvecklas framöver. Konkurrensen om medarbetare i förskolor och skolor har ökat. Kompetensförsörjningsfrågan och den nationella bristen på förskollärare och lärare är och fortsätter vara en utmaning i många år framöver. Förvaltningen har en arbetsgrupp som särskilt arbetar med kompetensförsörjning. Det är ett pågående och mycket viktigt arbete som fortsätter 2021. Förvaltningen erbjuder också personal som inte är förskollärare möjlighet att läsa in sin examen under sin anställning.

Det viktigaste för bildningsnämndens verksamheter är kommunens barn och ungdomar, och stora ansträngningar görs för att fler elever ska klara sin gymnasiebehörighet och fler kommunövergripande samarbeten etableras för att öka likvärdigheten inom ramen för undervisning, bedömning och betygsättning.

Två större samarbeten pågår för att förbättra skolresultaten bland Hallsbergs elever. Det ena är satsningen inom matematik i samarbete med SKR. Projektet är klart och arbetssättet med matematikundervisning har införts på alla stadier i grundskolan.

I samarbetet med Skolverket kring nyanländas och flerspråkiga elevers lärande har stora insatser gjorts för att kartlägga elevernas förkunskaper ända upp till skolår 9. Det förändrade mottagandet på Transtenskolan har inneburit stora skillnader i betygen för skolår 7.