Förväntad utveckling

Konjunkturen förväntas bli starkare 2021. Det nuvarande låga resursutnyttjandet gör att bnp- tillväxten kan bli hög när återhämtningen tar fart. Bedömningen är att både bnp-tillväxt och sysselsättning utvecklas positivt särskilt under andra halvan av 2021. Utvecklingen av skatteunderlaget är en viktig del i kommunens ekonomi. Konjunkturåterhämtningen bedöms öka skatteunderlaget 2021. Trots det har samhällsekonomin en lång väg kvar till återhämtning. Effekterna på arbetsmarknaden kan bli långvariga med en utdragen återhämtning av sysselsättningen. SKR bedömer att andelen arbetslösa kommer att vara 8 procent i genomsnitt de kommande tre åren. Den samhällsekonomiska utvecklingen både i Sverige och globalt påverkas i hög grad av pandemins fortsatta utveckling och vaccinationers påverkan på den. Att få kontroll över pandemin är avgörande för utvecklingen under flera år framåt.

Inflationstakten väntas stiga kommande år och närma sig 2,0 procent år 2024. Riksbankens styrränta bedöms ändå bli kvar på låga nivåer de närmaste åren.

Bostäder och befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen tillsammans med ökad efterfrågan på välfärd innebär ett ökat kostnadstryck. Samtidigt som den yrkesverksamma andelen av befolkningen minskar, kommer den ökade andelen äldre i kommunen att påverka kostnadsutvecklingen. Det finns ett stort behov av boenden för äldre, både i form av särskilda boenden och trygghetslägenheter. Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Grästorp ska bygga ett antal trygghetslägenheter i närheten av vårdcentrum. Förhoppningsvis kan det även bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden då äldre invånares bostäder då kan bli tillgängliga för yngre och familjer. Kommunen gör flera åtgärder för att locka fler att flytta till Grästorp, som att ta fram detaljplaner för nya bostäder. På längre sikt kan det öka andelen invånare i yngre åldersgrupper som behöver förskola och skola.

Även löneutvecklingen påverkar planeringsförutsättningarna åren framöver. På lite längre sikt kommer kommunens löpande pensionsutbetalningar att öka, eftersom fler personalgrupper i organisationen uppnår brytpunkten för förmånsbestämd ålderspension.

Investeringar påverkar kommunens ekonomi

De senaste årens höga investeringstakt tillsammans med fortsatt stora planerade investeringar kommande år påverkar kommunens kostnader då en allt större del av intäkterna går till bland annat ökade avskrivningar. Med den budgeterade resultatutvecklingen kan kommunen inte finansiera investeringarna med egna pengar, utan behöver öka sina lån för att täcka investeringsutgifterna. Det blir därför allt viktigare att anpassa kostnaderna genom prioriteringar och omprövning av verksamhet och investeringsnivåer. Det krävs prioriteringar för att hålla investeringarna på en nivå som kommunen har råd med på lång sikt. Ökade lån ger högre risknivå i kommunens ekonomi samtidigt som soliditeten blir lägre.

Fortsatt arbete med Grästorp 5.0

En lärande och innovativ organisation är en förutsättning för att tänka nytt och prova nya arbetssätt. Grästorps kommun tar stora kliv inom digitalisering där flera projekt pågår inom kommunens olika verksamheter. Grästorp 5.0 med principerna värdskap, medledare, helhet, digitalisering och innovation är en viktig del i arbetet. Både digitalisering och samverkan i olika former är nycklar till att möta de utmaningar kommunen står inför.