Miljö- och byggnämnden

Beskrivning av verksamheten

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för tillsyn och ärendehandläggning utifrån bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen. Miljö- och byggnämnden ansvarar även för bygglov och kommunala trafikfrågor.

Viktiga händelser under året

Pandemin har påverkat förutsättningarna för nämndens arbete. Verksamheten har ändå lyckats hålla en hög kvalitet och servicenivå, med nöjda kunder inom både bygg- och miljöområdet. När företagare rankar kommunens myndighetsutövning på nationell nivå är Grästorp bland de fem bästa i landet. NKI-enkäten som skickas till alla som haft ett ärende inom nämndens område visade en kundnöjdhet på 90 procent. Nöjdheten med informationen på hemsidan var 85 procent.

Kommunen har på sin hemsida lanserat e-tjänster för bygglov och anmälningsåtgärder, vilket förbättrar servicen till medborgarna. Digital debitering har också införts i verksamhetssystemet, och fortsätter arbetet med att integrera olika verksamhetssystem.

Göliska IT:s översyn av verksamhetssystemet har ökat prestandan i det trådbundna nätverket. Arbete pågår för att göra systemet mer responsivt även via trådlös uppkoppling.

Under året införde kommunen parkeringsvakter för att förbättra parkeringssituationen och öka trafiksäkerheten. En översyn av befintlig skyltning och trafikregler påbörjades också.

Framtiden

Uppföljningen av målet god och nära service visar på en väldigt hög måluppfyllelse. Att kontinuerligt arbeta med värdskap och enkla processer är en förutsättning för fortsatt hög måluppfyllelse. Under 2021 ska kommunen prioritera arbetet med e-tjänster inom miljöenheten för att förenkla medborgarnas kontakter med nämnden ännu mer.

Nämnden arbetar med samverkan med andra kommuner inom de allra flesta områden utom bygglovshandläggning. Framöver ska kommunen prioritera att få till stånd en långsiktig lösning för samverkan även inom bygglovshandläggning.

Ekonomiskt resultat och nyckeltal

Resultatet för nämnden blev ett överskott på 206 tkr. Orsakerna är främst minskade utgifter inom miljö- och hälsoverksamheten och minskade administrativa kostnader.

Ekonomi

(tkr) Bokslut
2020
Bokslut
2019
Bokslut
2018
Intäkter 1 155 1 128 1 054
Kostnader 2 101 2 137 1 998
Nettokostnader 946 1 009 944
Budget 1 152 1 071 847
Budgetavvikelse 206 62 – 97

Nyckeltal och verksamhetsmått

2020 2019 2018
Miljötillsynsobjekt 41 48 43
Lantbruk U-verksamheter 141 128 158
Hälsoskyddsobjekt 46 39 34
Livsmedelsobjekt 51 52 53
Köldmedier 14 13 12
Totalt antal ärenden miljö och hälsa 141 258 177
Delegationsbeslut 69 110 69