Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antalet tillsvidare- och visstidsanställda vid årsskiftet var i stort sett oförändrat från föregående år.

Antal anställda

I personalredovisningen ingår endast tillsvidareanställda med månadslön. Timavlönad personal ingår inte i statistiken.

Könsfördelning

Könsfördelningen bland tillsvidareanställda i Grästorps kommun är fortsatt ojämn. Totalt i kommunen var andelen kvinnor 85 procent. Det finns många yrkesgrupper med enbart kvinnor och några grupper med endast ett fåtal män. De grupper som är mansdominerade finns inom samhällsbyggnad. Att bryta den könsstereotypa uppdelningen är något som tar tid. Där det är möjligt, är det värdefullt att försöka välja det underrepresenterade könet vid nyrekryteringar.

Pensionsavgångar

Under 2020 gick cirka tio medledare i pension. Ungefär hälften av dem arbetade inom social verksamhet.

De kommande fem åren beräknas totalt 65 medledare gå i pension. Av dem arbetar omkring hälften inom social verksamhet och resterande är fördelade jämnt på samhällsbyggnadsverksamheten och bildningsverksamheten samt några inom allmän verksamhet.

Kompetensförsörjning – Grästorp 5.0

Under året har Grästorps kommun fortsatt arbeta med Grästorp 5.0 som handlar om att kunna behålla och utveckla välfärden genom att skapa en modern och digital välfärdskommun, och skapa ett gemensamt sätt att tänka och agera för att möta framtidens utmaningar.

Grästorp 5.0 lyfter fram fem principer som hjälper kommunen att ta tillvara alla möjligheter som framtiden erbjuder. Dessa fem principer ska vara vägledande för både tankesätt och arbete i alla verksamheter:

  • värdskap
  • medledarskap
  • innovation
  • digitalisering
  • helhet

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ökade med 1,0 procentenhet jämfört med 2019. Det beror till stor del på coronapandemin.

Total sjukfrånvaro

Statistik för mars saknas på grund av byte av lönesystem.

Arbetsmiljö

Målet med arbetsmiljöarbetet i Grästorps kommun är att främja goda arbetsmiljöer och god hälsa, samt förebygga arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Att fokusera på det friska och på hela arbetssituationen är en nyckel till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv. Under senare delen av 2020 har kommunen arbetat med att utveckla ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.