Driftredovisning

Sammanställningen visar verksamhetens redovisade resultat och fördelningen mellan kommunens olika verksamheter. I driftredovisningen ingår verksamheternas interna kostnads- och intäktsposter. Dessa poster elimineras sedan i finansförvaltningens redovisning för att resultatet ska bli detsamma som visas i kommunens externredovisning – resultaträkningen. De stora budgetavvikelserna som redovisas på kostnads- respektive intäktssidan i finansförvaltningen beror på elimineringen av dessa poster.

Sammantaget för kommunen blev kostnaderna 1,2 mkr lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna blev 10,1 mkr högre än budgeterat.

Verksamheterna redovisade ett sammanlagt överskott mot budget med 2,7 mkr, en avvikelse som motsvarade 0,8 procent av nettobudgeten. Allmän verksamhets underskott på 5,0 mkr vägs upp av överskott i övriga verksamheter, som tillsammans lämnade ett överskott på 7,7 mkr. En del av underskottet i allmän verksamhet beror på att ansvaret för Lunnevibadets personal och verksamhet flyttades från samhällsbyggnadsverksamhet till allmän verksamhet. Resultatet påverkas också av att kostnader för fysisk planering och bostadsanpassning var höga under året. Även en del av överskottet i samhällsbyggnadsverksamhet beror på organisationsförändringen för Lunnevibadets personal eftersom dessa kostnader redovisas i allmän verksamhet. Måltidsverksamheten hade lägre kostnader samtidigt som intäkterna från fastighetsservice var högre än planerat vilket bidrog till överskottet i verksamheten.

Både social verksamhet och bildningsverksamhet hade lägre personalkostnader än budgeterat. För bildningsverksamhetens del bidrog de lägre personalkostnaderna till att täcka kostnader för gymnasieskolan. Intäkterna från riktade statsbidrag bidrog till överskottet för verksamheten. Social verksamhet har hanterat konsekvenserna av pandemin på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten har haft höga kostnader för åtgärder på grund av covid-19, samtidigt som personalkostnaderna varit lägre då flera verksamheter varit stängda under pandemin och övertalig personal har kunnat styras om. Statlig ersättning för merkostnader (”covid-19 bidraget” från Socialstyrelsen), täckte en stor del av extrakostnaderna i verksamheten. I social verksamhets intäkter ingår bidraget med 3,1 mkr.

Finansförvaltningen redovisade ett överskott med 8,7 mkr exklusive avskrivningar. Grästorps kommuns övertagande av konserthuset gav en jämförelsestörande intäkt på 6,5 mkr som redovisas i finansförvaltningen. Statlig ersättning för sjuklönekostnader uppgick till 3,3 mkr. Av dessa har 2,2 mkr fördelats till verksamheterna utifrån hur stora sjuklönekostnader varje verksamhet haft till augusti. Resten av ersättningen, 1,1 mkr, redovisas i finansförvaltningen. Personalen har fått värdecheckar till lokala butiker, restauranger och service. För detta ändamål har 0,9 mkr tagits ur den finansiella reserven och resterande 0,2 mkr redovisas som överskott.

Arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pensionskostnader gav ett nettoöverskott mot budget med 1,4 mkr. Lägre kostnader vägdes delvis upp av lägre intäkter i finansförvaltningen. Pensionskostnaderna var lägre än kalkylerat, vilket främst beror på kostnaderna för den avgiftsbestämda pensionen. Även lägre personalomkostnader och tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter bidrog till överskottet. I finansförvaltningen redovisades även en kostnad på 0,3 mkr som motsvarande 1/25-del av kostnaden för den statliga medfinansieringen av E20-utbyggnaden.

Nivån på avskrivningarna var en följd av årets investeringar. Avskrivningarna uppgick till 15,4 mkr, vilket var 0,7 mkr lägre än budgeterat men högre än tidigare år.

 


Budgetföljsamhet, mkr

Budgetföljsamhet mkr

Budgetföljsamhet, procent

Budgetföljsamhet procent
NÄMND KOSTNAD INTÄKT NETTOKOSTNAD
Redovisning Avvikelse
mot budget
Redovisning Avvikelse
mot budget
Redovisning Avvikelse
mot budget

Kommunstyrelsen
– allmän verksamhet 63 533 – 12 199 10 680 7 248 52 853 – 4 951
– samhällsbyggnadsverksamhet 97 713 596 64 134 2 204 33 579 2 800
– bildningsverksamhet 140 760 655 15 530 1 275 125 230 1 930
– social verksamhet 184 781 – 270 55 773 2 989 129 008 2 719
Miljö- och byggnämnd 2 101 216 1 155 – 11 946 205
Summa 488 888 – 11 002 147 272 13 705 341 616 2 703
Finansförvaltningen – 60 363 12 247 – 39 479 – 3 572 – 20 884 8 675
Summa 428 525 1 245 107 793 10 133 320 732 11 378
Avskrivningar 15 439 661 15 439 661
SUMMA 443 964 1 906 107 793 10 133 336 171 12 039