Allmän verksamhet

Beskrivning av verksamheten

Allmän verksamhet omfattar politik och revision, ekonomi, personal, kansli, kommunikation, digitalisering samt kultur och fritid, bibliotek och ungdomsverksamhet. Den ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, omvärldsbevakning, samhällsservice, information och marknadsföring.

Viktiga händelser under året

Under året har allmän verksamhet organiserats om. I april flyttades ansvaret för Lunnevibadet från samhällsbyggnad till allmän verksamhet. I juli tog kommunen över ägandet av konserthuset, som kommer att drivas inom allmän verksamhet. Det innebär också en ny ungdomsverksamhet som kan drivas i konserthusets lokaler. När det gäller unga grästorpare har verksamheten även satsat på ”unga kommunutvecklare” för att hitta nya metoder som ökar ungas delaktighet i samhällsutveckling och kulturutbud.

I augusti skapades enheten för digitalisering och innovation. Digitaliseringen fick en extra skjuts på grund av pandemin och behovet av distansarbete som innebar nya digitala arbetssätt, med särskilt fokus på det digitala bemötandet av turister. Ett antal nya e-tjänster har införts inom flera områden. En digital coach har stärkt biblioteket och arbetat för att motverka det digitala utanförskapet. Det har även lett till ökad utlåning av digitala medier.

Flytten av löneadministration från Skövde till Lidköping blev klar och Grästorp har nu samma lönesystem som de andra V6-kommunerna. Nytt ärendehanteringssystem infördes i början av året och fungerar bra. Upphandlingen av nytt ekonomisystem och telefoni för V6-kommunerna blev klart och projektering pågår.

Arbetet med platåbergens geopark och vandringsleder längs Halle- och Hunneberg fortsätter. Intresset för utomhusaktiviteter har ökat under pandemin och verksamheten har erbjudit olika aktiviteter för att möta intresset.

Kommunens engagemang i Näringslivssamverkan Grästorp (NSG) fortsätter och Grästorp är bland de fem bästa kommunerna i Sverige vad gäller service och bemötande till företag. Grästorp har även arbetat med hållbarhetsfrågor och startat projektet Rätt från slätt med syfte att undersöka lokala affärsmöjligheter kring gröna proteiner.

Allmän verksamhet har genomgått en stor omvandling de senaste åren, i form av både samverkan med andra kommuner, påverkan av oförutsedda händelser och planerade förändringar. Förändringarna gör att verksamheten ser framtiden an med tillförsikt.

Framtiden

Allmän verksamhet fortsätter förbättra profileringen av varumärket Grästorp. Arbetet med Heltidsresan och att vara en attraktiv arbetsplats fortsätter.

Det nya ekonomisystemet ska vara i drift i april 2021 och det innebär nya processer och rutiner som påverkar hela organisationen. Verksamheten för fysisk planering flyttas till samhällsbyggnadsverksamheten. Digitaliseringen fortsätter genom flera projekt, bland annat digital signering, och den digitala mognaden ökar i alla verksamheter.

Samordning både internt inom kommunen och med företag och myndigheter är av stor betydelse för kommunens framgång och en hållbar utveckling. Allmän verksamhet fortsätter fokusera på bland annat personalförsörjning, digitala utvecklingsfrågor och olika kommunikationssätt med invånarna.

Ekonomiskt resultat och nyckeltal

Verksamheten redovisade ett underskott med drygt 4,9 mkr. Verksamhetens resultat påverkades också av övertagandet av Lunnevibadets personal sedan april, samtidigt som budgeten för personalen låg under samhällsbyggnadsverksamheten. Underskottet beror på högre kostnader för fysisk planering, som detaljplanskostnader och förstudier inför investeringar. Även högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag och personal påverkade resultatet negativt.

Allmän verksamhet hade däremot högre intäkter för försäljning av verksamheter och lönebidrag. I periodens intäkter ingår även statliga ersättningar för sjuklönekostnader på grund av covid-19-pandemin. Pandemin påverkade även kostnaderna, då verksamheten inte kunnat arrangera planerade kulturella evenemang. Färre resor med färdtjänst och anropsstyrd trafik och färre utbetalningar av extra föreningsbidrag minskade också kostnaderna 2020.

Ekonomi

(tkr) Bokslut
2020
Bokslut
2019
Bokslut
2018
Intäkter 10 680 20 749 19 496
Kostnader 63 532 68 811 66 505
Nettokostnader 52 852 48 062 47 009
Budget 47 902 48 253 48 016
Budgetavvikelse – 4 950 191 1 007

Nyckeltal

(tkr) År 2020 År 2019 År 2018
Kommunledning och revision (kostnad per invånare) 549 566 488
Färdtjänst (kostnad per invånare) 113 209 185
Räddningstjänst (kostnad per invånare) 1 010 972 948
Räddningstjänst (Antal utryckningar) 97 107 154

Gt5Simbassäng närbild högupplöst