Händelser av väsentlig betydelse

Grästorps kommun beslutade om en ny styr- och ledningsmodell inför budgetåret 2020. Målen som följs upp i årsrapporten är de som finns i den nya modellen. Rapporten ser också annorlunda ut till följd av modellen.

Covid-19-pandemin har givetvis påverkat kommunens verksamhet och ekonomi, och flera verksamheter har behövt göra nedstängningar under delar av året. Generösa provtagningar har varit en framgångsfaktor i arbetet med att bekämpa viruset, liksom kommunens samverkan med Capio Vårdcentral.

Grästorps kommun tecknade ett överlåtelseavtal med Bygdegårdsföreningen Grästorps konserthus om att ta över ägandeskapet av konserthuset, utan betalning. Enligt redovisningsregelverket och RKR:s rekommendationer ska tillgångar som tagits emot utan ersättning, eller till en ersättning som är väsentligt lägre än tillgångens verkliga värde, redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. Fastigheten har värderats av en extern värderare till 6,5 mkr och tas upp som tillgång i bokföringen. Det innebär också en engångseffekt på resultatet i form av en intäkt på samma belopp.

I samband med övertagandet av konserthuset tecknade kommunen ett nyttjanderättsavtal med föreningen för att få använda konserthuset från och med överlåtelsen. Kommunen avser att rusta upp konserthuset och bygga om lokalerna för att, vid sidan av konserthusets övriga verksamhet, skapa utrymme för ungdomsverksamheten som länge saknat egna lokaler.

Tidigare har Grästorps kommun haft samarbetsavtal kring löneadministration med Skövde kommun. År 2020 bytte kommunen löneadministratör till Lidköpings kommun och bytte därmed även system för löne- och personaladministration till samma system som används av Lidköping.

Kooperativa hyresgästföreningen Trygga Hem vann markanvisningstävlingen som utlystes i augusti för byggnation av trygghetslägenheter på fastigheten Lärkfalken 9. Lägenheterna väntas bli klara till år 2023. Kommunen har kö till trygghetslägenheter och bedömningen är att det redan 2021 behövs omkring 40 lägenheter.

Flera detaljplaner påbörjades under året, bland annat för Brännebacka, området kring Skubbet och Söderskogen.

Lunnevibadet har totalrenoverats under de senaste åren. Renoveringen görs på EPCM-entreprenad1 och kostnaderna för projektet har blivit större än beräknat. Kommunen har skjutit till mer pengar till projektet och Nya Lunnevibadet väntas kunna öppna för allmänheten våren 2021.

Kommunen har tecknat en avsiktsförklaring med Vänersborgs kommun gällande vattenförsörjning eftersom VA-nätet mot Vänersnäs behöver förstärkas. Avsiktsförklaring och VA-försörjningsavtal planeras också för ledningssträckningen mot Järpås i Lidköpings kommun.

Kommunen har även beslutat att byta ut sin fordonsflotta mot elfordon.

Beslut om nya finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning togs i samband med verksamhetsplan och budget för 2021. Det innebär bland annat att kommunen sätter finansiella mål över femårsperioder och dessa mål omfattar ett resultatmål och ett mål för självfinansieringsgrad av investeringar.