Noter

Belopp i mnkr Kommun
2019
Kommun
2018
Koncern
2019
Koncern
2018

RESULTATRÄKNING

Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 35 31 36 41
Taxor och avgifter 62 59 77 73
Hyror och arrenden 25 28 108 95
Bidrag 105 131 165 213
Försäljning av verksamheter och entreprenader 39 36 64 72
Försäljning exploateringsfastigheter 2 8 2 9
Försäljning anläggningstillgångar 1 229 − 1 229
Övrigt −  −  24  
Summa 269 522 475 732

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och soc avg − 626 − 607 − 752 − 729
Pensionskostnader − 56 − 56 − 67 − 69
Inköp av anl och uhållsmtrl − 11 − 12 − 30 − 39
Bränsle, energi och vatten − 24 − 22 − 54 − 48
Entreprenader och köp av vht − 212 − 220 − 234 − 149
Lokal- och markhyror − 31 − 29 − 18 − 26
Förbrukn invent o mtrl − 43 − 42 − 53 − 54
Lämnade bidrag och transfereringar − 31 − 28 − 33 − 31
Reaförluster −  −     
Övriga kostnader − 82 − 328 − 62 − 390
Summa − 1 116 − 1 344 − 1 303 − 1 535
Sammanlagd kostnad räkenskapsrevision − 100 − 100    

Not 3: Avskrivningar
Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar − 25 − 26 − 47 − 45
Nedskrivning −  − 5 −  − 5
Övriga nedskrivningar        
Summa − 25 − 31 − 47 − 50

Not 4: Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 712 686 712 686
Preliminär slutavräkning innevarande år − 7 − 2 −  − 2
Slutavräkningsdifferens föregående år −  − 1 − 7 − 1
Summa 705 683 705 683

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning 175 173 175 173
Strukturbidrag −  −  −  − 
Regleringsbidrag/-avgift 11 3 11 3
Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag − 10 − 13 − 10 − 13
LSS-utjämningsavgift − 6 − 8 − 6 − 8
Kommunal fastighetsavgift 33 33 33 33
Generella statsbidrag 9 15 9 15
Övriga bidrag        
Summa 212 203 212 203

Not 6: Finansiella intäkter
Ränteintäkter −  −  1 1
Ränteintäkter och inkassoavgift kundfordringar −  −  −   
Borgensavgift 2 1 −  1
Realisationsvinst finansiella anläggningstillgångar     −  − 
Övriga finansiella intäkter 1 3 2 2
Summa 3 4 3 4

Not 7: Finansiella kostnader
Räntekostnader långfristiga lån − 3 − 5 − 7 − 6
Räntekostnader pensioner − 2 − 1 − 2 − 1
Räntekostnader leverantörs- och bankskulder     −  − 
Övriga finansiella kostnader − 1 − 2 − 1 − 2
Summa − 6 − 8 − 10 − 9

BALANSRÄKNING

Not 8: Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
Ingående bokfört värde 583 734 1 259 1 127
Nyanskaffningar 102 79 253 375
Försäljning mm − 2 − 205 − 2 − 205
Nedskrivning −  − 5   − 5
Årets avskrivningar − 19 − 20 − 37 − 33
Reavinst   −    − 
Omklassificeringar − 1 −  − 4 − 
Summa 663 583 1 469 1 259
Genomsnittlig nyttandeperiod, år 29 17    

Bokfört värde per fastighetskategori
       
Markreserv (0 år) 54 54 58 58
Verksamhetsfastigheter (20-67 år) 359 238 952 736
Fastigheter för affärsverksamhet (20-50 år) 125 106 224 106
Publika fastigheter (33 år) 97 87 97 87
Fastigheter för annan verksamhet (20 år) 5 4 5 108
Pågående byggnadsarbeten (0 år) 23 94 133 163
Summa 663 583 1 469 1 258

Maskiner, fordon och inventarier
       
Ingående bokfört värde 33 33 48 48
Nyanskaffningar 6 6 11 10
Försäljning mm       − 1
Årets avskrivningar − 6 − 6 − 10 − 9
Omklassificeringar 1 −    − 
Summa 34 33 49 48
Genomsnittlig nyttandeperiod, år 6 6    

Avskrivningstid för maskiner, fordon och inventarier (3-10 år)
       

Summa materiella anläggningstillgångar
       
         
Linjär avskrivning tillämpas för huvuddelen av de materiella anläggningstillgångarna, avvikelse finns för hyresbostäder.
Ingen avskrivning av pågående investeringar. Inom parentes anges de huvudsakliga avskrivningstiderna för respektive kategori

Not 9: Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i HBAB 10 10 10 10
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 2 2 2 2
Långfristiga fordringar HIBA 2 3 3 3
Förlagslån Kommuninvest 2 2 2 2
Bostadsrätter 0 0 −  − 
Grundfondskapital Hallbo 24 24 24 24
Eliminering koncern     − 34 − 34
Övriga finansiella anläggningstillgångar        
Summa 40 41 7 7

Not 10: Förråd med mera
Förråd och lager −  −  −  − 
Exploateringsfastigheter 7 7 7 7
Summa 7 7 7 7

Not 11: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 21 18 21
Statsbidragsfordringar −  −  −  − 
Skattefordringar −  −  1 2
Moms 7 6 9 7
Kommunal fastighetsavgift 23 19 23 19
Övriga kortfristiga placeringar −  −  2 1
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 17 12 36 31
Övriga kortfristiga fordringar 9 21 5 22
Summa 74 79 94 103

Not 12: Kassa och bank
Bank 63 100 129 165
Plusgiro −  −  −  − 
Summa 63 100 129 165

Not 13: Eget kapital
Ingående balans eget kapital 244 215 371 335
Årets resultat 42 29 35 28
Nyemission HBAB       8
Summa 286 244 408 371

Not 14: Avsättningar för pensioner
Specifikation − avsatt till pensioner        
Särskild avtals-/visstidspension     4 4
Förmånsbestämd/kompletterande pension 43 39 44 40
Ålderspension 12 13 12 14
Pension till efterlevande 1 1 1 − 
Summa pensioner 56 53 62 58
Löneskatt 14 12 15 14
Summa avsatt till pensioner 70 65 77 72
Antal visstidsförordnanden        
Politiker        
Avsatt till pensioner        
Ingående avsättning 52 48 58 54
Nya förpliktelser under året        
Nyintjänad pension 4 5 5 5
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 1 2 1
Ändring av försäkringstekniska grunder        
Pension till efterlevande        
Övrigt        
Pensionsutbetalningar − 2 − 2 − 3 − 2
Utgående avsättning 56 53 62 58
Förändring av löneskatt 14 12 15 14
Summa 70 65 77 72
Aktualiseringsgrad (%) 96 % 96 % 95 % 95 %

Not 15: Andra avsättningar
Lakvattenrening        
Ingående balans 12 11 14 11
Avsättningar under året   1   1
Ianspråktaget belopp under året − 1 − 0 − 1 − 0
Outnyttjat belopp som återförts        
Utgående balans 12 12 14 11
Andra avsättningar       3
Summa 11 12 13 14

Not 16: Långfristiga skulder
Låneskuld 258 260 947 811
Förinbetalda anslutningsavgifter 22 19 22 19
Investeringsbidrag 2 1 3 4
Övriga långfristiga skulder     −  − 
Summa 282 280 972 834

Not 17: Kortfristiga skulder
Kreditinstitut och kunder −  −  −  − 
Leverantörsskulder 56 68 78 91
Moms 1 1 4 3
Personalens skatter och avgifter 10 10 16 15
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 113 107 138 137
Övrigt 52 57 59 62
Summa 232 243 295 308

Not 18: Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser        
Ingående pensionsförpliktelse 280 286 308 312
Pensionsutbetalningar − 18 − 17 − 20 − 19
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 9 6 10 7
Aktualisering        
Övriga ansvarsförbindelser − 2 5 − 2 8
Summa pensionsförpliktelser exklusive löneskatt 269 280 296 308
Löneskatt 65 68 72 74
Övriga pensionsförpliktelser inklusive löneskatt −  −     
Summa ansvarsförbindelser 334 348 368 382
Aktualiseringsgrad (%) 96 % 96 %    

Borgensåtaganden
       
Kommunägda företag        
Hallbo 360 286 360 286
Sydnärkes Utbildningsförbund 55 54 55 54
Hallsbergs bostads AB 275 215 275 215
Delsumma 690 555 690 555

Egna hem och småhus:
       
SBAB        
Delsumma        

Bostadsrättsföreningar:
       
Brf Transtenen 41 43 41 42
Brf Terassen 34 38 34 38
Delsumma 75 81 75 80

Summa borgensåtaganden
       

Leasing
       
Bilar 7 2 4 2
SUF:s hyresavtal     6 7
Övrigt   1 2 3
Summa 7 3 12 12

Borgen för kommunens egna lån hos Kommuninvest i Sverige AB
Hallsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per den 31 december 2019 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hallsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per den 31 december 2019 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 055 949 573 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 056 959 403 kronor.
         
Upplysning om framtida lokalhyreskostnader        
Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: totalt 7 objekt med 3 olika hyresvärdar.        
Hyresavtal som förfaller:        
Inom 1 år 22 9 29 9
Inom 1–5 år 86 18 100 19
Senare än 5 år     −  10

KASSAFLÖDESANALYS

Not 19: Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst mark och byggnader   − 5   − 3
Realisationsvinst finansiella anläggningstillgångar   − 0   − 
Justering ökning långfristiga fordringar       − 
Justering bokfört värde        
Övriga poster   − 3   − 2
Summa   − 8   − 5