Den kommunala koncernen

Sammanställd redovisning

Redovisningen ger en samlad bild av den totala ekonomiska ställningen för kommunen och dess bolag. I den sammanställda redovisningen ingår Grästorps kommun och Grästorps Fjärrvärme AB, GFAB. Bedömningen är att Grästorps Fjärrvärmes bidrag till koncernredovisningen inte är av väsentligt värde. Därför lämnas uppgifter om sammanställda räkenskaper endast i upplysningssyfte. Sammanställningen baseras på kommunens och bolagets resultat- och balansräkningar. Alla interna mellanhavanden är borttagna från redovisningen. Kommunens redovisningsprinciper var vägledande när redovisningen upprättades. I aktiebolag anses kommunen ha ett väsentligt inflytande om den har en röstandel på minst 20 procent, vilket gäller för Grästorps Fjärrvärme där kommunens andel är 40,2 procent. Bolaget ägdes tidigare helt av Grästorps kommun, men numera äger Lantmännen Agrovärme AB, resterande andel på 59,8 procent.

Grästorps Fjärrvärme AB producerar och säljer fjärrvärme i Grästorps tätort. Energin framställs av biobränsle och distribueras via fjärrvärmekulvert till fastigheter i Grästorps tätort. Panncentralen i Grästorp är integrerad med kulvertnätet. Bolagets verksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Den anmälningspliktiga produktionen stod för den klart dominerande delen av bolagets nettoomsättning. Bolaget har ett kontrollprogram för att besiktiga utsläpp och ta hand om restprodukter.

Bolagets resultat 2020 blev 1,2 mkr efter bokslutsdispositioner. Försäljningsintäkterna uppgick till 8,3 mkr och kostnaderna, inklusive avskrivningar och bokslutsdispositioner, var 7,1 mkr, vilket gav ett rörelseresultat på 1,2 mkr. Bolagets balansomslutning blev 28,5 mkr, varav eget kapital var 27,3 mkr. Bolaget har inga långfristiga skulder och soliditeten uppgick till 96 procent.

Grästorps kommun är även delägare i andra verksamheter där kommunens andel är mindre än 10 procent. Kommunens ekonomiska åtagande i dessa verksamheter är försumbart och ingår därför inte i den sammanställda redovisningen. Kommunens engagemang i Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Grästorp ingår heller inte i sammanställningen.

Kommunen är medlem i Göliska IT, ett kommunalförbund som ägs gemensamt av kommunerna Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Vara och Grästorp. Göliska IT levererar it-drift till medlemskommunerna och flera kommunala bolag. Grästorps ägarandel är 6,2 procent. Det är en relativt liten andel och därför ingår bolaget inte i den sammanställda redovisningen.

Kommunen är också medlem i Skaraborgs Kommunalförbund, Tolkförmedling Väst samt Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

 

SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 2020

Belopp i tkr Kommunen Koncernen Koncernen
2019 2018
Verksamhetens intäkter 107 793 110 011 103 604 109 164
Verksamhetens kostnader – 428 525 – 429 884 – 419 487 – 421 598
Avskrivningar – 15 439 – 15 686 – 15 051 – 13 620
Verksamhetens nettokostnader – 336 171 – 335 558 – 330 935 – 326 054
Skatteintäkter 265 699 265 699 257 770 251 162
Generella statsbidrag 96 796 96 796 86 552 81 948
Finansiella intäkter 781 783 796 1 037
Finansiella kostnader 20 – 115 – 1 779 – 1 544
Resultat före extraordinära poster 27 125 27 605 12 404 6 550
Årets resultat 27 125 27 605 12 404 6 550

SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 2020

Belopp i tkr Kommunen Koncernen Koncernen
2019 2018
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 384 554 391 870 323 142 304 299
Immateriella anläggningstillgångar 2 158 2 332 624 561
Nyttjandetillstånd 2 158 2 332 624 561
Materiella anläggningstillgångar 372 416 377 206 309 905 288 547
Mark, byggnader och tekniska anläggn. 359 745 359 996 294 407 272 956
Maskiner och inventarier 12 671 17 210 15 499 15 591
Finansiella anläggningstillgångar 9 980 12 332 12 612 9 592
Aktier och andelar 9 980 7 292 6 192 8 492
Långfristiga fordringar 0 0 1 100 1 100
Bidrag till statlig infrastruktur 5 040 5 040 5 320 5 600
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 88 300 94 777 91 450 102 014
Förråd – 169 – 156 63 60
Fordringar 39 500 39 967 34 663 33 111
Kassa och bank 48 969 54 966 56 725 68 843
SUMMA TILLGÅNGAR 477 894 486 646 414 591 406 313
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL 211 913 220 182 192 570 180 087
Därav årets resultat 27 125 27 605 12 404 6 549
AVSÄTTNINGAR 14 153 14 153 16 169 14 916
Pensioner och liknande förpliktelser 7 094 7 094 7 015 6 258
Avsättningar 7 059 7 059 9 154 8 658
SKULDER 251 828 252 311 205 852 211 310
Långfristiga skulder 151 284 151 284 122 876 126 098
Kortfristiga skulder 100 544 101 027 82 976 85 212
SUMMA EGET KAPITAL, AV-SÄTTNINGAR OCH SKULDER 477 894 486 646 414 591 406 313