Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning görs på bokföringsmässiga grunder och följer god redovisningssed enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR. Rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR) används där det är tillämpligt.

Kostnader och intäkter, skulder och fordringar, i redovisningen periodiseras för att belasta rätt period och för att räkenskaperna ska bli rättvisande.

Enligt RKR:s rekommendation R2 ska intäkter från gåvor redovisas under verksamhetens intäkter. Enligt LKBR ska tillgångar som kommunen tagit emot utan ersättning, eller till en ersättning som väsentligt understiger tillgångens verkliga värde, redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. Konserthuset som Grästorps kommun tagit emot redovisas därför som intäkt till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. Intäkten betraktas som en jämförelsestörande post i räkenskaperna.

Kommunen gjorde undantag från rådets rekommendationer i följande fall:

• Rekommendation R4. Materiella anläggningstillgångar av mindre värde skrevs av från det år (12 månader) då anläggningen togs i bruk eller var färdig. Det är ett avsteg från rekommendationen som anger att all avskrivning ska ske vid den tidpunkt då anläggningen tas i bruk. Då det endast avser tillgångar av mindre värde är skillnaden marginell och får ingen avgörande ekonomisk betydelse i redovisningen. Med hänsyn till anläggningens totala avskrivningstid bedömer kommunen att det inte finns något hinder för detta.

• Rekommendation R5. Redovisning av hyres- och leasingavtal tillämpades inte enligt rekommendationen. Alla leasingavtal redovisades som hyresavtal. Däremot lämnades upplysningar om leasingavtalens omfattning och löptider i nothänvisningarna, vilket bedöms ge tillräcklig ekonomisk information.

• Rekommendation R2. Inkomst från anslutningsavgifter periodiserades mot investeringsutgiftens avskrivningstid. Av det totala beloppet för anslutningsavgifter periodiserades 85 procent, medan 15 procent bokfördes som intäkt i driftredovisningen för att täcka uppkomna kostnader i samband med anslutningen. Vid lägre belopp, upp till 250 tkr, intäktsfördes anslutningsavgifterna i sin helhet, eftersom en periodisering över tillgångens avskrivningstid inte skulle vara meningsfull med hänsyn till beloppens storlek.

Exploaterad tomtmark som gjorts i ordning till försäljning klassificerades som omsättningstillgång. De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och oreglerad övertid skuldbokfördes och kostnaden redovisades på verksamhetsnivå. Den avgiftsbestämda delen av pensionerna, inklusive AKAP-KL, bokfördes under kortfristiga skulder med utbetalning 2021. För den förmånsbestämda delen har kommunen en försäkringslösning. Intjänad pension före 1998 redovisades i sin helhet som ansvarsförbindelse (blandmodellen). Beräkningsunderlaget för pensioner utgår från riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 17). Kostnaden för löneskatt på pensioner behandlades i redovisningen på samma sätt som pensionskostnaden. Den sammanställda redovisningen upprättades enligt förvärvsmetoden. På investeringar i materiella anläggningstillgångar som pågick över bokslutsdagen gjordes ingen avskrivning. Anläggningstillgångar togs upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar.

Avskrivningstiden för tillgångar beräknas utifrån en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. De generella avskrivningstider kommunen tillämpade i bokslutet 2020, utan tillämpning av komponentavskrivning, framgår i tabellen.

I 2020 års bokslut tillämpade kommunen komponentavskrivning av större färdigställda objekt. Arbetet med att anpassa redovisningen till nya avskrivningsregler fortsätter genom en löpande översyn av komponentindelning för nya pågående objekt. Kommunen har inte påbörjat någon översyn av äldre objekt. En anpassning av kostnaderna för planerat underhåll genomfördes helt, eftersom de aktiverades i bokslutet.

Avskrivningstider ÅR
Inventarier 3–10
Fordon 10
Bostadshus 20–33
Idrottsanläggningar 20
Byggnader 20–33
Gator och vägar 33
VA-verk, ledningsnät 35

Avskrivningstider som används där komponentavskrivning inte tillämpas.

Känslighetsanalys  
(mkr) Resultatpåverkan
Löneökning med 1 procent – 2,6
10 heltidstjänster +/– 5,1
Ökad upplåning med 10 mkr 0,03
Ränteförändring med 1 procent +/– 2,2
Förändring av generella statsbidrag och utjämningssystem med 1 procent +/– 1,0
Skattehöjning med 1 krona 12,1

Analys av hur resultatet påverkas vid olika förändringar av de ekonomiska förutsättningarna.