Balansräkning

Belopp i tkr Not 2020 2019 2018
TILLGÅNGAR  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 384 554 315 298 295 970
Immateriella anläggningstillgångar 2 158 446 461
Immateriella anläggningstillgångar 8 2 158 446 461
Materiella anläggningstillgångar 372 416 304 872 283 229
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 359 745 294 144 272 681
Maskiner och inventarier 10 12 671 10 728 10 548
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 9 980 9 980 12 280
Aktier och andelar 11 9 980 8 880 11 180
Långfristiga fordringar 12 0 1 100 1 100
Bidrag till statlig infrastruktur 13 5 040 5 320 5 600
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 88 300 85 745 96 768
Förråd och exploateringstillgångar 0 0 0
Fordringar 14 39 331 34 153 32 399
Kassa och bank 15 48 969 51 592 64 369
SUMMA TILLGÅNGAR 477 894 406 363 398 338
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL, vid årets början 16 184 788 172 745 166 632
Årets resultat, inklusive justering 17 27 125 12 043 6 113
EGET KAPITAL, vid årets slut 18 211 913 184 788 172 745
– resultatutjämningreserv 19 13 500 13 500 12 500
– övrigt eget kapital 198 413 171 288 160 245
AVSÄTTNINGAR 14 153 16 169 14 916
Pensioner och liknande förpliktelser 20 7 094 7 015 6 258
Andra avsättningar 21 7 059 9 154 8 658
SKULDER 251 828 205 406 210 677
Långfristiga skulder 22 151 284 122 876 126 098
Kortfristiga skulder 23 100 544 82 530 84 579
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 477 894 406 363 398 338
Panter och ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 247 462 227 225 212 232
Borgensåtaganden egnahem 24 2 57 64
Övriga förpliktelser 25 247 460 227 168 212 168
Ansvarsförbindelser 131 313 133 462 134 056
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 26 131 313 133 462 134 056
– därav särskild löneskatt 25 637 26 057 26 172