Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Skatteunderlaget

Kommunalskatten är kommunens största intäkt. När tillväxten i Sverige saktar ner påverkas antalet arbetade timmar och skatteunderlagets utveckling. År 2020 har konjunkturen svängt kraftigt, vilket gör att skatteunderlagets utveckling försvagades, och redan under våren förutsåg kommunen ett stort tapp i skatteintäkter. Samtidigt har olika åtgärder som till exempel statliga permitteringsstöd motverkat de negativa effekterna. Ändå bromsade skatteunderlagets utveckling och trots att Grästorps kommun höjde skattesatsen med 0,42 öre inför 2020 uteblev den förväntade intäktsökningen och istället minskade skatteintäkterna.

Befolkningsutveckling

En viktig del i den kommunala ekonomin är hur befolkningen förändras. Ett ökat invånarantal är viktigt för kommunens skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag inom utjämningssystemen. Om antalet invånare minskar, minskar även skatte- och bidragsintäkter.

Vid årsskiftet hade kommunen 5 685 invånare. Det var en minskning med 8 personer under året. Födelsenettot (skillnaden mellan antalet födda och avlidna) var negativt samtidigt som nettoinflyttningen till kommunen ökade.

Mellan 2010 och 2020 har Grästorps befolkning minskat med 91 invånare. Befolkningen i åldersgrupperna 0–18, 19–24 och 25–64 år har minskat under tioårsperioden medan åldersgruppen 65 år och äldre har ökat. Även åldersgruppen 85 år och äldre ökar. Befolkningsstrukturen väntas påverka kommunens kostnadsfördelning åren framöver.

Kommunen har tagit fram nya detaljplaner vilket ger goda förutsättningar för den som vill bygga och bo i Grästorp. Målet är en kontinuerlig ökning av antalet invånare framöver.

Pandemins påverkan på resultatet

Statliga stimulanser kopplade till coronavirusets konsekvenser för samhällsekonomin påverkade kommunens resultat och ekonomiska ställning positivt. Regeringen aviserade extra generella statsbidrag vid flera tillfällen och dessa har också utbetalats under året. Extra generella statsbidrag översteg intäktstappet från skatteintäkter och förbättrade därför resultatet.

Även andra åtgärder som ersättning av sjuklönekostnader och nedsättning av arbetsgivaravgifter förbättrade resultatet. De ersättningar kommunen fått från staten för sjuklönekostnader redovisas som en verksamhetsintäkt. Ersättningar för perioden april till och med juli redovisas i respektive verksamhet.

Kommunen har även fått ersättning för vissa merkostnader som covid-19-pandemin har lett till. Den ersättning Grästorps kommun har fått från Socialstyrelsen redovisas i sin helhet inom social verksamhet.

Pandemin har också påverkat kommunens personalkostnader som varit lägre än budgeterat. Det beror främst på effektiv personalplanering, och att vissa verksamheter varit stängda under delar av året.

Jämförelsestörande intäkt

Grästorps kommuns övertagande av konserthuset gav en jämförelsestörande intäkt på 6,5 mkr som ingår i verksamhetens intäkter. Konserthuset tas också upp som en tillgång för motsvarande belopp.

Verksamhetsförändringar

Personal för Lunnevibadet bytte organisatorisk tillhörighet från samhällsbyggnadsverksamhet till allmän verksamhet under året. Budgeten är inte justerad för bytet, vilket gör att samhällsbyggnadsverksamhet lämnade överskott för den delen av budgeterade kostnader som inte längre belastar denna verksamhet. Motsvarande underskott redovisades inom allmän verksamhet där de faktiska kostnaderna för badets personal redovisas.