Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Not Kommun
2019
Kommun
2018
Koncern
2019
Koncern
2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN          
           
Årets resultat   42 29 35 28
Justering för av- och nedskrivningar   25 31 32 40
Justering för gjorda avsättningar   5 6 6 5
Justering för ianspråktagna avsättningar   0 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 19 0 − 8 10 − 5
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital   72 58 83 68
           
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar 11 5 − 8 4 − 19
Ökning (–)/minskning (+) förråd och varulager 10 0 0 2 0
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder 17 − 11 − 2 − 10 7
Kassaflöde från den löpande verksamheten   66 48 79 56
           
INVESTERINGSVERKSAMHETEN          
Investering i materiella anläggningstillgångar   − 108 − 86 − 260 − 379
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   2 205 2 205
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar     − 2 1 − 2
Kassaflöde från investeringsverksamheten   − 106 117 − 257 − 176
           
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN          
Nyupptagna lån   0 31 135 246
Amortering av skuld   − 1 − 236 − 1 − 236
Anslutningsavgifter vatten och avlopp   3 4 4 14
Långfristig skuld investeringsbidrag   0 0 0 0
Ökning av långfristiga fordringar   0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar   1 0 1 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 − 201 139 24
           
Årets kassaflöde   − 37 − 36 − 36 − 96
Likvida medel vid årets början   100 136 165 261
Likvida medel vid årets slut   63 100 129 165