Nothänvisningar

Belopp i tkr 2020 2019
1 Verksamhetens intäkter
Nämndrelaterade intäkter 100 171 101 275
Ersättning pensionskostnad 0 42
Reservation för befarade kundförluster – 8 – 45
Försäkringskassan, höga sjuklönekostnader 1 120 – 7
Provision långtidsbevakning 10 13
Övertagande av konserthuset 6 500 0
Ränteintäkter 0 4
Jämförelsestörande poster:
Gåva/Konserthus 6 500 0
Summa verksamhetens intäkter 107 793 101 282
2 Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader – 422 037 – 409 307
Interna poster mellan drift och investering 1 703 2 129
Faktiska personalkostnader – 57 834 – 57 969
Kalkylerade personalkostnader 57 376 58 531
Pensioner – 18 316 – 19 637
Kalkylerade pensionskostnader 15 733 14 317
Löneskatt – 4 621 – 5 040
F-skatt fastigheter – 11 3
Periodiserad kostnad medfinansiering E20 – 313 – 280
Övriga kostnader – 205 – 445
Summa verksamhetens kostnader – 428 525 – 417 698
3 Avskrivningar
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) förslag till avskrivningstider. – 15 439 – 14 879
Från 2015 tillämpas komponentavskrivning för större, nya investeringar.
Belopp i tkr 2020 2019
4 Skatteintäkter
Årets preliminära skatteintäkter 271 151 260 088
Prognos årets slutavräkning – 4 062 – 2 453
Slutavräkning föregående år – 1 390 135
Summa 265 699 257 770
5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 55 526 59 720
Bidrag för LSS-utjämning 9 795 9 602
Fastighetsavgift 12 741 12 018
Regleringsavgift/-bidrag 5 816 4 006
Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag 1 102 – 1 392
Välfärdssatsning 1 146 1 910
Tillfälligt stöd för flyktingmottagning 0 688
Extra generella bidrag beslutade under 2020 10 670 0
Summa 96 796 86 552
6 Finansiella intäkter
Räntor placerade medel 240 291
Övriga ränteintäkter 25 28
Borgensavgifter 516 475
Summa 781 794
7 Finansiella kostnader
Räntekostnader, anläggningslån – 358 – 545
Ränta pensionskostnad 0 – 297
Dröjsmålsränta (leverantörsfakturor) – 1 – 4
Indexuppräkning medfinansiering E20 463 – 496
Försäljningspris FSF – 25 1 960
Bokfört värde FSF 0 – 2 300
Avgift bankgirot – 59 – 96
Summa 20 – 1 778

Belopp i tkr 2020 2019
8 Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjandetillstånd 432 446
IT-system/ Utveckling
Ingående bokfört värde 964 0
därav anskaffningsvärden 0 0
Ingående balans, justering 964
därav ackumulerade avskrivningar 0 0
Nyanskaffning 845 0
Pågående investering 129 0
Årets avskrivning – 212 0
Utgående bokfört värde 1 726 0
därav anskaffningsvärden 974 0
därav ackumulerade avskrivningar – 212 0
Summa 2 158 446
9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Exploateringsmark
Ingående bokfört värde, justeras ingående balans 5 237 0
därav anskaffningsvärden 5 237 1 609
därav justerad ingående balans 0 – 969
därav ackumulerade avskrivningar 0 0
Justerat värde mot omsättningstillgångar 0 640
Markförvärv 14 279 5 614
Försäljning 0 – 1 017
Utgående bokfört värde 19 516 5 237
därav anskaffningsvärden 19 516 5 237
därav ackumulerade avskrivningar 0 0
Förvaltningsfastigheter
Ingående bokfört värde 174 025 174 939
därav anskaffningsvärden 313 078 306 669
Justering anskaffningsvärde 0 – 532
därav ackumulerade avskrivningar – 139 054 – 131 198
Nyanskaffning 711 6 713
Pågående investering 8 416 0
Investeringsbidrag 0 – 304
Justering bokfört värde/nedskrivning 0
Årets avskrivning – 7 265 – 7 324
Utgående bokfört värde 175 887 174 025
Justering anskaffningsvärde 0 0
därav anskaffningsvärden 322 205 313 078
därav ackumulerade avskrivningar – 146 319 – 139 054
Anläggningar/industriell verksamhet
Ingående bokfört värde 25 680 22 727
därav anskaffningsvärden 68 386 64 230
därav ackumulerade avskrivningar – 42 706 – 41 503
Nyanskaffning 168 271
Pågående investering 19 862 3 885
Årets avskrivning – 1 292 – 1 203
Utgående bokfört värde 44 418 25 680
därav avskaffningsvärden 88 416 68 386
därav ackumulerade avskrivningar – 43 998 – 42 706
Gator, vägar, gatubelysning
Ingående bokfört värde 36 454 33 601
därav anskaffningsvärden 70 562 66 152
därav ackumulerade avskrivningar – 34 108 – 32 551
Nyanskaffning/netto 1 435 3 007
Pågående investering 4 175 2 011
Investeringsbidrag – 442 – 608
Årets avskrivning – 1 584 – 1 557
Utgående bokfört värde 40 038 36 454
därav anskaffningsvärden 75 730 70 562
därav ackumulerade avskrivningar – 35 692 – 34 108
Fastigheter för annan verksamhet
Ingående bokfört värde 3 378 0
därav anskaffningsvärden 3 528 0
därav ackumulerade avskrivningar – 150 0
Nyanskaffningar 4 092 3 528
Pågående investering 64 0
Årets avskrivning – 377 – 150
Utgående bokfört värde 7 157 3 378
därav anskaffningsvärden 7 684 3 528
därav ackumulerade avskrivningar – 527 – 150
Övriga fastigheter/anläggningar
Ingående bokfört värde 49 370 39 804
därav anskaffningsvärden 82 904 70 921
därav ackumulerade avskrivningar – 33 534 – 31 117
Nyanskaffningar 16 685 1 220
Pågående investering 9 320 10 763
Årets avskrivning – 2 646 – 2 417
Utgående bokfört värde 72 729 49 370
därav anskaffningsvärden 108 909 82 904
därav ackumulerade avskrivningar – 36 180 – 33 534
Summa utgående bokfört värde 359 745 294 144
därav anskaffningsvärden 622 460 543 695
därav ackumulerade avskrivningar – 262 715 – 249 551
Belopp i tkr 2020 2019
10 Maskiner och inventarier
Maskiner
Ingående bokfört värde 5 497 5 919
därav anskaffningsvärden 13 449 12 885
därav ackumulerade avskrivningar – 7 952 – 6 966
Nyanskaffning 2 431 564
Försäljning – 178 0
Justering – 74 0
Årets avskrivning – 983 – 986
Utgående bokfört värde 6 693 5 497
därav anskaffningsvärden 15 702 13 449
därav ackumulerade avskrivningar – 8 935 – 7 952
Inventarier
Ingående bokfört värde 4 999 4 407
därav anskaffningsvärden 31 014 29 246
därav ackumulerade avskrivningar – 26 015 – 24 839
Nyanskaffningar 148 1 768
Pågående investering 1 449 0
Avyttring/utrangering 0 0
Justering – 963
Årets avskrivning – 1 043 – 1 176
Utgående bokfört värde 4 590 4 999
därav anskaffningsvärden 31 162 31 014
därav ackumulerade avskrivningar – 27 058 – 26 015
Konst
Ingående bokfört värde 0 0
därav anskaffningsvärden 0 0
därav ackumulerade avskrivningar 0 0
Nyanskaffningar 1 192 0
Avyttring/utrangering 0 0
Årets avskrivning 0 0
Utgående bokfört värde 1 192 0
därav anskaffningsvärden 1 192 0
därav ackumulerade avskrivningar 0 0
Övriga inventarier
Ingående bokfört värde 232 223
därav anskaffningsvärden 1 553 1 511
därav ackumulerade avskrivningar – 1 321 – 1 288
Nyanskaffningar 0 42
Årets avskrivning – 36 – 33
Utgående bokfört värde 196 232
därav anskaffningsvärden 1 553 1 553
därav ackumulerade avskrivningar – 1 357 – 1 321
Summa utgående värde 12 671 10 728
därav anskaffningsvärden 49 609 46 016
därav ackumulerade avskrivningar – 37 350 – 35 288
Leasing
Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år 2 144 117 1 625 434
Senare än 1 år men inom 5 år 2 805 661 1 716 179
Senare än 5 år 0 0
4 949 777 3 341 613
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år
Totala minimileaseavgifter 0 29 332
Framtida finansiella kostnader 0 – 31
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0 29 301
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:
Inom 1 år 0 29 301
Senare än 1 år men inom 5 år 0 0
Senare än 5 år 0 0
0 29 301
11 Aktier och andelar
Grästorps Fjärrvärme AB 2 688 2 688
Naturgaskonsortiet, Skaraborg 6 6
Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag 0 0
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 385 385
SKR Företag AB/Inera AB 43 43
Summa aktier 3 122 3 122
Stiftelsen Bergagården 10 10
Laxfond Vänern 20 20
Västergötlands turistråd 5 5
Grästorp Energi, reglering med
Grästorps Fjärrvärme AB 10 10
Kommuninvest ekonomisk förening 6 167 5 067
Göliska IT 604 604
KHF Trygga Hem i Grästorp 42 42
Summa andelar 6 858 5 758
Summa aktier och andelar 9 980 8 880

Belopp i tkr 2020 2019
12 Långfristiga fordringar
Långfristig fordran förlagslån Kommuninvest ekonomisk förening 0 1 100
Summa långfristiga fordringar 0 1 100
13 Bidrag till statlig infrastruktur
Medfinansiering enligt beslut oktober 2014 7 000 7 000
Upplösning 1/25-del om året till och med år 2038
Upplösning till och med 2020 – 1 960 – 1 680
Summa 5 040 5 320
14 Fordringar, kortfristiga
Kundfordringar 3 407 3 071
Skatt- och statsbidragsfordringar 22 803 17 390
Övriga fordringar 13 121 13 692
Summa 39 500 34 153
15 Kassa och bank
Kassa, växelkassa 22 28
Plusgiro 231 231
Bank 48 716 51 333
Summa 48 969 51 592
16 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning 184 788 172 745
Justering ingående balans andelar Kommuninvest 0 0
Eget kapital efter justering 184 788 172 745
17 Årets resultat enligt resultaträkning 27 125 12 043
Justering av årets resultat 0 0
Årets resultat inklusive justering 27 125 12 043
18 Utgående eget kapital med hänsyn tagen till årets resultat 211 913 184 788
Rörelsekapital – 12 243 3 215
Anläggningskapital 224 157 181 573
Eget kapital 211 914 184 788
19 Resultatutjämningsreserv
År 2013 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv.
Ingående värde av resultatutjämningsreserv 13 500 12 500
Årets avsättning 0 1 000
Utgående värde av resultatutjämningsreserv 13 500 13 500
20 Avsättningar
Pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 inklusive ränta
Ingående avsättning 5 647 5 036
Ränteuppräkning 0 18
Basbeloppsuppräkning 0 42
Årets utbetalningar 0 – 123
Intjänad PBF/PRF 63 576
Övrig post 0 30
Intjänad förtroendevalda OPF-KL 0 68
Utgående avsättning 5 710 5 647
Ingående avsättning löneskatt 1 370 1 222
Ränteuppräkning 0 4
Basbeloppsuppräkning 0 10
Årets utbetalningar 0 – 30
Intjänad PBF/PRF 15 140
Övrig post 0 7
Intjänad förtroendevalda OPF-KL 0 16
Utgående avsättning löneskatt 1 385 1 370
Summa avsättningar 7 094 7 015
Aktualiseringsgrad 99,0 % 99,0 %
Aktualiseringsgrad avser 2020.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
Antal visstidsförordnanden
Politiker 2,0 2,0
Tjänstemän 0 0
21 Andra avsättningar
Medfinansiering E20 enligt beslut oktober 2014 7 000 7 000
Indexuppräkning medfinansiering E20 till och med 2019 1 154 658
Indexuppräkning medfinansiering E20 år 2020 – 1 095 496
Medfinansiering cykelväg Mjölån enligt beslut december 2017 0 1 000
Summa 7 059 9 154
Belopp i tkr 2020 2019
22 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 122 876 126 098
Nya lån/konverterade lån 89 912 66 860
Kalkylerad amortering innevarande år 4 970 4 970
Verklig amortering/inlösta lån – 60 870 – 71 175
Kalkylerad amortering nästkommande år – 5 970 – 4 970
Anslutningsavgift 547 1 257
Årlig återföring anslutningsavgift – 181 – 164
Summa 151 284 122 876
23 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 28 659 22 788
Förutbetalda intäkter 11 121 8 199
Räntor, upplupna 58 23
Övriga skulder 42 506 33 672
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid 18 200 17 848
Summa 100 544 82 530
24 Borgensåtagande egna hem
Motsvarar 40 procent vid eventuell förlustförsäljning av återstående kapital inklusive ränta.
SBAB Bank AB 2 57
Summa 2 57
25 Övriga förpliktelser
Grästorp Energi ekonomisk förening 11 740 12 633
Grästorp Energi AB 552 736
IK Gauthiod 454 594
Bygdegårdsföreningen Grästorps konserthus 100 100
Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomisk förening 95 322 72 757
KHF Trygga Hem i Grästorp 139 292 140 348
Summa 247 460 227 168
Grästorps kommun har i oktober 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Grästorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 31 december 2020 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 802 tkr och totala tillgångar till 525 483 416 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 192 315 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 206 126 tkr.
26 Ansvarsförbindelser
Pensionsåtaganden intjänade före 1998
Ingående ansvarsförbindelse 107 405 107 884
Ränteuppräkning 0 713
Basbeloppsuppräkning 0 2 341
Försäkring IPR/partiell inlösen 0 0
Gamla utbetalningar 0 – 5 292
Aktualisering 0 0
*Övrig post – 1 729 1 532
Beräkning förtroendevald 0 227
Utgående avsättning 105 676 107 405
Ingående avsättning löneskatt 26 057 26 172
Ränteuppräkning 0 173
Basbeloppsuppräkning 0 568
Försäkring IPR/partiell inlösen
Gamla utbetalningar 0 – 1 284
Aktualisering 0 0
Övrig post – 419 372
Beräkning förtroendevald 0 55
Utgående avsättning löneskatt 25 638 26 057
Summa 131 313 133 462
Kapital i överskottsfonden hos KPA
Pensionsförsäkring AB 1 302 1 302
Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser i balansräkning (not 30) 7 094 7 017
Pensionsförpliktelser i
ansvarsförbindelsen (not 36) 131 313 133 462
Summa totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt (återlån) 138 407 140 479
Inga placeringar avseende pensionsmedel finns.

Belopp i tkr 2020 2019
27 Årets resultat, före extraordinära poster
Beloppet överförs från resultaträkningen, motsvarar resultat före extraordinära poster 27 125 12 043
28 Ej likviditetspåverkande poster
Skuldförändring och finansiell kostnad inklusive löneskatt på avsättning pensioner 78 758
Reglering avsättning E20 – 464 0
Reglering värde markreserv 0 969
Förlust/värdereglering FSF 25 – 340
Konserthuset – 6 500 0
Justeringspost – 193 377
Summa – 7 054 1 764
29 Förvärv materiella anläggningar
IT-investeringar – 2 169 – 1 183
Fastighetsförvärv – 6 879 – 4 645
Maskiner och inventarier – 2 432 – 172
Säkerhets- och trygghetsåtgärder – 1 164 65
Förskolan Äventyret – 186 – 456
VA/gata 0 – 5 006
Lunneviskolan 0 0
Skogsgläntan 0 – 63
Åse & Vistehallen anpassning – 30 0
Fritidsgård/konserthuset – 219 0
Familjecentral 0 – 4 384
Välfärdsteknologi – 148 – 202
Brännebacka södra 0 – 567
Centrumutveckling – 871 – 388
Brännebacka södra etapp 3 – 560 – 39
Lunnevibadet – 15 102 – 6 824
Gatubelysning Frambo – 18 – 15
Gatubelysning Tengene – 36 – 25
Gatubelysning gång- och cykelväg Forshall – 48 – 29
Lunnevi IP, konstgräs 0 – 1 922
Lunneviskolan 0 – 244
Ungdomssatsning – 220 – 507
Exploateringsområde kommande – 8 826 – 1 959
Lunnevi IP – 6 446 – 1 235
Fritidsanläggning/motionsspår – 2 175 – 500
Fastighetsförvärv Örnen 7 0 – 3 300
Inventarier hemtjänst/familjecentral 0 – 401
Gång- och cykelväg tätort – 2 105 0
Gång- och cykelväg Rönnvägen – 3 515 0
Vatten och avlopp – 19 861 0
Nordstadsparken – 1 228 0
Planerat underhåll, mindre investeringar – 4 397 – 3 538
Summa – 78 635 – 37 539
Belopp i tkr 2020 2019
30 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Andelar Göliska IT 0 0
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0 0
Indexuppräkning medfinansiering E20 0 – 496
Återföring del av medfinansiering E20 0 280
Andelar förlagslån Kommuninvest – 1 100 0
Summa – 1 100 – 216
31 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
FSF AB 0 2 300
Upplösning E20 280 0
Summa 280 2 300
32 Nya lån
Nya lån 33 800 0
Konverterade lån 56 113 66 860
Summa 89 913 66 860
33 Amortering av skuld
Amortering innevarande år – 4 757 – 4 315
Konverterade/inlösta lån – 56 113 – 66 860
Återförda kalkylerade amorteringar innevarande år 4 970 4 970
Kalkylerade amorteringar nästkommande år – 5 970 – 4 970
Summa – 61 870 – 71 175
34 Ökning av långfristiga fordringar
Anslutningsavgifter, 85 procent av totalinkomsten
periodiseras 547 1 257
Summa 547 1 257
35 Minskning av långfristiga fordringar
Årets återföring av periodiserade anslutningsavgifter – 180 – 165
Andelar förlagslån Kommuninvest 1 100 0
Summa 920 – 165