Resultaträkning

Belopp i mnkr Not Utfall
2019
Utfall
2018
Budget
2019
Avvikelse Koncern
2019
Koncern
2018
Verksamhetens intäkter 1 269 522 300 − 31 475 732
Verksamhetens kostnader 2 − 1 116 − 1 344 − 1 149 33 − 1 303 − 1 535
Avskrivningar 3 − 25 − 31 − 35 10 − 47 − 50
Verksamhetens nettokostnader   − 872 − 853 − 884 12 − 875 − 853
               
Skatteintäkter 4 705 683 705 0 705 683
Generella statsbidrag och utjämning 5 212 203 204 8 212 203
Verksamhetens resultat   45 33 25 20 42 33
               
Finansiella intäkter 6 3 4 1 2 3 4
Finansiella kostnader 7 − 6 − 8 − 11 5 − 10 − 9
Resultat efter finansiella poster   42 29 15 27 35 28
Extraordinära poster (netto)              
Årets resultat   42 29 15 27 35 28

BALANSKRAVSUTREDNING

Belopp i mnkr Utfall
2019
Utfall
2018
Årets resultat enligt resultaträkningen 42 29
Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 0
Avgår: realisationsvinster, maskiner och inventarier 0 0
Avgår: realisationsvinster, aktier och andelar 0 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 42 28
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) − 15 − 5
Balanskravsresultat 27 23