Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Kommunfullmäktige
Antal ledamöter: 45
Ordförande: Hans Karlsson

Revision
Antal ledamöter: 6
Ordförande: Siv Palmgren

Valnämnd
Antal ledamöter: 7
Ordförande: Niklas Nilsson

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt användande av mark. Kommunfullmäktige sammanträder ungefär 7–10 gånger varje år. Alla sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen och fungera som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan med en helhetssyn över partigränserna.

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige) och val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt. Från och med 2019 har Sydnärkekommunerna inrättat en gemensam överförmyndarnämnd.

ÅRETS VERKSAMHET

Kommunfullmäktige genomförde sju sammanträden, och beslutade i 119 ärenden. De större ärenden som fullmäktige behandlade under året var dessa:

 • Bokslut och årsredovisning 2018
 • Revisionsberättelse för år 2018
 • Beslut gällande ansvarsfrihet
 • Mål och budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022.
 • Nytt vård-och omsorgsboende
 • Vatten- och avloppstaxa för 2020
 • Delårsrapport 2019 och beslut i samband med delårsrapporten
 • Gemensamma planeringsförutsättningar 2020–2022
 • Revidering av reglementen för alla nämnder
 • Policy mot hot och våld
 • Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Hallsbergs kommun 2019–2022
 • Kommunalt partistöd
 • Tertialrapport
 • Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
 • Revidering av kostpolicy.

Revisorerna genomförde dessa granskningar förutom sedvanliga granskningar av delårsrapport och bokslut:

 • Sjukfrånvaro och rehabilitering
 • Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi
 • Uppföljande granskning av kompetensförsörjning
 • Styrning och utveckling av utbildningen i grundskolan.

Valnämndens arbete 2019 omfattade valet till Europaparlamentet, som genomfördes den 26 maj 2019.

Sydnärkes överförmyndarnämnd sköter tillsynen över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I arbetet ingår utredningar, ekonomisk granskning, rekryteringar, utbildningar och att vara ett stöd för ställföreträdare. Medlemskommunerna som ingår i Sydnärkes överförmyndarnämnd är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Överförmyndarkansliet finns i Kumla kommun, som är värdkommun för den gemensamma nämnden. Sydnärkes överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och fem ersättare.

Antalet godmanskap och övriga ärenden ökade vilket gjorde att nämnden överskred sin budget något.

EKONOMI

DRIFT

belopp i tkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
KF − 502 − 451 − 575 124
REV − 690 − 770 − 770 0
VN − 528 − 390 − 600 210
ÖF − 2 008 − 2 009 − 1 644 − 365

FRAMTIDEN

Under 2022 är det åter dags för allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

För att öka effektiviteten och servicen behöver överförmyndarnämnden kommande år fortsätta arbetet med digitalisering.

En framtida utmaning för överförmyndarnämnden är att säkerställa att det finns tillräckligt med ställföreträdare till de huvudmän som behöver det.