Balanskravsresultat

Från budgetåret 2000 kräver lagen att kommunens budget ska vara balanserad, det vill säga att intäkterna måste vara större än kostnaderna. För att uppfylla kravet räcker det inte att redovisa ett positivt resultat på sista raden i balansräkningen. Kommunen måste göra en särskild balanskravsutredning för att svara på frågan om kommunen uppnår ekonomisk balans. Har kommunen en resultatutjämningsreserv ska förändringen av reserven också redovisas i balanskravsutredningen.

Balanskravsutredning

(mkr) 2020 2019 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen 27 125 12 043 6 113
Justering av samtliga realisationsvinster +340
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 27 125 12 383 6 113
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv – 1 000
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat 27 125 11 383 6 113

Utredningen visar att kommunen klarade balanskravet. Resultatutjämningsreserven uppgick till 13,5 mkr vid årsskiftet. Kommunen gjorde ingen ytterligare avsättning av pengar till resultatutjämningsreserven. Av tidigare balanskravsutredningar framgår även att kommunen klarade balanskravet åren 2000–2002 och 2005–2017, men inte åren 2003–2004. Enligt kommunallagen ska kommunen återställa det negativa resultatet om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstigit intäkterna. Kommunen ska även återställa det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige kan besluta att låta bli att göra en sådan reglering, om det finns synnerliga skäl. Den kommunala redovisningslagen anger i sin tur att om fullmäktige beslutar att inte återställa ett negativt resultat, ska kommunen i förvaltningsberättelsen för det aktuella året skriva att man beslutat att inte reglera underskottet. Kommunen ska redogöra för sina skäl till beslutet och även beskriva när och på vilket sätt man i stället tänker återställa det negativa resultatet.