Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Not 2020 2019 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Årets resultat 27 27 125 12 043 6 113
Justering för av- och nedskrivningar 14 106 15 897 13 462
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 28 – 7 054 1 764 1 117
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 34 177 29 704 20 692
Ökning/minskning, kortfristiga fordringar – 5 180 – 1 753 – 2 645
Ökning/minskning, förråd och exploateringstillgångar 0 0 1 841
Ökning/minskning, kortfristiga skulder 18 027 – 2 050 5 236
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 47 024 25 901 25 124
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 29 – 78 635 – 37 539 – 29 258
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 298 0 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 30 – 1 100 – 216 – 401
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 31 280 2 300 0
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 79 157 – 35 455 – 29 659
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån 32 89 913 66 860 79 425
Amortering av skuld 33 – 61 870 – 71 175 – 55 389
Ökning av långfristiga fordringar 34 547 1 257 282
Minskning av långfristiga fordringar 35 920 – 165 – 129
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 29 510 – 3 223 24 189
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början 51 592 64 369 44 715
Likvida medel vid årets slut 48 969 51 592 64 369