Resultaträkning

Belopp i tkr Not BUDGET
2020
2020 2019 2018
Verksamhetens intäkter 1 97 668 107 793 101 282 106 965
Verksamhetens kostnader 2 – 429 783 – 428 525 – 417 698 – 419 995
Avskrivningar 3 – 16 095 – 15 439 – 14 879 – 13 462
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 348 210 – 336 171 – 331 295 – 326 492
Skatteintäkter 4 269 757 265 699 257 770 251 162
Generella statsbidrag och utjämning 5 87 616 96 796 86 552 81 948
VERKSAMHETENS RESULTAT 9 163 26 324 13 027 6 618
Finansiella intäkter 6 656 781 794 1 035
Finansiella kostnader 7 – 884 20 – 1 778 – 1 541
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 8 935 27 125 12 043 6 112
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT 8 935 27 125 12 043 6 112