Bildningsverksamheten

Beskrivning av verksamheten

Bildningsverksamheten i Grästorp består av de tre enheterna Nya Centralskolan årskurs 4–9, Lunnevienheten årskurs F–3 och förskolan Ambjörnsgården samt Backenenheten med förskolan Äventyret och den pedagogiska omsorgen Kvällskvisten. Enheterna Nya Centralskolan och Lunnevienheten innefattar även grundsärskola och fritidshem. Bildningsverksamhetens ledningsgrupp består av skolchef, rektorer och biträdande rektorer som ansvarar för enheterna samt administrativ chef. Genom Grästorp 5.0 arbetar verksamheten tillsammans med att utbilda barn och elever till framtida världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själva och andra.

Bildningsverksamheten erbjuder Grästorps barn och elever digitala enheter och lärresurser som verktyg för att lära och utvecklas. Den digitala utvecklingen är välkommen och det är en del i uppdraget att vara proaktiva i en värld som snabbt förändras. Verksamheten vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik är en naturlig lärresurs i undervisningen. Idag har alla elever i grundskolan personliga digitala verktyg, årskurs F–3 har surfplattor (Ipad) och årskurs 4–9 samt grundsärskolan har pc-datorer. På förskolor och fritidshem finns tillgång till digitala verktyg i form av surfplattor för barn och elever.

Viktiga händelser under året

Under 2020 har verksamheten genom den nya enheten admin 5.0 förstärkt utbudet av e-tjänster i flera processer, bland annat formulär för ansökan om modersmålsundervisning, ledighetsansökan och avtal för digitala verktyg som från hösten 2020 hanteras via bank-id. De digitala processerna ger även intern effektivisering och utveckling i system som Västtrafiks e-portal för skolkortsadministration och e-tjänst för skolskjutshantering.

Processen för ansökan till förskola och fritidshem har utvecklats med direktkommunikation från systemet till vårdnadshavare vid placering, automatiserade påminnelseflöden, kvalitetsförbättring i insamlad adressinformation och bank-id-signatur av båda vårdnadshavarna för att anta placeringserbjudande.

Inrymningslarm, system för digitala signaturer samt digitala läromedel via Nationalencyklopedin är introducerade internt i verksamheten.

Verksamhetens kvalitet i arbetet med de nationella målen och det kommunala målet har ökat under året. Mest tydligt är den ökade kompetensen i uppföljning och analys, vilket har lett till djupare kunskap och ökad medvetenhet om kvaliteten i arbetet med de nationella målen. Genom att tillvarata de utvecklingsmöjligheter som coronapandemin har gett, har digitaliseringen och den digitala kompetensen ökat snabbt under året, bland annat genom digitalisering av undervisning och genom digitala möten. Det är även ett proaktivt arbete som ökar omställningsförmågan, när händelser i samhället och omvärlden gör att man snabbt behöver ställa om och förändra traditionella strukturer och arbetssätt.

Verksamhetens ökade kompetens i systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering är båda viktiga förutsättningar för att fortsätta öka kvaliteten och måluppfyllelsen i skolan.

Bildningsverksamheten arbetar även med att ta tillvara alla möjligheter att förstärka Grästorp 5.0 i verksamheten. Inte minst vid rekrytering, där kommunikationen utvecklats med fokus på att finna medledare som vill vara en del av bildningsverksamheten på grund av gemensamma värderingar, snarare än enbart själva arbetet. Genom helhetsperspektivet inom Grästorp 5.0 har verksamheten också nått ett positivt resultat för tredje året i rad.

Framtid

Ett fokusområde är att fortsätta utöka e-tjänsterna för att öka kvaliteten i flöden, insamlad information samt effektivisera större interna processer som idag kostar mycket tid och papper. Målet är att digitalisera för att spara tid, minimera risker för fel, öka tillgängligheten och få ett underlag att använda för analys och långsiktig kvalitetsutveckling.

Verksamheten har hög måluppfyllelse och behörighet till gymnasiet i en nationell jämförelse. Utmaningen är att förflytta hela verksamheten till en lärandekultur med ett systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande på vetenskaplig grund, för att utveckla kvaliteten i undervisningen och arbetet med att nå de nationella målen. Arbetet pågår inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och vidareutvecklas 2021.

Befolkning och ekonomi påverkar verksamheten. Utvecklingen av helhetsperspektivet i Grästorp 5.0 genom samsyn på uppdraget och samarbete från förskola till årskurs 9 och en gemensam budget har varit framgångsfaktorer för både omställning och en budget i balans. När ledningsgruppen arbetar som ett team med en tydlig riktning och utvecklingsvilja bidrar det till snabb omställning. Detta fortsätter 2021 då kommunen behöver öka takten i att ställa om för att utveckla kvaliteten i uppdraget och i välfärden.

Ekonomiskt resultat

Bildningsverksamheten redovisade 2020 ett överskott på 1,9 mkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 1,5 procent.

Intäkterna till bildningsverksamheten består av statsbidrag, interkommunal ersättning från andra kommuner som har elever i Grästorps skolor, samt barnomsorgsavgifter. Intäkterna för 2020 var närmare 1,3 mkr mer än budgeterat, bland annat på grund av ett extra statsbidrag för sjukfrånvaro under coronapandemin.

Mer än hälften av bildningsverksamhetens kostnader är personalkostnader. Dessa var dock 3,9 mkr lägre än budgeterat 2020. Det största överskottet lämnade förskolans verksamhet. Det beror på vakanta tjänster men också på strategiskt arbete vid behov av vikarier. En viss effekt av coronapandemin var ett mindre behov av vikarier då både barn och medledare varit frånvarande samtidigt.

Övriga överskott fanns inom grundsärskolan som haft färre elever på höstterminen och även fått statsbidrag som bidragit till överskott. Kostnader för skolskjuts för grundskolan blev lägre på grund av att verksamheten inte behövt skolskjuts utöver avtal i samma utsträckning som budgeterat. Elevhälsans kostnader blev lägre på grund av vakanser under vårterminen samt lägre kostnader för skolläkare och skolpsykolog.

Negativa avvikelser uppstod inom gymnasieskolan där kostnaden överskred budget med 2,0 mkr. Även bidraget till föräldrakooperativet Asphagen överskred budget, då fler barn än beräknat varit inskrivna på den fristående förskolan samt högre kostnad utifrån prislista 2020.

Ekonomi

(tkr) Bokslut
2020
Bokslut
2019
Bokslut
2018
Intäkter 15 530 16 335 17 731
Kostnader 140 760 139 425 138 743
Nettokostnader 125 231 123 090 121 012
Budget 127 160 124 694 119 883
Budgetavvikelse 1 929 1 604 – 1 129

Nyckeltal

(tkr) År 2020 År 2019 År 2018
Antal barn 0 år 53 * 47 42
Antal elever i grundskolan 634 ** 623 633
Kostnad per barn i förskolan, kr *** 134 032 140 963
Kostnad per elev i grundskolan, kr *** 111 539 110 825

*Antal barn 0 år 2020 per 31 december är ännu inte publicerad av SCB, därför är siffran preliminär.

**Antal elever i grundskolan avser årskurs F–9 vid mätdatum 15 oktober i kommunens skolor oavsett folkbokföringsort. SCB har ännu inte publicerat siffran för 2020.

***Kostnaden per barn och elev för 2020 har ännu inte publicerats.

Antalet nyfödda barn i Grästorp minskade drastiskt från 2017 till 2018. De senaste tre åren har dock antalet ökat något varje år och den preliminära siffran för 2020 är 53 barn folkbokförda i kommunen som har fötts under året.

Antal elever i grundskolan minskade något 2019, men ökade igen 2020. Befolkningsprognosen visar ett minskat antal elever från läsåret 21/22 och framåt, då stora årskullar lämnar grundskolan och mindre årskullar börjar skolan.

Kostnaden per barn i förskola har sedan början av 2010-talet legat under kommunernas snittvärde, men 2017 närmade sig kostnaden kommungenomsnittet. Därefter har kostnaden minskat successivt och Grästorps förskola ligger nu långt under kommungenomsnittet med 156 362 kronor per barn.

Kostnad per elev i Grästorps grundskola F–9 har historiskt legat under kommunernas snitt. Från 2013 hade nyckeltalet dock en kraftigt negativ utveckling med kostnader som successivt ökade för att 2015–2017 vara i samma nivå som kommungenomsnittet. Sedan 2017 har trenden brutits och trots en fortsatt ökning av kommungenomsnittet har Grästorps resultat hållit en stabil nivå, vilket gett ett allt större gap mot kommungenomsnittet som är 117 032 kronor per elev.