Samhällsbyggnadsverksamheten

Beskrivning av verksamheten

Samhällsbyggnad omfattar verksamheter inom gata, park, VA, fastigheter och kost. Verksamheten ansvarar för fysisk planering, underhåll av gator, parker och grönytor, förvaltning av kommunens fastigheter, inklusive lokalvård. Kostenheten ansvarar för måltiderna i allt från förskolan till äldreomsorgen.

Viktiga händelser under året

Arbetet inom samhällsbyggnad löpte på inom alla enheter. Ansvaret för Lunnevibadets personal flyttades till allmän verksamhet men förvaltningen av badet kvarstår inom samhällsbyggnadsverksamheten. I juli tog kommunen över ägandet av konserthuset vilket också belastar förvaltning av fastigheter. Kommunen köpte fastigheten Havsmåsen 3 i början av året och lägenheterna på Velandagatan blev också klara under året.

Verksamheten anställde en samhällsplanerare som har arbetat med översiktsplanen och detaljplanerna för att möjliggöra nybyggande i flera områden. Verksamheten har också anställt en ny projektledare som bland annat driver fastighetsprojekt i kommunen.

Park- och gatuenheten har avverkat en stor mängd av kommunens granskog och genomfört planerade underhållsåtgärder.

Kostenheten hade en minskad råvaruåtgång både inom förskola och äldreomsorg. Orsaken var en högre sjukfrånvaro bland elever och att Jon Jespers restaurang var stängd under våren och sommaren som en följd av pandemin. Miljöpåverkan från måltiderna mätt i koldioxidekvivalenter (CO2) minskade med 20 procent jämfört med 2019.

Verksamheten genomförde ett flertal projekt, både i egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Framtiden

Det byggs för fullt i Grästorp och arbetet med översiktsplan och detaljplaner fortsätter. Detaljplansbudget flyttas till samhällsbyggnad, vilket ger en bättre helhetssyn när det gäller ekonomisk planering. Det strategiska arbetet med att utveckla samverkan kring vattenförsörjningen fortsätter 2021.

Inom verksamheten finns ett behov av att kartlägga processer för att möta nya förväntningar som tillkommer i samband med stora investeringar.

I och med att kommunen växer, behöver även den kommunala infrastrukturen utökas och anpassas. Utvecklingen av Grästorp omfattar stora investeringar 2021 och fortsatt höga investeringar de närmaste åren. Utmaningen är att få kontroll på de önskemål som finns för att göra kommunen attraktiv och kostnader som dessa önskemål för med sig.

Ekonomiskt resultat och nyckeltal

Samhällsbyggnadsverksamhetens resultat blev ett överskott med 2,8 mkr. Överskottet kan till stor del härledas till Lunnevibadets renovering samt flytten av badets personal till allmän verksamhet.

Överskottet beror också på högre intäkter för externa arbeten för fastighetsenheten. Även lägre kostnader för personal och inköp av råvaror på kostenheten bidrog till överskottet.

Ekonomi

(tkr) Bokslut
2020
Bokslut
2019
Bokslut
2018
Intäkter 64 134 66 540 65 319
Kostnader 97 713 97 933 97 362
Nettokostnader 33 579 31 393 32 043
Budget 36 379 32 300 33 227
Budgetavvikelse 2 800 907 1 184

Nyckeltal

(tkr) År 2020 År 2019 År 2018
Antal anställda 51 56 60
Antal män 19 20 37
Antal kvinnor 32 36 23
Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader 29 29 29

Gt7Miljöbild villaområde blomma högupplöst