Investeringsredovisning

Grästorps kommun investerade under året för totalt 78,6 mkr. Det var 41,1 mkr mer än 2019. De senaste fem åren, 2016–2020, har kommunen gjort investeringar på 211,3 mkr, eller drygt 42 mkr årligen.

Årets mest omfattande investeringar:

  • Vatten och avlopp, 19,9 mkr
  • Lunnevibadet, 15,1 mkr
  • Exploateringsområde, 8,8 mkr
  • Mark- och fastighetsförvärv, 6,9 mkr
  • Lunnevi IP, 6,4 mkr
  • Planerat underhåll och mindre investeringar, 4,4 mkr

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 64,6 mkr. Utöver den ursprungliga investeringsbudgeten beslutade kommunstyrelsen att överföra 23,4 mkr från icke genomförda investeringar 2019. Det gav en total investeringsbudget på 88,4 mkr. Årets investeringar på 78,6 mkr innebär att kommunen använde 89 procent av investeringsbudgeten.

Den största investeringen 2020 var renoveringen av vatten- och avloppsnätet. I projektet ingick bland annat renovering av spillvattenledningar i Salstad, Grästorp och Flo Klev, avloppsreningsverk i Forshall samt renovering av diverse avloppspumpstationer. Investeringarna i VA fortsätter att vara stora 2021.

Projektet för Lunnevibadet innebar bland annat renovering av badhusets inomhus- och utomhusmiljö. Projektet har blivit fördröjt och färdigställs 2021.

Ett av kommunens prioriterade mål är att skapa fler bostäder och upprätthålla en god boendemiljö för att Grästorp ska kunna fortsätta utvecklas, därför är investeringsnivån för mark- och fastighetsförvärv samt exploateringsområde hög 2021.

På Lunnevi IP har en ny kiosk byggts, bollhallens tak är renoverat och i övrigt har kommunen gjort tillbyggnad av ventilationsrum samt ny ventilation 2020. Projektet blir helt klart 2021.

Under året har kommunen även investerat i gång- och cykelvägar. Kostnaderna för dessa har överskridit budgeten, vilket främst beror på högre kostnader för asfaltering.

De senaste åren har kommunen haft höga nettoinvesteringar i förhållande till resultatutvecklingen över tid. De senaste fem åren har kommunen gjort investeringar på sammanlagt 211,3 mkr. Samma period har summan av årets resultat och avskrivningar varit 135 mkr. Investeringsnivån i relation till årets resultat och avskrivningar visar en obalans på totalt 76,3 mkr sedan 2016. Trots årets resultat ökade obalansen jämfört med föregående år, vilket beror på den höga investeringsnivån. Denna obalans måste kommunen varje år finansiera med ökad upplåning eller minskad likviditet, alltså ta av ”kassan”. För att kunna finansiera gjorda investeringar 2020 har kommunen både ökat sina lån och minskat sin likviditet.

Utifrån budget och plan 2021–2023 behöver kommunen öka sina lån om investeringar görs enligt planen. En hög investeringsvolym medför ökade driftkostnader och avskrivningsnivåer. Graden av lånefinansiering påverkar också kommunens räntekostnader och finansnetto.

Inför 2021 budgeterade kommunen 82,9 mkr till investeringar. Det gör att investeringsnivån fortfarande är mycket hög. Vatten- och avloppsnätet är i stort behov av renovering och upprustning. För detta ändamål finns 15 mkr avsatta i 2021 års investeringsbudget. Andra större investeringar är fortsatta exploateringsarbeten, utbyggnation av ishallen, nytt kommunhus och nytt kommunförråd.