Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat blev 27,1 mkr, vilket motsvarade 4 771 kronor per invånare. Resultatet var 18,2 mkr högre än budgeterat. I årets resultat ingår 6,5 mkr som jämförelsestörande intäkt. Jämfört med 2019 ökade resultatet med 15,1 mkr.

Nettokostnadernas ökning på 1,5 procent var lägre än ökningen av skatte- och bidragsintäkterna, som ökade med 5,3 procent jämfört med 2019. Största delen av intäktsökningen bestod av utökade generella statsbidrag.

Grästorps kommun uppfyllde kommunallagens krav på en ekonomi i balans och kravet på god ekonomisk hushållning. Genom kostnadseffektiva lösningar och budgetdisciplin kan Grästorp även framöver ha en stabil ekonomi och långsiktigt klara en nivå som uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning. Investeringarna uppgick till 78,6 mkr netto. Investeringarna kunde inte finansieras enbart genom årets resultat och avskrivningar, vilket gjorde att kommunen tog nya lån samtidigt som likviditeten minskade.

Soliditeten minskade därför också jämfört med 2019. Finansnettot var positivt och bidrog med 0,8 mkr till kommunens resultat.

 

Ekonomin i sammandrag

NYCKELTAL

               
2020 2019 2018 2017 2016
Antal invånare 31 dec 5 685 5 693 5 731 5 750 5 721
   förändring under året – 8 – 38 – 19 29 77
Verksamhetens
   kostnader, inkl avskrivning mkr 428,5 417,7 433,5 433,9 426,2
   intäkter mkr 107,8 101,3 107,0 123,4 126,2
   nettokostnader mkr 336,2 331,3 326,5 310,5 300,0
   nettokostnader/invånare kr 59 133 58 193 56 966 54 007 52 438
Nettoinvesteringar mkr 78,6 37,5 29,2 48,5 17,4
Nettoinvesteringar/invånare kr 13 832 6 594 5 105 8 428 3 044
Utdebitering % 21,99 21,57 21,57 21,57 21,57
Skatteintäkter mkr 265,7 258,0 251,2 243,4 231,6
Totala tillgångar mkr 477,9 406,4 398,3 361,2 331,2
Totala tillgångar/invånare kr 84 013 71 379 69 506 62 810 57 890
Anläggningstillgångar/invånare kr 67 644 55 383 52 621 49 539 44 013
Omsättningstillgångar/invånare kr 15 532 15 061 16 885 13 271 13 877
Avsättning/skuld, pensioner mkr 7,1 7,0 6,3 5,0 4,5
Ansvarsförbindelse, pensioner mkr 131,3 133,5 134,1 137,0 138,1
Anläggningslån, faktisk skuld mkr 151,3 122,6 126,9 102,9 87,0
Låneskuld/invånare kr 26 611 21 539 22 003 17 895 15 207
Eget kapital mkr 211,9 184,8 172,7 166,6 153,5
Eget kapital/invånare kr 37 227 32 459 30 142 28 979 26 833
Soliditet % 44 46 43 46 46
Soliditet inkl ansvarsförbindelse % 17 13 10 8 5
Borgen och förpliktelser 1) mkr 247,5 227,2 212,2 200,9 178,6
Borgen och förpliktelser/invånare kr 41 366 39 903 37 032 34 942 31 214
Likvida medel mkr 49,0 51,6 64,4 44,7 35,0
Likviditet 2) % 88 104 114 94 100
Finansnetto mkr 0,8 – 1,0 – 0,5 – 0,9 – 1,0
Årets resultat/invånare kr 4 771 2 115 1 067 2 282 1 128
Årets resultat i % av skatt och statsbidrag % 7,5 3,5 1,8 4,1 2,1

1) Exklusive ansvarsförbindelse pensioner.
2) Likvida medel och korta fordringar/korta skulder.